1 Timothy 5

Ei Aweia a'a ei Pifine Ma'esuabea, ei Bauaniaa Losuu mawe ei Humuwa

Apuna laofababagianaa ma hota'aa nemea bau, ma'uaa onei fawanewaneia ale'ei ba hia amamu. A'a ei baubara, fafaiaa ro'ou ale'ei lofumu, ena hopi, ale'ei inamu ma ei nanao ale'ei agimu fininaa fei pa'aa maumau fafa'araia.

Oma'afarawaninaa ei pifine ma'esuabea ei ronapa'aa gutafafelo. Ma'uaa, nabaa nemea pifine ma'esuabea na pa'i na'una o upuna, ei baduu ei, ronei bigi'aa ei feroitonaa ro'ou wagii fei losuu, fei rona pa'i ma roifarawaninaa ei maroaa ro'ou ale'ei ba rona fanihadiwe'inaa fei rawani'aa ei ama, ei ina mawe ei upuu ro'ou, uaa fei, na fani'eni'eaa mei Haidaa. Mei pifine ma'esuabea, mei napa'aa gutafafelo ma guta unaia, hia na o'ugaa mei Haidaa. Poi ma arewaa ina'aida lafulafu ma i'iginaa mei Haidaa ba nei hadumia. Ma'uaa mei pifine ma'esuabea, mei i labaginaa ei ro'oa manumanu ba i fani'eni'eia, fa'ua ba ifi guta ma'uaa hia ale'ei ma'ea. Ana feroifanaa ei rama'a eni manumanu ba lomi nemea i pa'i tatana. Nabaa nemea, lomi i roinaa ei gufuna ma nabaa lomi na pa'aa bigi'aa fei a'a ei pa'aa maroana, hia na fadugeaa fei mau narafawe'ia ma na hafelodiai laraa mei lomi na we'i naranarana.

Apuna fapana'aa haraa nemea pifine ma'esuabea a'a fei ude'udee haraa ei pifine ma'esuabea hawina na pa'i oloroa pa'ania igisimasi, na oafagugu a'a mei harona
5:9 O,igisimasi, na pa'i hemea ua harona
10 ma ana na pa'i rawani'a harana a'a ei rawani'a bigi'ana ale'ei oma'afarawanianaa ei na'una, fagutafarawaninaa rama'a, fesuaa pinee ei apunaiaa mei Haidaa, hadumaa ei rona gutafafelo ma bigifawe'i a'a minaa ei rawani'a bigi'a.

11 A'a ei nanao pifine ma'esuabea, apuna fapana'aa haraa ro'ou a'a fei ude'udee hara. Uaa, nabaa ei nunumiaa unuu ro'ou na muainaa fei neneraa ro'ou Christ, rona nunumai ba ro'aa lalai. 12 Si'ei, rona fabibiyeinaa naranaraa ana ro'ou, uaa rona barafeaa fei rawarawa fa'unaiaa ro'ou. 13 Ma ana ronawe tamafoi ma dinaa hepapalo humu. Ma abaa si'ei ua ba ro'ou tamafo, uaa ana rafee ro'ou bababau'ua ma nigo'uaiaa pidawaiaa hefi'a, ei abaa manumanuu ro'ou. 14 Si'ei a aweinaa ei nanao pifine ma'esuabea ba na rawani ba ronei lalai, wawanini, sualaparaa manumanuu humuu ro'ou ba lomi i pa'i talaa mei bidibidii unu ba i warefafeloia. 15 Fa'ua ba hefi'a, rona momo'aidii ba ro neneraa Satan.

16 Nabaa nemea pifine narafawe'ia ma dupuaa ei maroana na pa'i hefi'a pifine ma'esuabea, inei hadumaa ro'ou ma abaa fani awataa fei losuu a'a ro'ou, uaa fei losuu nei hadumaa ei pifine ma'esuabea, ei ronapa'aa gutafafelo.

17 Ei bauaniaa fei losuu, ei rona famamofarawaninaa fei bigi'aa fei losuu, oneipa'aa fani baua honua a'a ro'ou, pa'aa a'a ei rona bigi ba ro'ou u'uga ma feroia. 18 Uaa fei Bu'u Apuna na ware ba, “Apuna fabaoaa fei buduma'ao, fei fi bigifani du'ua,” ma “Mei bigibigi'a nei pa'i pono'ana.” 19 Apuna guaitonaa u'uga ba hemea bauaniaa fei losuu na bigifatata hawina na pa'i helagui o o'odui rona fanununaa pudaa ro'ou. 20 Ei rona bigifatata, onei fawanewaneaa ro'ou i pudaa rama'a ba ei rama'a, ronei to feroia wagina.

21 U'ei warefawe'i a'amu i pudaa mei Haidaa ma Christ Jesus mawe ei alo'alo rafeiana ba onei neneraa minaa e'ei warea ma onei'aa pa'i papa'aa unu.

22 Abaa ratarata ua a'a fei augaa pani pafoo rama'a ma apuna labe a'a ei hafelo'aa hefi'adiai. Ma onei fafa'arai.

23 Apuna hunu ranu ua. Hunu ma'ida wine uaa fei pahananamu ma fei ufunu'uamu.

24 Ei tataa hefi'a na ude'arewa ma nado'o nonoo i ma'aa ro'ou a'a mei fadududua; ei tataa hefi'adiai na noneneneimai. 25 Ana ale'ei, ei rawani'a bigi'a, na ude'arewa ma nabaa hefi'a rawani'a bigi'a, lomi na arewa, ana pa'aa lomi i opa'aipa'i.

Copyright information for `WUV