1 John 4

Fihawawagima'aiaa ei Spiriti

Ena rawani'a tafiu, apuna nara ba minaa ei spiriti, minaa fa'ua, ma'uaa hamonei fihawawagima'aiaa ro'ou ba afaia noranarai a'a mei Haidaa, uaa watauda mamama'a sifisifi, rona tatalai yeni malagufu. Hamo'aa apa'ia ba fei Spiritii mei Haidaa, ale'eni: fei spiriti, fei na ware ba Jesus Christ na pa'i pigiona, noranarai a'a mei Haidaa, ma'uaa fei spiriti lomi na ugainaa Jesus, abaa norai a'a mei Haidaa. Hefei, spiritii mei na fadugeaa Christ, hefei spiriti hamona guaidigia ba iwe nomai ma e'eni na oadii yeni malagufu.

Ena rawani'a baduu, hamu'ou norai a'a mei Haidaa ma hamona muaidigaa ro'ou ale'ei, uaa mei i oa laloo iaa hamu'ou na faufaudiai laraa mei na oa yeni ano. Noramiaa ro'ou yeni ano ma si'ei, ro'aa wareaa ei naranaraa feni ano. Ma ei rama'aa fei ano, rona guainaa ro'odu. O'ou norai a'a mei Haidaa ma mei na apa'aa mei Haidaa i guainaa o'odu, ma'uaa mei lomi na apa'aa mei Haidaa, ana lomi i guainaa o'ou. Ale'ei, o'aa fanunu'apa'ia ba fei, fa'ua Spiriti,
4:6 O,spiriti
ma fei, sifisifi spiriti.

Fei Haguaa mei Haidaa ma fei Haguaa O'ou

Ena rawani'a tafiu, onei fihaguinaa hememea o'ou, uaa fei hagua noranarai a'a mei Haidaa. Mei i pa'i hagua, na waninidiai a'a mei Haidaa ma na apa'aa mei Haidaa. Mei lomi na pa'i hagua, ana lomi na apa'aa mei Haidaa, uaa mei Haidaa ana fei hagua. Mei Haidaa na fama'aiaa o'ou fei haguana ale'ei: Ina pa'i hemea ua Na'una
4:9 O,hemea ua fuaiana Na'una
ma na alonagii hia yeni malagufu ba o'aa to harenua a'ana.
10 Sifeni feni pa'aa hagua: a'a ba ona haguaa mei Haidaa, ma'uaa mei Haidaa na haguaa o'ou ma na aloagii mei Na'una ba nei ma'e ma pono'aa
4:10 O,Na'una ba i fapipi'ainaa fei sibana ma tosiminaa
ei hafelo'aa o'ou ba i fawanewaneaa watolaa o'ou ma mei Haidaa.
11 Ena rawani'a tafiu, si'ei ba mei Haidaa na haguaa o'ou ale'ei, ana onei fihaguinaa hememea o'ou. 12 Lomi hemea na ma'a mei Haidaa, ma'uaa nabaa o'aa fihaguinaa hememea o'odu, mei Haidaa i oafipui a'a o'odu ma fei haguana i gugu warana a'a o'ou.

13 Ona aida ba ina oa laloo iaa o'odu ma o'ou i a'ana, uaa ina fanaa o'ou fei Spiritina. 14 Ma hai'ouna fanunuia ma u'ugia ba mei Ama na alodigaree mei Na'una ba nei fatela'anaa eni rama'aa malagufu. 15 Hini na uga ba Jesus, hia Na'uu mei Haidaa, mei Haidaa na oa laloo iana ma hia a'a mei Haidaa. 16 Ma si'ei, ona aida fei haguaa mei Haidaa ma fapapanai wagina.

Mei Haidaa, ana fei hagua. Hini na tatalai fininaa fei hagua na oafipui a'a mei Haidaa ma mei Haidaa ana na oafipui a'ana.
17 A'a fei, ona aida ba ei waraa fei hagua napa'aa gugu a'a o'ou. Ma si'ei, owe u fawe'i laloo fei arewaa dududua, uaa yeni malagufu, ei maumau o'ou, ana ale'ei maumauna. 18 Wagii fei hagua, lomi ma'aua, uaa fei pa'aa hagua na siminaa fei ma'aua, uaa fei ma'aua na nofipuimai a'a fei fagianaa. Hini na mama'au, atawe gugu ei waraa fei haguana.

19 Ona pa'i fei hagua, uaa inado'o haguaa o'ou. 20 Mei i ware ba, “Yau, na haguaa mei Haidaa,” sifi'ana nabaa na bidibidi ununa a'a mei lofuna. Uaa hini lomi na haguaa mei lofuna, mei hia na fanunuia, batanai ba i haguaa mei Haidaa, mei lomi na fanunupa'ia? 21 Ma ina fanaa o'ou feni wareana feni: Hini i haguaa mei Haidaa, neipa'aa haguaa mei lofuna anaa.

Copyright information for `WUV