Genesis 40

Joseph kari ilagala nunga ipingira duap balam

Tom maiya nuam namaram se Pharaoh ko waen bitua ko kari supuling, se ko bread kaiya ko kari supuling, nuna kilek memek beteman, se Pharaoh nunga gomang magaram se talipara kawam ningi nunga awuram. Kawam mu kager kari nunga supuling bitarukaso, se Joseph kawam mu te ago bagakaso. Se kager kari nunga supuling nu Joseph kari ilagala nunga bituokko balam.

Se nuna ilagala tom maiya nuam talipara kawam ningi bagakasan,
ale tom bo turom, waen bitua ko kari supuling se bread kaiya ko kari supuling mu nuna ipingiman, bare nononga ipingira mu ko duap kirker.

Se tumongola Joseph nongote namaram ale nungarkam, mu nuna nongomang bataga se animan. Se nu nunga isuam, “Nina awuk se nengemang bataga se bagasan a?”

Se nuna balman, “Ana turom ipingiman ale ko ikia nanga moso,” maman. “Bare kari bo imi te anananga ipingira duap balukko wore mena.”

Se Joseph nunga maonam, “Kaem kota ipingira ko duap nanga kausa ikiso. Ninga ipingira balal se ikiekko.”

Se waen bitua ko kari supuling balam, “Ani ipingirem ale mayang waen bo arigem, 10 ko kower ilagala suwan. Se ko gawa aratam ale tairatela nunguning sisik waram, ale tairatela garukaram ale yoparam. 11 Ani Pharaoh ko bagunang iluwakasam, ale ani waen yopara giem ituwem se ko yu bagunang ningi kaparam se Pharaoh tuikasam wore ariwerem.”

12 Se Joseph balam, “Nika ipingira ko duap mu iwita: tam suring ilagala suwan mu tom ilagala suwan ko balso. 13 Tom ilagala suwan mu menaruk se Pharaoh aking nika aru tauk se nika ura aking ilupko. Ni ulengkala bitakasam butata Pharaoh ko waen bagun te langi tui se bagerko. 14 Bare tom ni ningo nuam baga se mu, ani ago ko kamin tugum, ale gemang aisu ale Pharaoh manaru se ani talipara ningi bagasam imi aga kutuwurok se aratikko. 15 Ani Hebrew kari, bare aga iluman ale aga diaman, se sor ewerete agarak taiman. Se aitak sor imi te betela ani memek ito bitirik se ko aga talipomonko mena, bare am ipi aga talipaman.”

16 Se bread kaiya ko kari supuling nu ko bo ko ipingira duap ikiam mu yawarakala. Se nu Joseph maonam, “Ani betela ipingirem,” mam. “Mu iwita: ani korokem ilagala suwan bread ago asupuling te giem. 17 Se korokem bo ilagala mu nunga awete mu bread duap duap Pharaoh tuekko, bare inanganang tai kapaman ale nokasan.”

18 Se Joseph balam, “Nika ipingira mu ko duap iwita: korokem ilagala suwan mu tom ilagala suwan ko balso. 19 Tom ilagala suwan mu menaruk, mu Pharaoh baluk se kerak namomon degetak batagarmon ale tam kower te ka ituwumon, se inanganang ka kimik guang namonko.”

20 Buta se tom ilagala suwan namaram se Pharaoh ko bilangara tom. Se nu ko ura kari supuling suen la nunga na biya beteram. Ale waen bitua ko kari supuling, se bread kaiya ko kari supuling arungak tai gira ura kari nomotam te nunga awuram. 21 Ale waen bitua ko kari supuling maonam se ko ura motam motam iluwaram mu ko peleram. 22 Bare bread kaiya ko kari supuling mu balam se tam kower te ituwuman se kueram. Se mel aratam mu Joseph balam butata aratam.

23 Bare waen bitua ko kari supuling Joseph me ko kuamin tugukaso. Nu Joseph ko ninguru kuamili saparam.

Copyright information for `WSK