2 John 1

Yau mei bauaniaa fei losuu.

Una aloaa feni a'a fei losuu, fei na rafeinia mei Haidaa mawe hamu'ou ena losuia wagina, hamu'ou ena una haguaa hamu'ou wagii fei fa'uaia. Ma abaa unaa yau ua. Minaa ei rona apa'aa fei fa'uaia ana rona haguaa hamu'ou
Copyright information for `WUV