2 Corinthians 3

E'eni, lomi hai'ou'aa ware ba hai'ouna rawani. Ana lomi hai'ou ale'ei hefi'adiai ba hai'ounei pa'i ne'ia i dinaa a'a hamu'ou o nomai a'a hamu'ou ba hai'ou rawani'a. Ana hamu'ou ua ale'ei hepalo ne'ia, hepalo na ude laloo iaa hai'ou ba minaa ei rama'a nei igoia ma apa'ia. Hamona fama'aia ba hamu'ou ale'ei fei ne'ia noranarai a'a Christ ba sifei fei fuaa fei bigi'aa hai'ou. Ma fei ne'ia fei, abaa ne'iaa ro'ou nana'i, ma'uaa a'a fei Spiritii mei Haidaa, mei fi oalao ma ana lomi na wa'a pafoo na'a, ma'uaa laloo naranaraa rama'a.

Na pa'i o'ugiaa hai'ou i pudaa mei Haidaa uaa Christ. Abaa hai'ouna bigipa'i ana hai'ou, ma'uaa hai'ouna bigipa'i uaa mei Haidaa. Ina fabigipa'aa hai'ou a'a fei manufau fi'ugaia, fei abaa pa'afina fei ne'ia ma'uaa fei Spiriti; uaa fei ne'ia na fani ma'ea, ma'uaa fei Spiriti na fani harenua.

Fei Haweraa fei Manufau Fi'ugaia

Nabaa fei bigi'a wagii fei ne'ia pafoo na'a na pa'i ma'ea ma na nofininamii fei hawera ba ei Israel, lomi ro araiaa pudaa Moses hamatee fei hawerana, fei fi mafofolao, haa, lomi ba na muaidinia fei haweraa fei bigi'aa fei Spiriti? Nabaa na pa'i hawerana fei bigi'a, fei na uniaa ei hafelo'aa ei rama'a, po'o batanaidiai haweraa fei bigi'a na fani wanewanea! 10 Uaa fei nado'o pa'i hawerana mina, lomi i pa'idiai laraa fei na pa'i baua hawerana. 11 Ma nabaa fei na mafofo na nofininamii fei hawera, po'o batanaidiai haweraa fei na oalao!

12 Si'ei ba na o'onai unuu o'ou a'a fei, onamina laugu'ua. 13 A'a ba o'ou ale'ei Moses, mei na hawainaa pudana ba ei Israel nei'aa fanunuia ei fi mafofolao fei hawerana. 14 Ma'uaa na lalawa'ai naranaraa ro'ou, uaa nopa'amii wagieni, fei hawaa puda, ana fi ude ei ro'aa igoaa fei watanai fi'ugaia. Atawe lelegi, uaa a'a Christ ua i lelegi. 15 Wagieni anaa, nabaa ro'aa igoaa ei ne'iaa Moses i lalawa'ai naranaraa ro'ou. 16 Ma'uaa nabaa nemea i momo'ainaa a'a mei Fasu, fei hawa i lelegi. 17 Mei Fasu, hia fei Spiriti ma fawelei na oa wagina fei Spiritii mei Fasu, ei rama'a, ro'aa ala. 18 Ma o'ou eni lomi na hawai pudaa o'ou. Ma ona fa'arewaiaa
3:18 O,narama'aiaa
fei haweraa mei Fasu ma filogii ale'ei maumauna wagii fei hawera, fei fimina nogipelao, fei noramiana a'a mei Fasu, mei hia fei Spiriti.

Copyright information for `WUV