2 Thessalonians 3

Ronei Lafulafu

Hee, si'ei, ena lofu, hamonei lafulafunaa hai'ou ba fei u'ugaa mei Fasu nei tale batafa ma ba ei rama'a nei ma'auia ana ale'ei a'a hamu'ou. Ma hamonei lafulafu ba mei Fasu nei tata'ainaa hai'ou wagii ei manitoai mawe ei hafelo'a rama'a, uaa a'a ba minaa ei rama'a rona pa'i fei narafawe'ia. Ma'uaa, mei Fasu na oafagugu ma iwe fawe'iaa hamu'ou ma wagi'inaa hamu'ou a'a mei hafelo'a. Hai'ounapa'aa o'ugaa mei Fasu ba hamo'ei neneraa ei wareaa hai'ou ma biginenegi'uaialao. Ma laloo iaa hamu'ou, mei Fasu i unifanaa hamu'ou fei haguaa mei Haidaa ma fei apitaiaa Christ.

Fei Ware'aweia wagii fei Tamafoia

Wagii fei haraa mei Fasu Jesus Christ hai'ou warefawe'i a'a hamu'ou ena lofu, ba hamonei faraua a'a ei rona tamafoi, ei lomi rona neneraa ei feroia
3:6 O,ei mau feroia
hamona tonia a'a hai'ou.
Uaa hamu'ou ana na aida ba batanai hamonei neneraa fei maumau hai'ou. Ei hai'ou a'a hamu'ou, lomi hai'ouna panimadumui ma ana lomi hai'ouna hanaiaa hanaa hemeadiai nabaa lomi hai'ouna pono'ia. Agia, poi ma arewaa, hai'ouna bigi maguhagu ba lomi hai'ou'aa fani rarabaa a'a hemea hamu'ou. Fa'ua ba hai'ouna pa'i fei forafora ba hai'ou ware ba hamoneipa'aa hadumaa hai'ou, ma'uaa hai'ouna bigi'aa fei ba hai'ou ale'ei fama'ama'a ba hamonei neneraa hai'ou. 10 Uaa ei ana hai'ou i a'a hamu'ou hai'ouna ware ale'ei a'a hamu'ou ba: “Nabaa nemea rama'a lomi i bigi, ana lomi i hanana.”

11 Hai'ouna guainia ba hefi'a hamu'ou na tamafoi. Lomi rona panitawei, ma'uaa rona fawadu'ai ua a'a ei pidawaiaa hefi'a. 12 A'a ei rama'a ale'ei, hai'ou'aa warefawe'i a'a fei faufau mei Fasu Jesus Christ ba ronei gutafarawani ma bigitoo hanaa ro'ou. 13 Ma a'a hamu'ou, ena lofu, hamonei wewea bigi'aa ei na wanewane.

14 Nabaa nemea lomi na guainaa ei feroiaa hai'ou laloo feni ne'ia feni, pupudainia. Faraua a'ana ba i famamafaiaa anaia. 15 Apuna nara ba hia hemea bidibidii unu, ma'uaa aweinia ale'ei hemea lofu.

Ei Famafufuoia

16 Na rawani ba mei Fasu, mei i fanaa fei gutafarawania, i fani gutafarawania ranimai a'a minaa ei tala. Mei Fasu nei gutafipui a'a minaa hamu'ou.

17 Yau Paul, na ne'inaa feni famafufuoia a'a feni paniu ba ale'ei pa'aa lalau a'a minaa ei ne'iau. Sifei fei maumau ne'iau.

18 Fei rawani'aa mei Fasuu o'ou Jesus Christ i ude i a'a minaa hamu'ou.

Copyright information for `WUV