2 Timothy 3

Ei Maumau Hafelo'a a'a ei A'apoo Arewaa

Ma'uaa guainaa feni: Ipowe pa'i pa'aa hafelo'a au wagii ena a'apoo arewaa. Ei rama'a, ro'aa haguaa ana ro'ou, haguaa mugoo po'i, ware'agu'agui, mamagugui, ba'ananarai, barafeaa ei ama ma ina, lomi ro'aa ni'eni'e a'a tamanu rona pa'idii, lomi fafa'araia, lomi hagua, lomi ro'aa futoaa hafelo'aa hefi'adiai, wiwitoia, lomi ro'aa apitaipa'i, lomi ro'aa haguaa ei rawani'a, rona fahafeloaa hefi'a, ba'asuarai batafa, naranara'uaiaa ana ro'ou, haguaa ei i fani'eni'eaa ro'ou ma lomi ro'aa haguaa mei Haidaa— fafanunuaa ro'ou ale'ei maumau mei Haidaa, ma'uaa lomi rona ugainaa fei faufau wagina. Faraua a'a ro'ou.

Fei maumau ro'ou ale'ei ba ro wadu'ai'uanaa ei humu ma fapafeai a'a ei pifine na pududui naranaraa ro'ou. Ena rama'a ena, namina fua'onaa ro'ou ei watauda mau hafelo'a mawe ei hafelo'a nunumaia, rona'aida feferoi, ma'uaa pa'aa lomi ba rona ugainaa fei fa'uaia. Ana ale'ei ba Jannes ma Jambres, laguna fadugeaa Moses, ei rama'a ei, ana ro'aa fadugeaa fei fa'uaia. Na wawadi naranaraa ro'ou ma wagii fei narafawe'ia, rona fagianadii. Ma'uaa lomi rowe opa'aipa'i, uaa ei mau rama'a ale'ei, ei bigi'aa ro'ou imina arewa a'a minaa ei rama'a.

Paul na Warefawe'i a'a Timothy

10 Ma'uaa yoi, ona apa'idigaa fei feroiau, fei mau gutanau, naranarau, narafawe'iau, ofasisiau, haguau, apitaiau, 11 ei haperararaia una tonia, ei fi'iau—tamanu ei na bapa'au yei Antioch, Iconium ma Lystra, ei haperararaia una apitainia. Ma'uaa mei Fasu na fatela'anau a'a minaa e'ei. 12 Ma hini ba i guta a'a fei maumau mei Haidaa a'a Christ Jesus i tonaa haperararaia 13 ma ei hafelo'a ma rama'aa sifisifi, ropowemina hafelo'apoi ma fisifisifi'ii ana ro'ou. 14 Ma'uaa yoi, onei oafagugu a'a fei feroia ona guaitonia, fei ona aida ba na fa'ua, uaa ona apa'aa ei rona feroinio 15 ma ei oifi badui ua nopa'amii e'eni ona apa'idigaa ei ne'iaa fei Bu'u Apuna, ei i fani apa'amu a'a fei tela'ana wagii fei narafawe'ia a'a Christ Jesus. 16 Minaa ei ne'iaa fei Bu'u Apuna noranamai a'a fei naranaraa mei Haidaa ma na pa'i bigi'ana a'a fei feroia, aweia, fawanewanea ma feroia wagii ei wanewanea 17 ba mei rama'aa gufuu mei Haidaa neimina pa'ipedu waduna wagii minaa ei rawani'a bigi'a.

Copyright information for `WUV