2 Thessalonians 2

Mei Barafea

Wagii fei noramiaa mei Fasuu o'ou Jesus Christ ma fei ba o'aa figupui a'ana, hai'ouna i'iginaa hamu'ou, ena lofu, ba hamonei'aa naranara watauda o ma'au a'a hefi'a diware'auga, u'uga, o ne'iaa rama'a nabaa rona warefasifi ba hai'ouna ne'inia ba fei arewaa mei Fasu na nodigimai. Apuna guaitonaa sifisifii nemea a'a hefi'a tala, uaa fena arewaa fena, lomi ba i nomai hawina na asi'aa fei au barafea ma mei barafea
2:3 Hefi'a ne'ia bamei famamoaa ei hafelo'a
nawe arewa, mei fi aununaa a'a fei fagianana.
I faduge ma poronaa hia pafea pafoo minaa ei manumanu wagii mei Haidaa o tamanudiai rona losuinia ma ba i guta i laloo fei humuu mei Haidaa ma ware ba hia mei Haidaa.

Haa, lomi hamona nonominia ba ei afido'o guta i a'a hamu'ou na warefanaa hamu'ou eni manumanu eni? Ma eni hamonawe aida ba tamanu fei nado'o utofa'ainia uaa ba i we fa'arewaia a'a fena pa'aa au. Uaa fei faufau fei mau barafea, fei i ude opa'ai, ifi bigi eni, ma'uaa mei ifi utofa'ainia ido'o panarofia nopa'aloo fei ba ina putotoginia. Ma nenee fei, ipowe arewa mei barafea, mei iwe hugusiminia mei Fasu Jesus wagii fei fawenaiana ma fapedugia a'a fei haweraa fei noramiana. Fei noramiaa mei barafea iwe nofininamii fei bigi'aa Satan ma watauda mau sifisifi foigia, hilala ma fananawalaa puda 10 fininaa watauda ei mau hafelo'a, ei na sifi'aa ei roi fagiana eni. Rona to fagianaa uaa lomi rona haguaa fei fa'uaia ba ro'aa tela. 11 A'a fei, mei Haidaa i fapoapoainaa tabaa ro'ou ba ro'aa neneraa fei sifisifi 12 ma ba minaa ei lomi rona neneraa fei fa'uaia ma'uaa rona ni'eni'e ua a'a fei hafelo'a, ropowe fagiana.

Ufawe'i

13 Ma'uaa ranimai hai'ouna ware ‘ta’ a'a mei Haidaa uaa hamu'ou, ena lofu, hamu'ou ena haguu mei Fasu, uaa do'ofama'a mei Haidaa na rafeinaa

hamu'ou
2:13 Hefi'a ne'ia bauaa mei Haidaa na rafeinaa hamu'ou ba ale'ei ei rawarawa fuana
ba hamonei tela a'a fei fafafa'araiaa bigi'aa fei Spiriti ma wagii fei narafawe'ia a'a fei fa'uaia.
14 Ina rafeinaa hamu'ou wagii feni ba a'a fei rawani'a wareaa hai'ou, hamo'aa pa'i fei haweraa mei Fasuu o'ou Jesus Christ. 15 Si'ei, ena lofu, ofafaufau ma panarofaa ei feroia,
2:15 O,ei mau feroia
ei hai'ouna wareia ma ne'inia a'a hamu'ou.

16 Ana mei Fasuu o'ou Jesus Christ mawe mei Haidaa, mei Amaa o'ou, mei na haguaa o'ou ma fanaa o'ou fei fa'unuwenuwea lomi i pedutoo fininaa fei o'onaia unu wagii fei rawani'ana, 17 ba lagu'aa fa'unuwenuweaa naranaraa hamu'ou ma fawe'iaa hamu'ou wagii minaa ei rawani'a bigi'a ma warea.

Copyright information for `WUV