2 Timothy 4

I inamoaa mei Haidaa mawe Christ Jesus, mei i dududuaa ei ro'ei guta mawe ei rona ma'e, hamatee una naraiaa fei noramiana ma fei haparaiana, si'ei a warefanio feni: U'ugaa fei Warea; ranimai oneimina ofafaufau; oneifawanewaneaa hefi'a, aweinaa hefi'a ma fa'unuwenuweaa hefi'a fininaa fei baua ofasisia ma fanima'aa ei feroiamu. Uaa ipowe nomai fei arewaa ba ei rama'a, pa'aa lo'e ba ro'aa guainaa fei feroia na wanewane. Agia, ba nei fibo'ii a'a ei nunumiaa ro'ou, ro'awe fafigupuinaa watauda feroia a'a ro'ou ba ronei wareaa tamanu na fasisiaa adiaa ro'ou. Ro'aa momo'ai a'a fei fa'uaia ma diarainaa a'a fei sifisifi'a. Ma'uaa yoi, onei narama'a a'a minaa ei manumanu. Apitai a'a ei awataa, u'ugaa fei rawani'a warea ba ei rama'a ronei filoginaa naranaraa ro'ou ba ro'aa tela, onei bigifawe'i a'a ei bigi'aa mei Haidaa.

Uaa ana eni ua fei faweweniu ale'ei hefaa numa ro'ei ipia pafoo fei tawahafi na apunai ale'ei fana ma na nodigimai fei auu ba apowe pa'ai. Una fo'adii a'a fei rawani'a fo'aa, una fapedugaa feni ponau a'a fei fiwaleia ma una'u panarofaa fei narafawe'ia. E'eni na udedii fei pono'au, fei tao fei wanewanea, fei ba i fanau a'a fena arewaa i nomai mei Fasu, mei wanewanea Fadududua—ma abaa unaa yau, ma'uaa minaa ei rona oma'aa fei noramiana anaa.

Ei Warea a'a ei Rama'a

Oneipa'aa labarai talamu ba o batafamai, 10 uaa Demas, hamatee ina haguaa feni ano, ina di'ininau ma dinaa Thessalonica. Crescens na dinaa Galatia ma Titus na dinaa Dalmatia. 11 Luke ua i a'au. Dugamii Mark, uaa hia rawani'a paniaa paniu a'a fei bigi'aa mei Haidaa. 12 Una alonaa Tychicus yei Ephesus. 13 Ena ona nomai, tonamai ena hawaa uguu, ena una augia a'a Carpus yei Troas ma tonamai ei holobenaa una ne'i wagina ma pa'aa nunuminau ei hudii manulelele, ei una'aida ne'i wagina.

14 Alexander mei i bigi'aa ei metal namina fagianainau. Mei Fasu iwe fani lagina a'a ei bigi'ana. 15 Yoi anaa, onei oma'aio a'ana, uaa inamina fadugeaa fei u'ugaa o'ou.

16 Do'o fama'a, lomi hemea na nomai ba i hadumau a'a fei dududuau, uaa minaa ei, rona di'ininau. Lomi na nunuminia ba i fagianainaa ro'ou fei. 17 Ma'uaa mei Fasu na upapau ma na fawe'iau ba i a'au, fei u'uga neimina ba'a ma minaa ei Gentile ronei guainia. Ma una tela a'a fei poaa fei lion. 18 Mei Fasu, iwe fatelaiau a'a minaa ei hafelo'a i nomai a'au ma noduginaa yau a'a fei haparaiana i pafea. I a'ana i ude fei hawera ranimai ranimai. Amen.

Ei Famafufuoia

19 Famafufuoinaa Priscilla
4:19 Warea Greek ba,Prisca, ana fei haraPriscilla
ma Aquila mawe ei rama'aa humuu Onesiphorus.
20 Erastus na guta yei Corinth ma Trophimus na funu ma una di'ininia yei Miletus. 21 Oneimina labarai talamu ba o nomai yeni eni ana atawe nomai fei au hafaa. Rona famafufuoinio Eubulus, Pudens, Linus, Claudia mawe minaa ei lofu.

22 Mei Fasu i oa i a'a fei spiritimu. Fei rawani'a na ude i a'amu.

Copyright information for `WUV