Revelation of John 4

Yonmba Nonglana Sesoana Kembelmba Inungpunungramsna.

Sismba kava ona nonglana, wo diva nomba velaiha endvna tuvpa senakembelliniva. Wo kav hellevna moalamangm, nom ten ishomnanam kam doara. Snal moalamangva, nomba ophovna vuvmsna. Nomba moalamangrava os ophovna, pro, vongao hom, wo kava ata indthoamnavav yemba, osmba mani si phovav sewonamba. Wo noinda Sesoasongolva nihrava vrevna kamba lilnam. Pai, diva vuhemba lohvnata senakembellava, king kuwulna vuhemba. Mongo indhanarini di avna vuhesra. Temba himba nomba avnamba no vuhesrava, snal ovna, elhon av, hevm snal besal, vena, vei aembulnonoa eva tevlapihanalnonoa. Mindva weisming vrelohvna no vuhemba tevlapihananalna.

Vuhemba monglava 24pelarava nomba eilungutho velohmanavna. Diva noindava 24pelara kuwulva ovsongolnindva lovahvna, no 24 pelara vuhesra aevulvna. Nomba kuwulva vevrana pikianmba dombal, wo himba topiva golna hohloprana. Wing pihavnamba, hulaikala no vuherini vevna. No vuherava di mura lampuva 7pelara telowovna. Nomba lampuva lihvna Sesoasongolm. Wo eva di novlomossis no vuherava lohvna mana vemava snamba wanplomb glasmsna, glasva nomba ambo dendovna.

No vuhepethallava mongnasis mongnasis di ovsongolnindva moainal Sesoana lovahvna 4pelara doara. Nomba ovsongolnindva 4pelara novangas nihmba lehra vethaprinna, vevna, misis lovahinvna, eva meissis lovahinvna.
Nomba mimiriniva ovsongolnindriniva snatovna, ovna laion. Nomba pethamnalva snal maim ona, sapi aral mendahal. Wo hovrinina novlomosva ovna, indhanarinina. Wo eunilliniva snal, ovna hultuwa dalohv ovra. Honamba indakondava ovsongolnindnamba 4pelanamba, anglalva 6pelara luhungu vinvna. Wo novangas hemba wohehlathaprowol vena yunalm, venamba, anglalsingi, osangas. Sia okomba himba owai, wuleihivnamoa uvuvulmba, osva,

Windel, windel, windel, hev mendekli Sesoava hevnapopolnonoa. Hev avnam, hev lohvm, wo himba si provavm.

Honamba ovsongolnindva novnamba, himba Sesoam okulivna, hem nomba, temba himba avpa no vuhesrava, os huhmohva yenamba besalnonoa. Wo eva nihilva yenamba mendekli sena wohlohv. Yemba kava os umniv, yimba lehra. Yimba memba noi, wohav yunalm osangas. 10 Wo nonam nonam nomba kuwulva ovsongolnindva 24pelarava mulumbdandna olvohthamnana novlomossis hemba, temba himba avpa no vuhesrava king kuwulna. Himba okulivna sembayangna hemba, himba wohav osangas yunalm.

Nonamba himba hemba okulivnamba, himba dembhapuv vevna hevna topiva kuriniva vuhera murapeta, wo uvna,

Pina mendekli eva Sesoa, kava yemba okuliv, os huhmohva yenamba besalnonoa. Nihilva yenamba mendekli sena wohlohv. Yimba keknamangas av, manara yimba manam manam wohvena. Manimani wohphongas vena, wo os vena, noinda yimba indva os vrevna.
11 

Copyright information for `WRS