1 Timothy 2

Ei Feroia wagii fei Losuu

Si'ei, do'o rawarawa u'ei i'igifawe'i a'amu ba onei bigi'aa e'eni: ei i'igaia, ei lafulafua, ei warewarea a'a mei Haidaa uaa hefi'adiai ma warea ‘ta’ ma onei bigi'ia ba i hadumaa minaa ei rama'a— onei lafulafunaa ei hapara mawe minaa ei bauaniaa rama'a ba fei gutanaa o'ou nei rawani ua fininaa fei gutafarawania a'a minaa ei maumau mei Haidaa ma maumau apunaia. E'ei manumanu e'ei na rawani ma na fani'eni'eaa mei Haidaa, mei Fatela'anaa o'ou, mei na nunuminaa minaa ei rama'a ba ronei tela ma apa'aa fei fa'uaia. Uaa na pa'i hemea ua Haidaa ma hemea ua rama'a i fawanewaneaa watolaa mei Haidaa ma ei rama'a, Christ Jesus, mei na fanaa anaia ale'ei ponoponoo minaa ei rama'a—ale'ei hepalo u'uga na nomai a'a fei rawani'a au. Ma a'a fei, ina rafeinau ba yau talaitonaa warea ma ana yau apostle. A warefa'uai; abaa fi sifisifi ma'uaa, ale'ei hemea feroiaa ei Gentile wagii fei narafawe'ia, fei na fa'uai.

Una nunuminia ba ei rama'a hitani gufu, ronei uduginaa ei panii ro'ou, ei na apunai a'a fei lafulafua ma nei'aa pa'i fisibaia o fihareia.

Ana una nunuminia ba ei pifine, ronei rafefarawani susuu ro'ou, i nei'aa lelefo hudi unuu ro'ou ma ronei'aa au watauda haweraa hugoo tabaa ro'ou o au gold o pearl o ei susu na rata pono'ana 10 ma'uaa, a'a ei rawani'a bigi'a ale'ei tamanu na rawani a'a ei pifine, ei rona ware ba rona neneraa mei Haidaa.

11 Ei pifine ronei tonaa fei mau famadumua ma fafefefanaa. 12 Lomi na rawani a'au ba nemea pifine nei feroi o famamoaa nemea wawane; inei gutafamadumu ua. 13 Uaa do'orawarawa mamaraa, Adam; nenena, Eve. 14 Ma Adam, abaa hia na pasi a'a fei sifisifi'a, uaa mei pifine na pasi wagina ba ina oanaa hafelo'a. 15 Ma'uaa wagii fei waninia, ei pifine, ro'aa tela
2:15 O,gutadiai
nabaa rona panarofalao fei narafawe'ia, fei hagua ma fei mau fafa'araia fininaa fei mau fanima'aa ei manumanu.

Copyright information for `WUV