1 Timothy 6

Minaa ei rona humuwai, roneimina ma'auaa ei fasuu ro'ou ba fei haraa mei Haidaa ma fei feroiaa o'ou, lomi ro'aa warefafeloia hefi'a. Ei fasu, ei rona narafawe'i, ei humuwaa ro'ou, ronei'aa nara ba lomi ro'aa ma'auaa ro'ou uaa lofuu ro'ou. Agia, roneimina bigifawe'idiai a'a ro'ou, hamatee rona bigihadumaa ei narafawe'ia, uaa ei, tafii ro'ou. Ma si'ei ei feroia onei feroinia a'a ro'ou ba ronei nenegia.

Fei Haguaa Mugoo Po'i

Hini nemea i feroifasifi wagii ei manumanuu losuu ma barafeaa fei wanewaneaa feroiaa mei Fasuu o'ou Jesus Christ ma ei maumau feroiaa mei Haidaa, hia na mamagugu ma lomi na apa'aa hepalo manumanu. Ina pa'i hafelo'a naranara wagii watauda awataa ma fiharei wagii ei paolaa warea na fa'asi'anaa punepunea, fifi'ii unu, wiwitoi, hafelo'a naranara ma ranimai na pa'i fisibaia watolaa ei rona narafafelo, ei rona fapa'ainaa fei warea na fa'uai ma rona nara ba fei maumau mei Haidaa, hepalo tala ba ro to mugoo po'i wagina.

Ma'uaa hini na tonaa fei maumau mei Haidaa ma na ho'o ua, na tonaa hepalo baua manumanu. Uaa ona waninimai pani ua ma ana lo'e o notonaa hepalo manumanuu feni ano. Ma'uaa nabaa ona pa'i du'ua ma susu, onei faho'o ua wagina. Ei ba ro'aa pa'i watauda manumanu, rona pasinaa fei manimania ma fei alabe'a ma wagii watauda ei mau poapoaia ma ei hafelo'a nunumaia, ei i fafeloaa rama'a ma fama'eaa ei ro'ou. 10 Uaa fei haguaa mugoo po'i pa'aa fafasuii watauda ei maumau hafelo'a. Hefi'a, ba ro'aa pa'i mugoo po'i, rona farapadi'ininaa fei narafawe'ia ma tonaa watauda fi'ia wagina.

Paul na Warefawe'i a'a Timothy

11 Ma'uaa yoi, mena rama'aa gufuu mei Haidaa, onei faraua a'a minaa e'ei ma labaginaa fei wanewanea, ei maumau mei Haidaa, fei narafawe'ia, fei hagua, fei apitaia ma fei famadumuia. 12 Fo'a wagii fei rawani'a fo'aa fei narafawe'ia. Panarofaa fei harenua lomi i pedutoo wagii tamanu i rafeinio ma ona ugainia i pudaa watauda. 13 I pudaa mei Haidaa, mei i fani fawewenii minaa ei manumanu ma i pudaa Christ Jesus anaa, mei na u ma'aa Pontius Pilate ma warefarawani a'ana, u'ei warefawe'i a'amu ba 14 onei nenegifarawani'uaiaa fei warea, lomi ma'ida barafea wagina nopa'aloo fei noramiaa mei Fasuu o'ou Jesus Christ, 15 mei i fanoraiamai mei Haidaa a'a fei pa'aa auna—mei ana uniana Bauana na pa'i hawegiana, mei Haparaa ei hapara, mei Fasuu ei fasu, 16 mei uniana lomi i ma'etoo, mei i guta a'a fei we'ai lomi o farafi'ipa'i wagina, mei lomi hemea na fanunupa'ia ma ana lomi ro'aa fanunuia. Ranimai i a'ana nei ude fei honua ma faufau. Amen.

17 Warefawe'i a'a ei rona pa'i watauda manumanu i a'a feni ano e'eni ba ronei'aa mamagugu o augaa ei o'onaia unuu ro'ou wagii ei manumanuu ro'ou, ei ba i fahamamaguaa ro'ou, ma'uaa augaa ei o'onaia unuu ro'ou a'a mei Haidaa, mei imina fanaa o'ou minaa ei manumanu ba i fani'eni'eaa o'ou. 18 Warefawe'i a'a ro'ou ba ronei bigi'aa ei rawani'a bigi'a ba nei watauda ei rawani'a bigi'aa ro'ou ma ba ronei panii arerei ma fifaninaa ei manumanu rona pa'i. 19 A'a fei tala fei, ro au rawani'a manumanuu ro'ou i pafea ale'ei fasu'ufufugoi fei au i nomai ba ro'apowe panarofaa fei harenua, fei pa'aa harenua.

20 Timothy, oma'afarawaninaa tamanu na udenaa panimu. Faraua a'a ena warewarea abaa wareaa mei Haidaa ma ei fadugedugea wagii ei apa'a, ei rona warefasifi ba ei pa'aa apa'a, 21 ei apa'aa hefi'a rona wareia ma wagii e'ei, rona farapadi'ininaa fei narafawe'ia.

Fei rawani'a i ude a'amu.

Copyright information for `WUV