1 Thessalonians 5

Si'ei, ena lofu, wagii ei au ma arewaa, lomi pa'afina ba hai'ou ne'ifanaa hamu'ou, uaa hamona aidafarawanidigia ba fei arewaa mei Fasu, iwe nomai ale'ena nemea fafanao na nomai na poi. Ena rona ware ale'ena ei rama'a ba, “Gutafara-wani ua ma lomi manumanu,” fei hafelo'a i nopoponinamii ro'ou ale'ei fi'iaa mei pifine ba i wanini ma lomi rowe telapa'i.

Ma'uaa hamu'ou, ena lofu, abaa hamu'ou i laloo fei rorormaa ba fei arewaa fei, ale'ei noramiaa nemea fafanao ba i faba'arofoaa hamu'ou. Minaa hamu'ou na'uu fei we'ai ma na'uu fei arewaa. A'a ba o'ou manu-manuu fei poi o fei roromaa. Si'ei, onei'aa ale'ei hefi'a, ei rona ma'igu, ma'uaa onei ofafaufau ma apitainaa ana o'ou. Uaa ena rama'a rona ma'igu, rona ma'igu na poi ma ena rona hunu poapoai, rona hunu na poi. Ma'uaa, si'ei ba o'ou manumanuu fei arewaa, onei apitainaa ana o'ou ma hawai a'a fei narafawe'ia ma fei hagua ale'ei rapirapii niniwai ma fei o'onaia unuu fei tela'ana ale'ei tao rapirapii taba. Uaa abaa na rafeinaa o'ou mei Haidaa ba onei tonaa ei sibaa, ma'uaa ba onei to fei tela'ana a'a mei Fasuu o'ou Jesus Christ. 10 Ina ma'e uaa o'ou ba nabaa ona werawera o ma'igu, onei oafipui a'ana. 11 Si'ei, fa'unuwe-nuweaa naranaraa hememea ma fipalagii ana ale'ei hamo'ei bigi'ia eni.

Ei A'apoo Feroia

12 Ma hai'ou'ei i'iginaa hamu'ou, ena lofu, ba hamonei ma'auaa ei rona bigifawe'i dupuaa hamu'ou, ei rona famamoaa hamu'ou a'a mei Fasu ma suahadumaa hamu'ou. 13 Poronaa ro'ou pafea fininaa hagua, uaa fei bigi'aa ro'ou. Hamonei gutafirawanii ua. 14 Ma hai'ou'ei i'igifawe'i a'a hamu'ou ena lofu ba hamonei aweinaa ena rona tamafoi, fa'unuwenuweaa ena mamafaa, hadumaa ei rona rafilele ma fawiwi'ai fipui a'a minaa ei rama'a. 15 Apuna fafelo a'a mei na fafelo a'a hamu'ou, ma'uaa ranimai, hamonei firawanii ana a'a hamu'ou mawe a'a hefi'adiai.

16 Ranimai hamonei wiwiwidi; 17 hamonei'o lafulafu; 18 hamu'ou ena hamona oafipui a'a Christ Jesus, hamonei ware ‘ta’ a'a minaa ei manumanu, uaa sifei fei nunumiaa mei Haidaa.

19 Apuna pereaa fei hafii fei Spiriti; 20 apuna narafasiba a'a ei diware'auga. 21 Manima'aa minaa ei manumanu. Panarofaa tamanu na rawani. 22 Faraua a'a ei manitoai hafelo'a.

23 Na rawani ba mei Haidaa, ana unaia Haidaniaa fei gutafarawania, i fafa'arainaa hamu'ou ranimai. Na rawani ba minaa fei spiritii hememea hamu'ou, fei naranaraa hamu'ou ma fei hudi unuu hamu'ou nei ude fafa'arai ua a'a fei noramiaa mei Fasuu o'ou Jesus Christ. 24 Mei i lala'aa hamu'ou na oafagugu ma ipowe bigi'ia.

25 Ena lofu, lafulafunaa hai'ou. 26 Famafufuoinaa minaa ei lofu a'a hefaa mau hatofaa puda, fei na apunai. 27 A warefawe'i a'a hamu'ou i pudaa mei Fasu ba hamonei igoaa feni ne'ia a'a minaa ei lofu.

28 Fei rawani'aa mei Fasuu o'ou Jesus Christ nei oa a'a hamu'ou.

Copyright information for `WUV