1 Thessalonians 3

Si'ei, ba fai lomi hai'ouna utofa'aipa'ia, hai'ounawe nara ba hai'oupo'o guta ua yei Athens. Haiguna aloaa Timothy, mei lofuu o'ou, mei rarafii haigua a'a fei bigi'aa mei Haidaa,
3:2 Hefi'a ne'ia bamei lofu, mei rarafii haigua a'a fei bigi'a; hefi'adiai ne'ia bamei lofu ma nafii mei Haidaa
ba haigu'aa fatalainaa fei rawani'a wareaa Christ ba inei fawe'ia ma fa'unuwenuweaa naranaraa hamu'ou a'a fei narafawe'iaa hamu'ou
ba lomi nemea i ma'aurere wagii ei manimania. Hamonamina aidafarawani ba o'aa tonaa ei manimania ei. Uaa ei o'ou gutafipui, hai'ouna'o warefanaa hamu'ou ba hai'ou'aa tonaa haperaraia. Ma ana naree ale'ei wareaa hai'ou ma hamona apa'ia. Uaa wagii fei, fai lomi una gutapa'i, si'ei a aloawii fei i'igaia ba batanai fei narafawe'iaa hamu'ou. Una mama'au ba mei manimania ipo'o manipa'aa hamu'ou wagii hefi'a tala ma fei bigi'aa hai'ou a'a hamu'ou, lomi hanuna.

Fei Wareaa Timothy na Fa'unuwenuweaa Paul

Ma'uaa Timothy, ana eni hadiwe'aianamai a'a hamu'ou ma na warefanaa haigua fei rawani'a warea ba batanai fei narafawe'ia ma haguaa hamu'ou. Ina warefanaa haigua ba ranimai, hamona narahadiwe'inaa ei rawani'aa haigua ma ba nunumiaa hamu'ou ba hamu'ou ma'a haigua ana ale'ei haigua, ba haigua ma'a hamu'ou. Si'ei, ena lofuu, wagii minaa ei naranara watauaa haigua ma haperararaia haiguna tonia, fei naranaraa haigua na unuwenuwe uaa fei narafawe'iaa hamu'ou. Uaa e'eni haigunawe gutafarawani ua, hamatee hamona ufawe'i a'a mei Fasu. Lomi haigu'aa warepa'ia fei warea ‘ta’ a'a mei Haidaa wagii fei unuwenuwea haiguana pa'i inamoaa mei Haidaa uaa hamu'ou. 10 Poi ma arewaa haigunamina lafulafu ba haiguawii ma'adiai hamu'ou ma fanaa hamu'ou tamanu ba i fawe'iaa ei narafawe'iaa hamu'ou.

11 Ma na rawani ba mei Haidaa, mei Amaa o'ou mawe mei Fasuu o'ou Jesus i fani talaa hai'ou ba hai'ou nomai, mi ma'a hamu'ou. 12 Na rawani ba mei Fasu i fagipeia ma fa'apoidinaa fei fihaguiaa hamu'ou ma a'a hefi'adiai ana ale'ei fei haguaa hai'ou hamu'ou. 13 Na rawani ba i fawe'iaa naranaraa hamu'ou ba lomi hepalo tataa hamu'ou ma hamonei fafa'arai inamoaa mei Haidaniaa o'ou, mei Ama, ena na nomai mei Fasuu o'ou Jesus fipui a'a ei apunaiana.

Copyright information for `WUV