1 John 3

Ma'aiaa fei baua hagua na fanaa o'ou mei Ama, ale'ena ba o'ou, na'uu mei Haidaa. Ma pa'aa fa'ua ba o'ou na'uu mei Haidaa. Ma ei rama'aa feni ano, lomi rona apa'aa o'ou, uaa lomi rona apa'ia. Ena rawani'a tafiu, e'eni, o'ou na'uu mei Haidaa, ma'uaa e'eni otawe apa'ia ba nefarani o'ou batanai. Ma'uaa ona aida ba ena na nomai,
3:2 O,ena na fa'arewamai
owe ale'ena hia, uaa owe fanunuia ba pa'aa hia.
Hini na pa'i feni o'onaia unu nei fafafa'arainaa anaia, ana ale'ei hia ba na fafa'arai.

Hini i bigi'aa ei hafelo'a na barafeaa fei law; uaa ei hafelo'a lomi na neneraa fei law. Hamona aida ba eni i nogio ba i futoaa ei hafelo'aa o'odu. Ma i laloo iana lomi hepalo hafelo'a. Lomi hemea i oa a'ana ma i'u bigi'uaiaa ei hafelo'a. Hini i'u bigi'uaiaa ei hafelo'a, lomi na fanunuia ma ana lomi na apa'ia.

Ena rawani'a baduu, lomi na rawani ba nemea i fa'ateteaa hamu'ou ma dugifarauaninaa hamu'ou. Mei i bigi'aa ei na wanewane, hia na wanewane ana ale'ei hia na wanewane. Hini i bigi'aa ei hafelo'a na oa a'a mei hani'u uaa rawarawa ma nopa'amii e'eni mei hani'u na bigi'aa ei hafelo'a. Fei pa'afii fei noramii mei Na'uu mei Haidaa ba i fapedugaa ei bigi'aa mei hani'u. Mei i waninidiai a'a mei Haidaa, lomi i'u bigi'uaiaa ei hafelo'a uaa fei maumau mei Haidaa na oa i laloo iana; lomi na hawia ba i'u bigi'aa ei hafelo'a uaa ina waninidiai a'a mei Haidaa. 10 Ale'ei, o'ou aida ba e'ei, na'uu mei Haidaa ma e'ei, na'uu mei hani'u: Hini lomi i bigi'aa ei na wanewane, hia abaa na'uu mei Haidaa; ma hini lomi i haguaa mei lofuna, hia ana abaa na'uu mei Haidaa.

Fihaguinaa Hememea

11 Sifeni, feni warea hamona guainia fama'ama'a: Onei fihaguinaa hememea o'ou. 12 Hamonei'aa ale'ei Cain, mei maroaa mei hafelo'a. Ina fo'afama'eaa mei lofuna. Ma tani i fo'afama'eia? Hamatee na hafelo ei bigi'ana ma na wanewane ei bigi'aa mei lofuna. 13 Ena lofuu, hamonei'aa ba'arofo nabaa na bidibidi unuu feni ano a'a hamu'ou. 14 Ona aida ba ona di'inidigaa fei ma'ea ma dinaa a'a fei harenua, uaa ona haguaa ei lofuu o'odu. Hini lomi na pa'i fei hagua ana fi oa a'a fei ma'ea. 15 Mei i bidibidi ununa a'a lofuna, hia ale'ei hemea i fo'afama'e rama'a ma hamona aida ba mei rama'a alemei, lomi i pa'i fei harenua lomi i pedutoo.

16 O'ouna aida fei hagua ale'ei: Jesus Christ na fanaa fei harenuana a'a o'odu. Ma o'odu, ana onei fanaa fei harenuaa o'ou a'a ei lofuu o'ou. 17 Ma nabaa nemea na pa'i hefi'a manumanu ma na fanunu'apa'ia ba mei lofuna na gutafafelo ma na ofadugia, fei haguaa mei Haidaa pa'aa lomi i a'ana. 18 Ena rawani'a baduu, fei pa'aa hagua abaa manumanuu warewarea ua. Onei haguaa ei lofu fininaa bigi'a wagii tamanu na fa'uai. 19 Ma wagii fei, ona aida ba ona oafipui a'a fei fa'uaia ma fapapaiaa fei naranaraa o'ou inamoana 20 ena ona naranara ba ona hafelo. Uaa mei Haidaa na bauanadiai laraa ei naranaraa o'ou ma na apa'idigaa minaa ei manumanu.

21 Ena rawani'a tafiu, nabaa fei naranaraa o'ou lomi na dududuaa o'ou, te, na pa'i o'ugaa o'ou a'a mei Haidaa 22 ma tonaa tamanu ona i'iginia a'ana, uaa ona neneraa ei wareana ma bigi'aa ei nunumiana. 23 Ma sifeni, feni wareana: onei narafawe'i a'a fei haraa mei na'una, Jesus Christ ma fihaguinaa hememea ana ale'ei ei wareana a'a o'ou. 24 Ena rona guainaa ei wareana, rona oafipui a'ana ma ana na oafipui a'a ro'ou. Ma o'ou apa'ia ba ina oafipui a'a o'ou a'a fei Spiriti uaa fei fanana o'ou.

Copyright information for `WUV