1 Thessalonians 4

Fei Mau Gutanaa O'ou nei Fani'eni'eaa mei Haidaa

Si'eni eni fapopo'ii wareaa hai'ou a'a hamu'ou, ena lofu. Hai'ouna feroidigaa hamu'ou ba batanai hamonei guta ba i ni'eni'e mei Haidaa, ana ale'ei hamo'ei guta e'eni. E'eni hai'ou'ei i'igai ma warefawe'i a'a hamu'ou a'a mei Fasu Jesus ba hamonei fa'apoinia. Uaa hamona aidadii tamanu hai'ouna feroinia wagii fei foraforaa mei Fasu Jesus ba hamonei bigi'ia.

Fei nunumiaa mei Haidaa ba hamonei fafafa'arai ma farapa a'a ei fitatafipa'aia; ba hememea hamu'ou nei aida fei mau oma'aa fei hudi ununa
4:4 O,aida fei mau gutafipuia a'a harona; o,aida fei mau ba i labarai harona
ale'ei ba ina apunai ma rawani ua,
abaa ale'ei laraa huwii ei roromaa, ei lomi rona apa'aa mei Haidaa ma wagii fei, nemea lomi i fafeloaa mei lofuna o fababibiyei'uaia. Mei Fasu, ipa'aa fanima'aiaa ei rama'a rona bigi'aa ei mau hafelo'a ale'ei, ei hai'ouna warewagi'idigaa hamu'ou. Uaa mei Haidaa abaa na lala'aa o'ou ba onei loloa, ma'uaa ba onei gutafafafa'arai ua. Si'ei, hini i barafeaa fei feroia fei, a'a ba ifi barafeaa rama'a, ma'uaa mei Haidaa, mei i fanaa hamu'ou fei Spiriti Apuna.

Ma a'a fei mau haguaa ei filolofui, lomi ba hai'ou'aa ne'ifanidinaa hamu'ou, uaa ana hamu'ou, hamona todigaa fei feroiaa mei Haidaa ba batanai hamona fihagui. 10 Ma ana fa'ua ba hamona haguaa ei lofu yei tadiwe'aiaa Macedonia. Ma'uaa hai'ou'ei i'igifawe'i a'a hamu'ou, ena lofu, ba hamonei fa'apoidinaa fei haguaa hamu'ou a'a ro'ou.

11 Hamonei augaa naranaraa hamu'ou a'a fei ba hamonei gutafama-dumu, abaa papa'aa manumanuu hefi'a, ma'uaa biginaa ana panii hamu'ou ale'ei hai'ou warefanaa hamu'ou 12 ba fei gutanaa hamu'ou hepapalo arewaa nei rawani ua i pudaa ei rama'aa feni ano ma abaa minaa guta ua panii hefi'a.

Fei Noramiaa mei Fasu

13 Ena lofu, lomi hai'ouna nunuminia ba hamo'aa polatabai a'a ei rona ma'igu, o ba hamo'aa gutafaloloa'i ale'ei ei lomi rona pa'i o'onaia unu. 14 O'ounapa'aa aida ba Jesus na ma'e ma asi'adiai ma si'ei, ona aida ba mei Haidaa i dugifipuinamii Jesus mawe ei rona ma'e a'ana. 15 Ana ale'ei fei wareaa mei Fasu, hai'ou'ei warefanaa hamu'ou ba o'ou eni, ana oifi guta nopa'aloo fei noramiaa mei Fasu, pa'aa lomi o'ado'o nonoo a'a ei rona ma'igu. 16 Uaa mei Fasu, ana hia iwe norai i pafea fininaa fei warefabauaniana, fininaa fei lao mei pa'aa bauaniaa ei alo'alo ma fininaa fei haroharofaa fei maniwaa mei Haidaa ma ei ma'ea a'a Christ, rodo'o asi'aa. 17 Nenee fei, o'ou eni ana oifi guta, eni dufu, owe nobapa'aloo ro'ou i a'a ei papalei ba o'aree suafinaa mei Fasu i haroo pafea. Ma si'ei, opowemina gutafipui a'a mei Fasu ranimai, ranimai. 18 Si'ei, hamonei fa'asi'anaa naranaraa hamu'ou a'a eni warea eni.

Copyright information for `WUV