3 John 1

Yau meni bauaniaa fei losuu.

U'ei aloaa feni a'amu, mena rawani'a tafiu Gaius, mena una haguio wagii fei fa'uaia.

Copyright information for `WUV