1 Timothy 3

Ei Bauaniaa Losuu ma ei Paniaa Pani

Sifeni hepalo rawani'a warea: nabaa nemea na pa'i naranarana ba hia bauaniaa fei losuu,
3:1 Warea English babishop; v. 2 anaa.
i nunuminaa hepalo rawani'a bigi'a.
Ma mei bauaniaa fei losuu, ronei'aa labagipa'aa hepalo tatana, i nei pa'i hemea ua harona, nei walalo sibana, nei'aida apitaia, nei fahonua, nei'aida fagutafarawaniaa rama'a, na hawia ba i feroi, lomi na'o hunu poapoai, abaa panii ba'ananarai, ma'uaa nei madumui, lomi na harea ma lomi na haguaa mugoo po'i. Inei sualaparaa ei rama'aa humuna ma fanunuia ba ei na'una, rona guainia fininaa ma'aua. Nabaa nemea lomi na oma'apa'aa ei rama'aa humuna, batanai ba i oma'apa'aa fei losuu mei Haidaa? Lomi na rawani ba we wadu'aiana ma i ponitoo bigi'a hamatee i famamagugui ma i tonaa fei dududua, ana fei na tonia mei hani'u. Inei pa'i rawani'a harana a'a ei rama'a ano ba lomi i pasi a'a ei i famamafaia ma wagii fei lepoo mei hani'u.

Ana ale'ei, ei paniaa pani. Ana ronei fahonua, ronei fa'uai, ronei'aa hunu watauda wine ma ronei'aa bigifasifi ba ro to manumanu. Ronei panarofaa ei waiwai warea na fa'uai wagii fei narafawe'ia fininaa fei naranara ba lomi rona tata. 10 Oneido'o manima'aa ro'ou ma nabaa lomi manumanu a'a ro'ou, na rawani ba ro'ou paniaa pani.

11 Ana ale'ei ei haroo ro'ou,
3:11 O,ei deaconess
ronei fahonua, ronei'aa wiwitoi, ma'uaa ronei famadumui ma onei aida ba lomi ro'awe bigifata.

12 Hemea paniaa pani nei pa'i hemea ua harona ma nei sualaparaa ei na'una ma ei rama'aa humuna. 13 Ei rona bigifarawani, i pa'i rawani'a haraa ro'ou ma baua o'uga a'a fei we'iaa naranaraa ro'ou a'a Christ Jesus.

14 Nunumiau ba amii ma'abatafainio ma'uaa u'ei ne'ifanio feni ba 15 nabaa ina lawagi talau ona aidadii ba batanai fei maumau ronei bigi'ia ena rama'a wagii fei humuu mei Haidaa, fei losuu mei Haidaa, mei i oalao, fei duge ma fasu'ufufugoi fei fa'uaia. 16 Naminapa'aa fa'ua ba fei manumanuu mei Haidaa, fei na ude opa'ai, na waiwai—fei ba:

Hia
3:16 Hefi'a ne'ia baMei Haidaa
na fa'arewa fininaa hudi ununa,
3:16 O,fininaa pigio

fei Spiriti na fama'aia ba hia na wanewane
ma rona fanunuia ei alo'alo,
ma ei rama'a na u'ugia a'a minaa ei baua gufu.
Ei rama'aa feni ano, rona narafawe'i a'ana,
ma ina dinaa pafea fininaa hawerana.
Copyright information for `WUV