1 Thessalonians 2

Fei Bigi'aa Paul yei Thessalonica

Ena lofuu, hamona aida ba fei tatalaiaa hai'ou a'a hamu'ou, na pa'i hanuna. Hai'ounado'o to fi'ia ma haperaraia yei Philippi, ale'ei hamona aidadii, ma'uaa wagii fei hadumaa mei Haidaniaa o'ou, fa'ua ba na pa'i baua fadugedugea wagina, ma'uaa hai'ouna u'ufani'uaiawii hamu'ou fei rawani'a warea. Uaa fei i'igiaa hai'ou hamu'ou, abaa asi'anamai a'a ei tata o hafelo'aa naranara ma ana abaa hai'ou fi sifi'aa hamu'ou. Agia, hamatee mei Haidaa na ugainaa hai'ou wagii fei rawani'a warea ba hai'ounei u'ugia. Abaa hai'oufi fani'eni'eaa rama'a, ma'uaa mei Haidaa, mei i maniaa ei naranaraa hai'ou. Hamona aidadii ba lomi hai'ouna hofeaa hamu'ou o bigifarawani ba o'opa'ai ei maumau wawa'ai poa—ma mei Haidaa na apa'aa fei. Lomi ba hai'ouna nunuminaa udugiaa rama'a—hamu'ou o hefi'adiai.

Si'ei ba hai'ou, apostle Christ, nabaa hai'ouna nunumai, hai'ou fani awataa a'a hamu'ou,
ma'uaa hai'ouna famadumui a'a hamu'ou, ana ale'ei hemea ina a'a ei na'una. Si'ei ba hai'ounapa'aa haguaa hamu'ou, hai'ouna ni'eni'e ba hai'ouna u'ugaa fei rawani'a wareaa mei Haidaa a'a hamu'ou ma gutafipui a'a hamu'ou anaa, uaa hai'ounapa'aa haguaa hamu'ou. Ena lofu, woro ana hamona nonominia, ei baua bigi'aa hai'ou ma ei awataa hai'ou uaa hamu'ou; hai'ouna bigibigi poi ma arewaa ba lomi hai'ou fani awataa a'a nemea ena hai'ouna u'ufanaa hamu'ou fei rawani'a wareaa mei Haidaa.

10 Hamona fanunuia ma mei Haidaa anaa ba batanai fei mau gutanaa hai'ou dupuaa hamu'ou ena narafawe'ia ma ba hai'ouna fafa'arai, wanewane ma lomi hepalo tata. 11 Uaa hamona aida ba hai'ouna suahadumaa hememea ana ale'ei hemea ama a'a ei na'una. 12 Hamatee hai'ouna fa'unuwenuweaa ei naranaraa hamu'ou, farawaninaa hamu'ou ma sualaparaa hamu'ou ba hamonei talaifarawani i pudaa mei Haidaa, mei i lala'aa hamu'ou ba hamonei oa i haroo fei haparaiana ma hawerana.

13 Ma ana hai'ouna'aida ware ‘ta’ a'a mei Haidaa, uaa, ei hamo'aa tonaa fei wareaa mei Haidaa, fei hamona guainia a'a hai'ou, lomi hamona tonia ale'ei wareaa rama'a, ma'uaa ba pa'aa wareaa mei Haidaa, fei ifi bigi laloo iaa hamu'ou, hamu'ou ena narafawe'ia. 14 Uaa hamu'ou, ena lofu, hamona neneraa fei maumau ei losuu mei Haidaa yei Judea, ei rona oafipui a'a Christ Jesus. Hamona to fi'ia a'a ei gufuu hamu'ou ana ale'ei e'ei losuu e'ei, rona tonia a'a ei Jew, 15 ei rona fo'afama'eaa mei Fasu Jesus mawe ei mamama'a ma tetefa'asi'anaa hai'ou. Lomi rona fani'eni'eaa mei Haidaa ma rona siba a'a minaa ei rama'a 16 ba ro'aa pauninaa hai'ou ba hai'ou nei'aa wareware a'a ei Gentile ba ro'aa tela. A'a fei, ranimai, rona'aida fapepesuaa ei hafelo'aa ro'ou. Fei sibaa mei Haidaa nawe
2:16 O,naminapa'aa
nomai pafoo ro'ou.

Fei Nunumiaa Paul ba i Ma'a ei Thessalonica

17 Ma'uaa ena lofuu, laloo ma'idei au ro'aa fi'alaginaa o'ou, lomi rona fi'alagipa'aa ei naranaraa o'ou. Ma wagii fei au fei, si'ei ba fei ude nunumiaa hai'ou a'a hamu'ou, hai'ouna labagifawe'i tala ba hai'ou'aa ma'a hamu'ou. 18 Uaa, ba hai'oupa'amii ma'a hamu'ou—pa'aa yau Paul—watauda au ba a nomai, ma'uaa Satan na lawaraa talaa hai'ou. 19 Uaa tamanu fei na fa'o'onainaa unu, o fani'eni'e, o fei tao hai'ou, fei ba hai'ou fa'upe'upei inamoaa mei Fasuu o'ou Jesus ena na nomai? Haa, a'a ba hamu'ou? 20 Hi'i. Hamu'ou ena hawera ma fani'eni'eaa hai'ou.

Copyright information for `WUV