Revelation of John 18

Bapilonmba Doa Wohindkokla Vena.

Wo kava nonglana, henga mongova ovsongolnindriniva holopevna senamini. Nomba ovsongolnindriniva mendeklinonoa wulluhvna keknasowolva. Wo henamba huhmohva vevnamba, pethava manimani nokambarangas wohlohvna. Wo doa no ovsongolnindrini vevandnam ona,

Doa mendekliva kota Bapilonmba wohindkokla vei. Doa hemba nilhai tihsongona kembelalm. Hemba doa nilhai vuhelm, doahna tatalm.
Manara, heindava indkumbiva indhanamba pethanindva esvema provna, hemba vruwul voahalmba. Os ovna, wainda sihaka venav heinda, noinda vendral vevna. Pethanindva king kuwulva hemba kekevra vrivna, eva bisnisnindva nomba annind annind, himba henamini diva vravna, wo heva os owai, himba hevpa lou vevnamoa noindava. Memba osm, nomba kotava nomba indhanamba doa mai vewol vena Sesoanaminiva.

Wo kava hellevna henga mongom moalamangm senaminim, ovna os,

Yeoa kana indhanaoa, phopiao no kotamerinioa, osm yemba si pepeivivavmoa no hena wevsakoklarava. Wo osm yimba si nomba vreivavmoa kinmba, mana vemava si hemba venavrava.
No kotana indkoklava doa pomsna pilivhoavongov, ovm tutuh vrev. Sesoava maikumi venavmoa, nomba temba himba vevnamba. Yeoa esesm vinu no kotamoa, os ten hev vevnam. Kokolma vinivm wainoa andralangas hemoa samblalm, os ten he kokolma vinvna monglam. Wo noinda himba Sesoamba meisrava opilihivna. Manara, nomba kotanindva himba hevmba mindnam wohwivewol vivna, bimbsnindrini avna. Wo noinda osva esvema vinvm esesmoa, osmoa noinda heoa wena avra. Himba hevmba os ovna, kava king kuwul wuleinv kavna mendekli vuhesra. Kava peliongova owai, noinda kava si und sivrawonamba amana vevavmoa. Wo noinda osva hona kinmba mana vemava si promnavav hemba lilnam. Honi si promnavav, sihavra, indhanamba vevandrava mindnam wenumbsna avra, owous mendekli nongalphovra. Hemba si suwera wohtepevav, noinda mendekli Sesoa he hemba doa lesvhoawol vena, wo noinda osva hemba wohmueisowa wohvevav.

Nomba king kuwulva pethanindva, hemba temba vruwul voahvnamba, wo manimani waivivnamba, si nunglivav suwulmba, hemba weisumbla ovrava. Wo himba si wenumbsna avra kumungilmsna, nonamba hemba dahavrava. 10 Heva os himba si pem vinivav hena kinda, wo ehalla pulundthoawolvra. Himba si os uvra,

Wavro, wavro, mendeklikota, yimba mendekli, wo eva yimba keknasowol kota dihelvna Bapilonmba. Heva os ambo lilnam yihvohtara esesmba doa phomnav yemba.

11 Wo eva bisnisnindva pethanindva indkumbiva si wuovra hemba. Himba si duusna avra, noinda doa owai, avmoa mongova snamba, sovawolalmba, nomba manimani himba temba iamb vevrava, esvowolalmba. 12 Himba noi wulprovna, gol, silva, hon besal, wosnakumna, diva vongavna henamba, eva besalangas dombal tokol kayen, wo eva aembul tokol kayen, eva ovshanovol. Wo eva timba, noi hevm besal teteihnungnangas, wo eva noi ten vevravna, nona tina besal, di ten esvema vongamnavnam. Wo eva vevna, mana vema noi ten nona nuvewol vivnam lehvohalmba, eva besi eva hon noi besal lohoholnahonam. 13 Wo honamba yunam manimani an eva ata sovawol vevta? Sinamon lang, sauwa, valsowa innerini, eva ti teteihnungna besalm ovtovol, eva wel besal hevm, noi teteihnungna, eva plauwana witna noi wulprovna. Wo eva no sapi, sipsip, hos, mutengal karis kindini, eva ombandhana andranindm, noi eva osoa indhanam.

14 Nomba bisnisandranindva si os eishovra,

Bapilon, manam manam yimba besalmangasmba nengvnamba, doa hoai vena yenaminiva. Manimani wohva besalva di mendeklinamba doa yenamba wohhoai vilona. Yimba si hengava iavavmoa.
15 Wo himba si pem vivra hena kinnapenam, wo okla lovahvra henaminiva. Himba no indhana, ten manimani wulprovnam hevnamba, esvowolalm heindam, noinda himba bimbsnind avna. Nomba indhanamba si wenumbsna avra. 16 Himba si os eishovra,

Wavro, wavro mendeklikota Bapilonkolo. Himba vewol velohvna dombal tokol besal eva aembul kayenmba. Wo yemba golla inehramohra vethavna, eva besal honna, wosnakumna, nona pevm yimba huhmoh vrevnam.
17 Wo honamba manimani besalva wohva wohmueisowa vena, ambo lilnam yihvoh vena.

Sipna kuwul, indhana noi avnam sipmera, sipna andranind, wo eva osoa hind, noi ten bisnisandra velvohvnam wanda, himba hivema ehalla lovahvna Bapilondava.
18 Himba di nonglamb velvohvna suwulmba, hemba weisumblowovnamba. Wo hev vevandnam mindnam una, lohvmoa snamba kotava mongova, honamba kotava mendekliva memba. 19 Wo himba pethasavna avna wena, osm vivna, doa kamba nihnahonam polavra vovhoawol vei heinda. Hev uvna,

Wavro, wavro mendekli kota. Indkumbiva nomba sipnindva wannindva himba bimbsnindva heinda avna. Heva os owai, doa hemba wohmueisowa vei ambo lilnam yihvohtara.

20 Wo henga mongo moalamangmba hillivna,

Yeoa senakembelnindoa indk vethapro, vei Sesoatindinonoa, moashulnind, moalamangnind. Manara, Sesoava doa Bapilonmba indkokla vruwulluhna, manara, ten hev sahonam vinvnam yem.

21 Wo doa andral ovsongolnindrini, hev tongvenamba hon mendekli, snal nona ten witm tith vewol vivnam. Wo hev nomba honmba vilipipihinna wanmera, wo ona,

Honmba memba lehv, osm si os mendekli kotava Bapilonmba tuplosapevav yuhvohtara. Wo si hengava nomba kotamba nunglivavmoa.
22 Wo noinda osva manimani gitawit daharava, wohanavuv dahavrava, biugel ongovrava, si hillivramoa hengava yeindava. Indhanamba nonoanindva, yimba si nomba hilwulvramoa hengava, witmba tith vewol velmba, si hillivramoa hengava yeindava.
23 Lampuva si tawovramoa yeindava hengava. Tendona ongana moamba ongamomba si hillivramoa hengava yeindava. Manara, yenamba bisnis andranindva, seilmba himba kuwulnonoamsna ana indkumbina novrava, wo heva os himba daswotvna hevna moapulkoklana indhanamba indkumbimba pethanindmba. Yimba sahokla vevna mindnam, yimba helvakomo vevna moashulnindm eva Sesoatindim eva hindm, nom ten helvakomo vivnam pethara. Noinda Sesoava doa Bapilonkotamba indkokla vrena.

24 

Copyright information for `WRS