Revelation of John 19

Indhanamba Indkumbiva Indk Vethaprana, Noinda Bapilonmba Somovmsnamba Nilhavna.

Wo sismba kava hellevna, ovna, powut ov, nomba moatanmba prunvna, nona esvema ten avnam tendona ongana senakembella. Himba os eishovna,

Haleluya, pioa okolalohmanara Sesoana nihilmoa. Sesoa pina hengas pimba lopshawol vena. Himba av mendekli nihilna eva keknasowolna.
Henamba lesvhoawolalmba tanam eva lehrangas. Pina Sesoava doa hukum vena ongariskui unguvlirinimba, hengas indkokla vrena pethamba, kulohna hevna ongariskui wevsakoklana. Wo noinda esesmba Sesoava hemba kinwondava plothomnana. No ungevliriniva indkokla vena, heinda dalna Sesoana andranindmba, wo noinda Sesoava hemba esesmba venana.

Wo henga unam,

Haleluya, pioa okolalohra Sesoana nihilmoa. Hemba doa somovolm ihpei, wo hena suwulva si yunalm tepiavongowovav ovhoapihahui.

Wo doa vena, 24pelara kuwul ovsongolnindva, eva ovsongolnind novna 4pelara, himba mulumbdandna ku kusithapramnana. Wo himba sembayangna okulivna Sesoamba, ten avm mendekli vuhesra. Hev uvna,

Tanamolnam, pioa hemoa okolalvohra.

Wo no vuhemendeklirini Sesoana mongo moalamang ophovna os,

Okulivm pivna Sesoam, indkumbiva yimba temba hemba andra vinivpa. Okulivm pivna Sesoam, indkumbi pev ten nihilm opivolvohmanavm. Indkumbi viu, vei, ombandhana eva kuwulmendekli.

Sipsip Otolva Ongamba Vranamba, Tihva Os Lohna.

Wo kava hellevna manawutsnamba ovna, plombmsna olv mindnam indhanamba. Os weitva ovna, ona, pueumb opravmi, ovna hulaikala ov. Heva os indhana okulivna Sesoam,

Haleluya, pina mendekli Sesoa, himba keknamangas av. He kuwulva wuleinv.
Daipotaoa pioa indwonam indk vethaprara, wo okulivra hena nihilmba.
Okulivm Sesoamoa, manara noinda doa murapeta vev, sipsip otolva ongamba vralmba. Wo sipsip otolna ongamba doa lehra av, nungulmangas tlaram.
Besal hevm nemelangas dombal kayenmba moanvreuhna, no ungevlirinimba vethalmba. Nomba kayenmba hevm nehramohralangas nemelangas.

Nomba ungevlirinimba olhv Sesoanindm indkumbim. Nomba kayen besalva memba osm, manimani besalangas, ten Sesoatindi pethara vewol vinvnam, nemet ten nona avnam.

Wo ovsongolnindrini omnana kamba, novol vewol veo hona moaoa, henomba temba das owol vevpa no onganungrava innerava sipsip otolnahonamba, heoa indk vithivra. Wo hev ona, memba tanam honamba moamba Sesoana. 10 Wo kava ku kusithamnana ovsongolnindrinina monglasra, sembayang venalm hem. Heva os himba kamba omnana, ata ye kam sembayang venavav. Kava ambo andranindrini, os ye men, eva pevna mongawa Kristusnind, ten Yesusmom tanam eishovm. Sembayangnaoa okulivm Sesoamangas, manara, tanam hesongol daswolv nengavnangva, eisholmba Yesusmomba.

Indhanariniva Sena Avna Hos Dombalsra.

11 Pai, kava ona nonglana, doa senakembelva velaihalohv. Wo diva lohvna dombal hosva. Wo nomba indhanariniva, temba hossrava avnamba, os alv hemba, indhanarini besal, andrava himba hevnamba beswonam wohlesvhoav. Wo himba no moanonoam wohengv. Himba lehra vev, nonamba hevpa lesvhoawol vev, eva daosmba nepkuva dathov Sesoana ungundm. 12 Novpa henamba ovna, suwe tav, wo hena kurava esvema topiva king kuwulnamba hohlolohvna. Wo heindava novol veluhungu vevna nihilva, wo heva os himba hevho nonora lohvna nomba nihilmba. Mongova indhanariniva owai, nonorava lohvnamoa nomba nihilmba. 13 Himba hevna pikianmba wohgovhoana tovolna, wo henamba nihilva Sesoana Moa.

14 Wo amiva senaminiva pelkleihamnavna sis hemba hos dombalsra. Himba vevrana besal pikianmba, dombal nemel hevm. 15 Wo nuveskolva ovlakasva piviavna mengshara no indhanarinina, ten hossra lohmana velohvnam. Himba si nona vevav no ovlakasna, helvawolalm indhanam, osm hindm hindm. Wo hev vena, besi ala pethana, wo nona kekalvho vewol vevra tendona onganamba ungundnapenamba. Wo himba si wainmovmba wolpalakand vewol vevra no vuherava, temba lehv mendekli wusprolm Sesoanam, ten keknamangas wohavm. 16 Pikian tokolla eva mulla monglara, honi moamba novol velohvna,

King Kuwul, Indkumbina King Kuwulna, wo eva Mendekli, Indkumbina Mendeklimundilna.

17 Wo henga kava nonglana, mongova ovsongolnindriniva sena lohvna okombara. Himba winewol lohvna mindnam tuawamba, nom ten ahallohvnam sena ovra, unvna, hom prapiao mongawatilm mendekli inneram Sesoaindam. 18 Si yimba wehla vevra king kuwulmindm, valgonindna kuwulmindm, andrasowol indhanamindm, hos mindm, eva nom ten he no hossra lovahmana vevnam. Si yimba nihilva indkumbinamba wohhleinvra, ten no andranind kuwulhui, no ombandhana andranindnahonam, eva indhanam, nom musetowondrinim. Manara, honamba indhanamba himba daos oholm viv Kristusmongo, eva hevna valgonindnahonam.

19 Wo kava nongalvna nomba sungeittatam, eva king kuwulm petharinim hevna valgonindnahonam, doa doara kusona mongawulm. Himba helvawolalm vivna nom, ten avnam hossra sena eva hevna valgonindnahonam. 20 Temba daosva ohovnamba Kristusmongova, hukum vewol vina sungeittatamba, hevna moashulnindrini daspolnahonamba. Nomba moashulnindrini daspolva lohvnamba, heta mendekli andrava vewol venavna sungeittatanamba. No moashulnindrini daspolva honamba mendekliandrava vevna, daswotalm nom indhanam, ten no sungeittatana lehvohalna avnam, wo sembayang vinivnam hena lehvohalm, noi ten indhana englana nengnam vinam.

Doa noi moashulnindrini daspolm eva sungeittatam, hemba doa pelpiapovwolna pehnana suwemella, hon boalva doara di telowovna.
21 Henamba valgonindmba helvakomo vina ovlakasbonana, nona ten piviavnam mengshara, nona ten hossra ten lohmana velohvnam. Manatuwa manatuwa provnamba, nihilva wehlawolvna, venamba, pilivhoawol vilona hemba.

Copyright information for `WRS