Revelation of John 6

Sipsip Mendahalva Tinen Mongasal Tongova Vravna, Noi Ten 7 Pelarava Sithawol Vungalohvnam.

Wo kava nongla wulluhvna, nonamba sipsip mendahalva tongova vravnamba mimirinim nom 7pelaram tinenm. Kava hellevna, mongom nom herinim, ovsongolnindm 4pelarini ishovna, os maim ovna, hulaikala ov. Os ishovna, pro, mana vemava doarava novol velohvpa tombairava, osoa phovra. Wo kava nonglavna, diva miva dombal hosva lohvna. Indhanariniva noindava lohmana vevnamba, valgo iavna, wo hemba vreuhvna topi kuwulna. Wo himba os gana daosramba ungundramba. Himba gana, mueh velmba.

Wo sipsippa henga mongom tongova vravna tinenm. Wo kava hellevna, henga mongom, nom herinim, ovsongolnindm 4pelarini, os ovna, pro. Wo henga mongo phona hos. Honamba memba aembul hosva. Indhanariniva nomba noindava lohmana vevnamba, hemba moamba kovoreuhna, pethanindmba indkokla vewolalmba, osm indhanamba owalmba helvakomo vivra. Wo hem vena, vreuhna mendekli ovlakasbona.

Wo sipsippa tongova vravna henga mongom tinenm. Wo kava helle henga, mongom nom herinim, ovsongolnindm 4pelarinim. Himba ishovna, ona, pro. Wo kava nonglana, diva miva kaindava lohvna sumul hosva. No indhanariniva temba no hosnamba lohmana velohvnamba, himba wulluhvna besi, innemba nolhramba dombolmba, nonamba lukmangthallava avnamba. Wo kava mana vemawitva os hellevna, ovna indhanana moalamang. Nomini phunvna, ten noi ovsongolnindva 4pelara lovahvnam. Nomba moalamangva os ovna, yeoa garava, pevna andra vevm, osm indhanaoa ponda ara. Wo noinda osva diva maketrava mindnam vongav. Innepetava eusil, diva esvema vongamnav. Wo heva os manam yimba denwitmba indkokla vewol vevav, wain, oliv, nomba aiv mengnam hlawuvolm.

Wo sipsip otolva henga mongom tongova vravna tinenm. Wo kava hellevna henga nom mongom herinim ovsongolnindm 4pelarini, ovna, pro. Kava nonglana, diva miva kaindava worakakal hosva lohvna, indhanariniva nomba temba nosrava lohmana velohvnamba, henamba nihilva Daha. Wo no vuherava mindva sihavpa, Dahamba sis engprav. Eva hemba moamba dombtreihunna, indhanamba helvakomo evelm petharam. Si vewol vewuvmona everava, mongova di dahavav, samblamongova si lovahvav. Honamba si nona vinvra, daosna, owousna, uvavulkoklana, sungeittatanana.

Wo sipsip otolva henga mongom tongova vravna tinenm, wo kava nongalna di indsongolva alta sengsingi senakembella. Himba noi indsongolva, ten hem helvakomo vinam, noinda himba Sesoana moamba undnahonam keknam wulvahvnam, eva eishovnam. Noinda hemba helvakomo vilangavna. 10 Honi indsongol vevandwonam eishovnam,

Sesoa, yimba kuwul mendekli wulluhunv. Yimba windelangas, yimba pevna moamangas wohengv. Henanam si verava, yimba helmhola vewol vevav indhanamba pethanindmba, wo esesmba vewol vevra, nomba temba kamba helvakomo vivnamba?
11 Wo nomba indsongova os henoi henoi, deiswulna hemba dombal pikian tokol. Hemba unna, dawonam euvvm tokwonapetam. Verava, pevna mongawa andranind, himba sembayang vinivm Kristusm, boasna hemsna helvakomo vipieirava, os yem ten helvakomo vivnam. Yeoa dawonam euvvm, verava, noi boasna lohohvhoara, ten Sesoa hev kikih vewol venam, dalalm. Doa os Sesoava si yenamba tovolmba lomohinvav esesmba.

12 Kava mendah di wohlohvna, nonamba sipsippa tongova vravna tinenmba mongova. Nonamba diva esvema mendekli nenvpa kekaiv vena. Okombava suwihil nilhana, malo suwihilmsna. Weisva aembulalm nilhana, snal ovna, tovol. 13 Paiva ovriniva velaral vevna, os fikmov pundel holaral vev tillini, nonam vuvi vendvm. 14 Ovpa ambo heva hev hoai vena. Heva hev dindvena ambo hevm tikarmsna. Wo manimani olo wankokondvulpetha nominiva kihgavna, henga mongnahalm mongnashara indamonam.

15 Wo indhanamba kithavna mella eva honmera olopethalla. Diva noi vevna, king kuwul pethanindna, duang, valgonindna kuwul, bimbsnind, eva mendekli indhana. Indkumbi ombandhana andranind, eva ombandhana, noi ten ambo avnam kuwulhui, indhanamba vevna, kokmondha vewol vivna hevmba. 16 Hev unvna olom eva honm, piheinu kam. Ehlathawol viu kam henona novlomossisoa, wo himba temba avpa hevna vuherava. Kam komao hena wusprollinioa sipsipnaoa. 17 Manara, nambaikoklava mendekli doa prunna hena wusprunilmba. An eva moih ovovta, ovunilmba hemba?

Copyright information for `WRS