Revelation of John 3

Sartisna Kristusnindm.

Kristusva mendah ishongamnavna Yonmba. Novol veno honaoa ovsongolnindrinim Kristusnindnam Sartisram. Himba nomba mongova ilohvta Sesoasongolva, 7pelarava painahonamba, honi yemba ishunvra. Kava nonora lohv, osva manimani yimba viwul vevpa. Indhanamba yemba os unvra, yimba av, heva os tanam doa yemba wohsihana. Memba os, yimba mendah kamba engivmoa. Phosoho, yeoa keknam ovhoapro honanamoa, memba mendahva lohvpa, wo si os wohsihavavmoa yunalmba. Kava nonglav, os manimani yimba memba viwul vevpa, owai beswonamba lehrava kana Sesoana novrava. Wo noinda osva manam yimba maikumi vivra besalnemelmomba, nomba temba yimba dumbvnamba, hillivnamba, wohengivm nom. Weihaloh vewol viu pevna undm, alm nonam. Yeoa novkaka eivvm, kava si prunvav yeindamba, kinm plothunilm, vekingil vruwul vevra, yimba os maim uvra, yukovnindrini. Wo yimba si ningvavmoa, osva henanam kava si provav yem.

Heva os yimba monglava ten aevulv Sartisrava, himba hevmba popeng vewol vivna, nihvuhinhuimba almba. Himba si kamongo angavra, osm maim ovra, sehelnonoa. Himba si vewol vivra dombal pikianmba, manara himba besal. Himba nomba kuvhoatava vuhemba Sesoaindava, si vewol vevav dombal pikianmba, os hev ten noi. Kava si poswol vinvavmoa hena nihilva Sesoana tombairiniva, temba noindava kilihavpa, beswonamba yunalmba wohalmba. Kava si os ovav nomba, himba kana, Sesoana novra eva hevna ovsongolnindna novra. Indkumbioa aongna hillivm, nomoa memba Sesoasongolva ishunvpa hindm hindm hindm Kristusnindmba vavawonamba.

Pilatelpiana Kristusnindm.

Kristusva mendah ishongamnavna Yonmba. Novol veno honaoa ovsongolnindrinim Kristusnindnam Pilatelpianindram. Mongova honamba himba Sesoamangas wohengv, hengas tanamolmomba ishov, himba ishunv honamba yemba. He wulav kuntiva Devitnamba. Memba osm, he wuleinv kuwulva. Nonamba himba velaihavrava mana vemamba, hengava es eva ata kolvovta, owai, os ambo wohvelaihalohvra. Wo hengava himba kolvovrava, es eva hengava ata velavhoavta? Kava wiyera lohv manam manam, yimba temba viwul vevpa. Hillu, kava doa tuvpa yemba velaihaklehinna pevna novra, wo an eva hengava kolvovav? Kava nonora lohv, yimba nihilhui mongona indhanahovrava. Heva os yimba kana moam wohengiv. Wo yimba pemba vivmoa, kana nihilmba sevra ovralmba.

Ten lohv vuhekoklava nomba Setannamba, temba himba nomba avpa hona vuherava ishuv os, kava Yutanindnonoa Sesoanindnonoa, heva os owai, himba gekala uv. Himba Sesoanindva owai. Hillu, ka si weihaloh vewol vevav hemba, ambinilm yena novram, wo ku kusithapramana vevra yena monglasra. Himba si os nunglivav, osva kava doa yemba und vewol vev. 10 Yimba doa engivna kana moamba, noinda yimba doa kivrawuliha vrinamoa. Wo noinda osva kava si yemba wonavra nonamba lehwolalmba, nomba temba si prunvavpa indkumbimba hona pethanindmba. Honamba lehwolalmba si lehwol vevra henom, men avm henoi pethara.

11 Kava ten prov, osangas wohavm, pev men daipota avm. Wo an eva si dembhanga vinvav yenamba topi kuriniva, nonamba kanothowol vevpa, osmba memba kalm.

12 Kava si venavav, mongova henomba kuvhoatava vuhemba Sesoaindava, kava si hem nomba lothovav hovmundilmsna tempelmerava kana Sesoanamba. Himba si owai, wohwuleihavavmoa. Kava si novol vewol vevav heinda nihilmba kavna Sesoanamba, eva nihilm kotanam kavna Sesoanam. Memba kotava honamba nemel Yerusalem. Himba holopev senakembellini kana Sesoana. Wo kava si eva novol vevav heindava kavna nemel nihilmba. 13 Henoi henoi indakonda indhana yeoa aongna hillu, nomoa temba Sesoasongolva ishunvpa hindm hindm hindm Kristusnindmba vavawonamba.

Laotisiana Kristusnindm.

14 Kristusva mendah ishongamnavna Yonmba. Novol veno honaoa ovsongolnindrinim Kristusnindnam dom Laotisianindram. Himba nomba mongova Sesoa aramangas engv, wo hevna aralna moamangas levraholothov, he plalva, manimani memba Sesoava venamba. Himba ishunv honam yemba.

15 Kava wiyera lohv, nomba manimani temba yimba viwul vevpa. Yemba owai, vuvrowol vevmoa, tepepa vilovmoa. Memba osm yenamba keknamba undnahonamba almba doa tombseihinv. Kava osm vev, os yemba vuvrowol vev, ora tepepa vilov. 16 Noinda kava doa plasra einv, mengongo vinilm yem kavna mengmerinim. 17 Yimba eishov, os kava bimbsnind. Yimba os ningv, kava doa phovhoana bimbstowondalm, wo owai, hengava ningvmoa mana vemamba. Heva os yimba owai, levrapivolvmoa, osmba kava tanamolnam snakolal, aivokolal, innehuinindrini, novtitmungil, nihpus.

18 Ka ishunv yem, kanamini golm sovawol viu, golva nomba vewol vina suwenangas, osm besal. Wo yimba osva tanam wohavav bimbsnind kana novrava. Sovawol vivm kanamini pikianoa nooa dombaloa. Wo yimba os pevna loutovmba nihpusnamba hehla vewol vivra. Sovawol viu kanamini obatoa pevna novmoa nonamoa selvowolalmoa. Wo os yimba tanamba beswonamba novpa vivra.

19 Kava sishona vewol ovov, wo hukum vewol vev, nomba kava und vewol vevpa. Wo noinda osva keknamangas vivm besalwevsamoa, beswonam weihaloh vewol vivm pevna undm, alm nonam. 20 Hillu, men kava, kava tuvrava lohv, wo vendawov tuvm. Mongova helletava kana moalamangmba, wo tuvpa velavhoatava, kava si siharava, inne enevra hei. Wo himba si kai enevra.

21 Himba nomba vuhemba kuvhoatava Sesoaindava, kava hemba wuhhovav, kavna vuheram waialm. Manara, kava doa kuvhoana vuhemba, wo ahav mongawulm kavna arai hena vuhera. 22 Yeoa indkumbioa aongna hillivm, osva ora, es Sesoasongolva ishunv hindm nom, hindm nom, hindm nom, Kristusnindmba vavawonamba.

Copyright information for `WRS