1 Timothy 4

Ina Ne'iferoinaa Timothy

Fei Spiriti na warefa'arewaia ba laloo ei a'apoo arewaa, hefi'a, ro'aa di'ininaa fei we'iaa naranara ma neneraa ei sifisifi spiriti ma ei manumanuu feroiaa ei pigea. Ei feroia ei, manumanuu ei rama'aa sifisifi, ei ware'oni, ei fai lo'e rona aida ba rona tata. Rona apunainaa ei rama'a ba ronei'aa lalai ma warefawe'i ba ronei'aa hana hefi'a du'ua, hefi'a na bigi'ia mei Haidaa ba ei rona narafawe'i ma apa'aa fei fa'uaia nei tonia fininaa warea ‘ta’. Uaa minaa ei famamaraa mei Haidaa na rawani ma lomi hepalo manumanu ba o'aa siminia nabaa o tonia a'a fei warea ‘ta’, uaa ina papaditaia a'a fei wareaa mei Haidaa fininaa lafulafua.

Nabaa e'ei manumanu e'ei, ona warefa'arewaia a'a ei lofu, yoi ale'ei rawani'a paniaa panii Christ Jesus, gipeamu laloo fei fa'uaia wagii fei we'iaa naranara ma fei rawani'a feroia ona nenegia. Onei'aa fa'ido'ido a'a ei u'uga abaa manumanuu mei Haidaa ma ei famefimefii baduu; agia, onei feroinaa ana yoi ba fei maumaumu nei ale'ei mei Haidaa. Uaa fei maumau fawe'iwe'ii raraa unu na pa'i ma'ida awatana, ma'uaa fei maumau mei Haidaa na awatadiai a'a minaa ei manumanu wagii fei harenua e'eni ma fei harenua ata nomai.

Sifeni hepalo rawani'a warea ba oneipa'aa nenegia. 10 Ma wagii fei oneipa'aa bigifawe'i, uaa ona audigaa ei o'onaia unuu o'ou a'a mei Haidaa, mei i oalao, mei Fatela'anaa minaa ei rama'a, pa'aa e'ei rona narafawe'i.

11 Feroi ma warefawe'iaa e'ei manumanu e'ei. 12 Apuna guainaa wareaa nemea ba lomi ona awata hamatee yoi baduu ua, ma'uaa, onei ale'ei fama'ama'a a'a ei narafawe'ia wagii fei mau gutana, ei paola warea, fei hagua, fei narafawe'ia ma fei mau fafa'araia. 13 Nopa'aloo fei noramiau onei'u igoaa ei ne'ia laloo fei Bu'u Apuna i pudaa rama'a ma onei u'u'u ma feferoi. 14 Apuna au'uaiaa fei fana ona tonia wagii fei diware'augaa fei u'ugaa ei mamama'a, ei ro'aa augaa panii ro'ou pafomu ei bauaniaa fei losuu.

15 Oneipa'aa wewea a'a e'ei manu-manu e'ei; oneimina bigi'ia ba minaa ei rama'a, ronei fanunuaa ei bigipa'amu. 16 Wagi'inaa fei mau gutanamu ma ei feroiamu. Bigifawe'i'ualao wagii e'ei, uaa nabaa o bigi'ia ale'ei, o fatelaio mawe ei rona guainio anaa.

Copyright information for `WUV