2 Timothy 2

Si'ei, mena na'uu, ofafaufau fininaa fei rawani'a, fei na ude a'a Christ Jesus. Ma tamanu ei ona guainia a'au i pudaa watauda rama'a, u'ufarawaninia a'a ei rona oafagugu ba ronei feroinaa hefi'adiai. Apitainaa ei awataa fi'ia fipui a'a hai'ou ale'ei hemea rawani'a fo'aa Christ Jesus. Lomi ba nemea fo'aa i fawadu'ai a'a ei manumanu ei rama'a ua. Hia, ba i fani'eni'eaa mei bauaniana, mei bauaniaa ei fo'aa. Ana ale'ei, nabaa nemea i poni a'a fei fiwaleia, lomi ba i muainaa fei pono'a wagina nabaa lomi i neneraa ei warea ba batanai fei mau fiwaleia. Ma mei weweaa diapodu, hia rawarawa tonaa du'ua wagii fei pe'ihapena. Narama'aiaa tamanu una wareia, uaa mei Fasu, iwe fa'arewaiaa minaa ei a'amu.

Naraia ba Jesus Christ na asi'aa a'a fei ma'ea ma hia pai David. Sifei fei rawani'a wareau, fei una to fi'ia wagina ba yau na bobo'ai ale'ei hemea hafelo'a. Ma'uaa fei wareaa mei Haidaa, lomi na bobo'ai. 10 Si'ei, una apitainaa minaa ei manumanu uaa ei rafeiana ba ro'ou anaa, ronei tonaa fei tela'anaa a'a Christ Jesus fininaa fei hawera lomi i pedutoo.

11 Sifeni hepalo rawani'a warea:

Nabaa ona ma'efipui a'ana,
ana o'aa gutafipui a'ana;
12 Nabaa ona apitai ua,
ana owe gutafipui a'ana wagii fei haparaiana.
Nabaa ona rawafalafeia
ana i rawafalafeaa o'ou;
13 nabaa lomi na we'i naranaraa o'ou,
hia na oafagugu ua,
hamatee lomi ba i falafeaa anaia.

Mei Bigibigi'a na Ugainia mei Haidaa

14 U fanonominaa ro'ou eni manumanu eni. Aweinaa ro'ou i ma'aa mei Haidaa ba ronei'aa fiharei wagii ei paolaa warea; lomi hanuna ma i fapoapoai'uaiaa ena rona guainia. 15 Onei fanima'a'uaio ba ona rawani i pudaa mei Haidaa ale'ei hemea paniaa panina, hemea lomi na mamafa a'ana, hemea na bigifarawani ua a'a fei warea ina fa'uai. 16 Onei faraua a'a ei warewarea, abaa wareaa mei Haidaa, uaa ena rona bigi'ia, inamina apoi'ualao fei maumau, fei abaa maumau mei Haidaa. 17 Ei feroiaa ro'ou ale'ei hepalo funua na tale namoo ro'ou. Ana ale'ei feroiaa Hymenaeus ma Philetus, 18 laguei laguna farapadi'ininaa fei fa'uaia. Laguna'aida ware ba fei asi'anaa ei ma'ea na nodigimai ma wagii fei, laguna fafeloaa fei narafawe'iaa hefi'a. 19 Hefei pa'aa fa'ua, ma'uaa fei fasu'ufufugoi mei Haidaa na udefawe'i uaa na tama'ainaa fei ne'ia ba, “Mei Fasu na apa'aa ena rama'aa gufuna,” ma, “Hini i lala'aa fei haraa mei Fasu nei farapadi'ininaa fei maumau hafelo'a.”

20 Laloo hepalo baua humu na pa'i manumanu abaa uniaa ei gold ma silver, ma'uaa ana na pa'i haihai ma waiwaiaa piye; hefi'a na pa'i rawani'a bigi'ana ma hefi'a lo'e. 21 Nabaa nemea i farapa a'a tamanu ei lomi na rawani bigi'ana, hia ale'ei talaa fei rawani'a bigi'a, ina fafa'arai ma na hawia ba i biginaa hia mei Fasu ma ina oa ba i bigi'aa ei rawani'a bigi'a.

22 Ponidi'ininaa ei hafelo'a nunumiaa ei baubara ma nanao ma labarainaa fei wanewanea, fei narafawe'ia, fei hagua ma fei gutafarawania fipui a'a ena rona lala'aa fei haraa mei Fasu fininaa fei fafa'araia naranara. 23 Apuna fawo'i a'a ei poapoa fihareia, ei lo'e hanuna, uaa ona aida ba i fa'asi'anaa fisisibaia. 24 Ma mei paniaa panii mei Fasu, inei'aa fiharei; lo'e, hamatee inei farawani a'a minaa ei rama'a, nei feroipa'i ma inei'aa narafasiba a'a nemea. 25 Ma ei rona fadugeia, inei nofagigilao ma fawanewaneaa ro'ou ba mei Haidaa, i fanaa ro'ou fei filogiaa naranara ma unifanaa ro'ou fei talaa fei fa'uaia 26 ma ba ropowe narapa'ia ma ro tela'apa'i a'a fei lepoo mei hani'u, mei i panarofaa ro'ou ba ronei bigi'aa ei nunumiana.

Copyright information for `WUV