Romans 14

Nanga Kris saki nunga munan karo tusan mu ko me nunga balu maguwunakko

Ikialko. Awiriya Kristus ko gomang ningi nunguning, bare noko gomang ningi nunguning sokel mena, bare am ko kueral ale ilak nal gialko. Nu munan saki ko gomang namoso taiso agi wore, mu ko ilak me den tagiralko.
Rom 14:1-2 Ana na inang suen la kaola bo mena am nanakko: Mark 7:19; 1 Tim 4:3-5. Bare nanga bo ilak me den taginakko: 1 Cor 9:22.


Ko kausa bo mu iwita: Bo ko gomang ningi nunguning aora biya, se nu mel suen biya naso. Se bo ko gomang ningi nunguning sokel mena, se nu nio-buruk agi me naso. Se ni mel suen biya am no sapasam agi mu, kari nio-buruk me naso mu ni me ari maguwurko. Se aking ni nio-buruk me nasam agi mu, kari mel suen biya am naso mu ni betela me ko baluko. Mu awuk, Kaem kari mu agotala aru tam ale noko ma balam. Ni awuk nunguningkiri bare kari bo ko ura kari ni tuterko? Nu ko kari biya koma te sail ago sanamoso agi daguloso agi, mu ko kari biya kota ko mel. Se nu sanamurukko. Mu awuk, Kari Biya sokel tuok se sanamurukko terong mam.
Rom 14:4 Ana Kaem ko kuriang saki me nunga tutenakko: Rom 8:33.
/ Do you want to try an alternative? Traim tasol. NCV: Nu terong beteso agi mena agi mu ko kari biya kota tuteruk balukko. Se nu terong la bitirukko, mu awuk, Kari Biya nu sanguk se terong la bitirukko terong mam.

Aking kari bo ikiso tom suwanta, tom suen biya nunga ningi tom biya iwita nu ikiso. Se kari bo ikiso mu tom suen biya mu am koma suwanta. Bare mel biya mu kari suwan suwan nunga ikia te ninguru ikimonko. Kari tom suwanta nu ko ikiso mu tom biya, mu nu ko Kari Biya ko ikiwa se nu uwutata beteso. Se kari mel suen biya naso, mu nu Kari Biya ko ikiwa se tala nu uwutata beteso. Mu nu inang mu ko Kaem amilmil tuso ale naso. Se aking kari mel saki me naso, mu nu betela tala Kari Biya ko ikiwa se uwutata beteso. Mu nu betela inang naso mu ko Kaem amilmil tuso ale naso.

Mu awuk, ana Kris mu bo ta yam nangata nanga ikia karo tunakko me bagasan, ale yam nangata me kuesan. Mena. Ana suen la bagasan mu Kari Biya Jesus ko la bagasan. Ale ana kuesan mu Kari Biya Jesus ko la kuesan. Se ana marak bagasan agi kuesan mu ana noko la. Umutang ko Kristus kueram ale barasam, nu marak bagasan ta, kueman ta wore nunga Kari Biya nu bagurukko.

10 Buta se ni anape ko ka bo ko bagara tutesam? Ni anape ko ka bo ari maguwusam? Uwuta me bitarko! Mu awuk, ana suen la Kaem koma te sanamanak se nu nanga tuterukko. 11 Kaem ko batoga te mu iwita balam:

“Ani Kari Biya tom suen biya bagasam wore iwita ninga manorsam,
‘Kariimet suen la ani amake dugu te nubugura kulukurmonkowo,
ale imikiri suen la ani Kaem ma aga balmonkowo.”
Rom 14:11 Isaiah 45:23. Philippians 2:10-11 mu ago arikko.

12 Mu te ana ikisan, tutera kam te ana suwan suwan mel beteman mu ko dugu duap Kaem manornakkowo.

13 Buta se, ana udagi nanga saki nunga bagara me tutenakko. Mena. Ana nunga sinar tanak, ale munan ana nangata ikisan terong masan wore bitawanak se nanga saki alo te memek te dagulomon bore ko, am nainimi kalonak ale munan mu me betenakko.
Rom 14:13 Ana te saki alo nunga sinar tanakko am nainimi kalonakko: 1 Cor 8:13.


14 Ani Kari Biya Kristus ilak bagasam, ale ninguru ikisam, na mel bo ta karur ago se ana me nanakko iwita mena. Bare kari bo na inang bo ko ikiso, nu na mu nauk mu nu memek bitirukko iwita ikiso, mu nu kota na mu arigiso karur ago maso, ale me naso. Nu nauk mu nu memek bitirukko. 15 Buta se ni ka bo mel nu me naso mu ni mu koma te nasam, se mu ko nu gomang ikuwuso, agi agotala naso ale numi ikiso memek beteso, mu ni gemang nu me tusam ale munan mu betesam. Uwutata me bitarko! Ka bo Kristus agotala noko kueram, bare mel ni nasam mu te nu me maguwurko!

16 Munan nina ikiwasan mu ningo bare kariimet sang balu maguwumon bore ko sinar talko. 17 Mu awuk, Kaem ko kingdom mu na yu nam giam te mena. Mu munan diram, nangamang motam lila, se amilmil yawara Korang Bur nanga kasurso owore te. 18 Se kariimet uwutata Kristus karo tusan, mu Kaem nunga amilmiloso, se kariimet nononga bagara arigisan mu ningo nuam.

19 Se umutang ko, ana munan ana te nangamang suwanta baga se te nainimi sokel tunakko mu la ko sail taginakko. 20 Na na gia ko munan duap duap bare umu te ni Kaem ko ura bitawoso mu me menawurko! Inang suen biya ningo la. Bare munan memek mu ni mel kari bo me naso mu ni nu koma te nasam, se nu memek ningi daguloso. 21 Munan ningo mu iwita: ni buruk-nio no agi, yu waen no agi, munan saki bitar, se umutang te nika bo memek te dagulok mu ko, nimi kalo ale munan mu omit udagi?? udagi me bitarko.

22 Munan aguwaya ni ko gemang ningi nunguning, mu ni Kaem ilak ninga mel. Kari munan ikiso diram, ale bita se noko ikia te nu diram bitawoso mu ikiso, mu nu amilmilurukko. Bare kari mel nu naso mu ko gomang ningi namoso taiso, mu kari mu memek beteso. Mu awuk, nu ko gomang ningi nunguning te mel mu me nam. Mu iwita: ana munan aguwaya nangamang ningi nunguning te me betesan, umutang mu ana kilek memek betesan.

23 

Copyright information for `WSK