Revelation of John 8

Tinenmba Eunilliniva Honi Tongova Vrana.

Sipsip otol tongova vravna eunillini tinenmba, wo nonamba poaita wohhilivhoana senakembellava dawonam ambo Wo kava nonam nongalna 7pelaramba ovsongolnindmba, himba lovahvna Sesoana novlomossis. Hemba dembrehunvna 7pelara vuvpa, indhanam osm unvna, doa mana vemakoklava men phov.

Mongova ovsongolnindriniva pronamba, di murapeta lohvna sengra tinensowarini. Nomba ovsongolnindriniva wulluhvna pirin tinensowarini, nomba golna vina. Himba mindnam dombvna tinenmba, Sesoam sembayangnahonam sengmanalm. Nomba sembayangmba, Sesoatindina. Wo himba hohlona honamba tinenmba golsengra vuhesis. Wo nomba tinensuwulva ovsongolnindrinina englasrini vongavna Sesoaindamba. Eva Sesoatindina sembayangmba os vongavnata nonahonam. Wo ovsongolnindriniva songowol vevna no pirinda suwemba nomini sengrini, wo os vetpipahana petharamba pirinnahonam. Wo di galoh ve mindel, wing pihavnamba, hulaikala pihavnamba, wo nenv esvema di vevnam.

4 Pelara Ovsongolnindva Vuvm 4 Pelaram Owol Vivna.

7Pelara ovsongolnindva himba ilvahvna 7pelara vuvpa, owolalmangas. Doa himba mengra lothoprai. Doa mimirinisna hesna opia, wo pomba os nilhavna honmsna, os ningthiv, ais. Wo aisva, suwe, tovolnahonam moakot venamba, sovhopena petharam. Wo pethava mongnasisva doa wohtapena suwera tinahonam. Mongnahalva mendah khui elohv. Wo manimani ilva ilsowanahonam wohtapena suwera.

Wo henga mongo ovsongolnindrini hevna vuv pia, wo mana vemava snamba, ona olo, suwe telahavna, venamba, vetpena wanplombra. Wo venamba, wanplombva mongnasisva doa tovolalm nilhana, mongnahalva khui beswonam ihilwolv. Wo mongnasisva manimani wanmeriniva os mueisowa vena, mongnahalva beswonam luhungu vev. Wo monglava sippa di indkokla vilona, mongnahalva beswonam diaka vev.

10 Wo henga mongo noi ovsongolnindrini onam hevna vuv. Wo hulvundkumbiva pisi, wohana woklamsna pusamba vethavna, velapena petharam. Di velapena pora, tovalpra. 11 Nomba hulvundkumbimba os ningthiv, Thanapo. Wo nomba pomba mongnasisva wohnilhaprana thapolm. Mongnasisva beswonam lingana. Mindnam indhanamba sihavna nominiva, temba hlavnamba pomba nomba thapova.

12 Wo henga mongo ovsongolnindrini hevna vuv pia. Wo okombava mongnasisva, weisva mongnasisva, paiva mongnasisva, vuthundawol vina, sim kilvialm. Wo mongnasisva beswonam lovhoangavna.

13 Nonamba kava mendah nongla wulluhvna, wo kava hellevongo vevna, ona, hulva mepeh sena ovra oindalohv. Wo nomba hulva mindnam moamba opiavna os i, wavro, wavro, wavro, hindm nom, men pethara avm. Henga samblamong ovsongolnindva hevna vuvm winelm vev, kinmba mendekliva si nonam plothunvav indhanamba.

Copyright information for `WRS