Acts 10

Cornelius na Lala'aa Peter

Yei Caesarea na pa'i hemea rama'a, harana Cornelius, hemea centurion yei Italy. Hia mawe ei e'ei laloo humuna, romina neneraa mei Haidaa ma ma'auia. Ma ina pani'arerei a'a ei rona pa'i nunumiaa ro'ou ma fane lafulafu a'a mei Haidaa. Heai arewaa, fafi, ale'ei oduai ido'o, ina to fanunua ale'ei mefi. Ina fanunupa'aa hemea alo'aloo mei Haidaa na nomai a'ana ma mei alo'alo na ware, “Cornelius!”

Cornelius na fanunufa'u'uia ma na ma'au. Ina i'igai, “Tani mena Fasu?”

Na ware mei alo'alo, “Ei lafulafuamu ma ei fanamu a'a ei lomi manumanuu ro'ou na aununaa a'a mei Haidaa pafea ma ina narapa'io.
Ma e'eni, aloaa hefi'a dinaa Joppa ba ronei dugamai mei harana Simon, mei ana harana Peter. Hia na guta humuu Simon, mei na'aida naraiaa hudii manulelele ma fei humuna, i papaa agi.”

I aunudii mei alo'alo, mei i wareware a'ana, Cornelius na harofaa helagui tameloina ma hemeadiai tameloina, hemea rama'aa fo'aa, hemei na ma'auaa mei Fasu. Ina warefanaa ro'ou minaa ei manumanu na fanunuia ma na alonaa ro'odu Joppa.

Fei Fanunuaa Peter—ale'ei Mefi

Hepalodiai arewaa nenee fei ma i nohaloainalao, ro'ei talaifarafi'inaa fei gufu, Peter na fanenaa pupuaa fei humu ba i lafulafu a'a mei Fasu. 10 Ina bao ma ba i hanana. Fi babagii ei du'ua, hia na mefi. 11 Ma laloo fei mefina na fanunupa'aa fei pumanugawe na gigi ma hefaa manumanu ale'ei baua lawalawa na tausisigaigio malagufu a'a obaoei supuna. 12 Ma lalona na pa'i watauda ei maumau manulelele, ei rona pa'i obao pine mawe ei mau manulelele ro ata'ata i malagufu ale'ei wa'a mawe wa'i ma ei manufidufidu haroo pafea. 13 Ma na ware hefaa lao a'ana, “Asi'aa Peter. Fo'afama'eia ma hanana.”

14 Na ware Peter ba, “Pa'aa lomi, mena Fasu! Atawepo'o hana ena abaa du'ua, ena na loloa.”

15 Fei lao na ware faguapoaidiai a'ana, “Nabaa hefaa manumanu ma mei Haidaa na waredii ba na rawani, onei'aa ware ba na loloa.”

16 Feni lao guaiana na fa'odupoai ma ana ei ua, fei lawalawa na hadiwe'ainaa pafea.

17 Fi naranara watauda Peter ba tamanu hanuu fei fanunuana, ei rama'a aloaa Cornelius, ana rona bapa'aa fei humuu Simon ma u i papaa fei gigei. 18 Rona haro'i'igai ba, “Simon, mei ana harana Peter, hia, yena?”

19 Fi naranara Peter ba tamanu hanuu fei fanunua, fei Spiriti na warenaa a'ana, “Simon, o'odui rama'a, roi labaginio.
10:19 Hepalo ne'ia mina baSimon, helagui rama'a, lagu'ei labaginio; hefi'adiai ne'ia, lomi na ware ba figa rama'a.
20 Hee, asi'aa ma upunaa pu. Apuna nara ba o'adii o lomi, uaa, yau meni a aloawii ro'ou.”

21 Peter na upulao ma warenaa a'a ei rama'a, “Yau meni hamo'ei labaginia. Tani hamu'ou nomai?”

22 Ei rama'a na ware, “Noramiaa hai'odu a'a Cornelius, centurion. Hia hemea na wanewane ma na ma'auaa mei Haidaa. Ma minaa ei Jew, rona ma'auaa mei rama'a mei. Hemea alo'alo, mei na apunai, na warefania ba yoi onei dinaa humuna ba i guainaa tamanu o wareia.” 23 Si'ei, Peter na ware ba ronei wadu'ainaa humu ma guta a'ana.

Peter i Humuu Cornelius

Heai arewadiai, Peter na aunuhugiaa ro'odu ma hefi'a rama'aa Joppa, hefi'a narafawe'ia, ana rona aunu.
24 Heai arewadiai, ina sufudai i Caesarea. Cornelius na apa'ia ba i nomai ma ina harofamii ei gufuna mawe ei tafina. 25 I wadu'ainaa fei humu Peter, Cornelius na nomai i ma'ana ma o'o'ui i pinee Peter. 26 Ma'uaa, Peter na fa'asi'ania. Ina ware, “Ufalarai. Yau ana rama'a ua.”

27 Laguna fiwarewarei ma Peter na wadu'ai ma fanunupa'aa hefaa baua gupuu rama'a. 28 Ina warenaa a'a ro'ou, “Hamona apa'ifarawaninia ba na apunainaa fei law hai'odu ba hemea Jew i guta o oafipui a'a hemea Gentile. Ma'uaa mei Haidaa na fama'au ba nei'aa ware ba nemea na hafelo o na loloa. 29 Si'ei, ro'aa la'au, una no'uamai lomi na pa'i naranarau. Na rawani ba a i'iginaa hamu'ou ba tani hamu'ou lala'au?”

30 Cornelius na ware, “Obao arewaa ididii, yau laloo humuu ma lafulafu ana ale'eni feni au feni, ale'eni odu'ai ido'o fafi. Ma a'a fei au fei, una maduofo hamatee hemea rama'a, hemea na agime lawalawana na u i ma'au 31 ma na ware ‘Cornelius, mei Haidaa na guainaa ei lafulafuamu ma fanunupa'aa ei fanamu a'a ei rama'a lomi manumanuu ro'ou. 32 Alo alo'alomu dinaa Joppa ba ronei dugamii Simon, mei harana Peter. Hia na guta humuu hemeadiai Simon, mei na'aida naraiaa hudii manulele, mei fei humuna i papaa agi.’ 33 Si'ei, una ponila'amii yoi ma na rawani ba ona nomai. Ma e'eni, minaa hai'ou yeni inamoaa mei Haidaa ba hai'ou'aa guainaa minaa ei manumanu mei Fasu na warefanio ba onei warefanaa hai'odu.”

34 Ma si'ei, Peter na'aa ware, “Yau eni, nawe fanunu'apa'ia ba pa'aa fa'ua ba mei Haidaa, lomi na pa'i papa'aa ununa, 35 ma'uaa na dugi'uaiaa ei rama'a a'a minaa ei gufu, ei rona ma'auia ma neneraa tamanu ei na rawani. 36 Hamona aida fei rawani'a warea, fei mei Haidaa na alonaa a'a ei Israel, warefanaa ro'ou fei rawani'a wareaa fei gutafarawania, uaa Jesus Christ, mei Fasuu minaa ei manumanu. 37 Hamona aida tamanu ei na asi'aa yei Judea, tamanu ei nado'o asi'aa farawarawa yei Galilee, nenee fei pudugufaia, fei John na u'ugia. 38 Hamona aida ba mei Haidaa na papaditainaa Jesus mei Nazareth a'a fei Spiriti Apuna ma wagii fei faufau na talaibigifarawani, farawaninaa ei rona oa wagii fei faufau mei hani'u, uaa mei Haidaa a'ana.

39 “Ona ma'adigaa minaa ei bigi'ana yei gufuu ei Jew ma yei Jerusalem. Rona fatawaia a'a fei haihai ma na ma'e, 40 ma'uaa mei Haidaa na fa'asi'ania a'a fei ma'ea laloo fei fa'oduaiaa arewaa ma ina fa'arewaia a'a ei rama'a. 41 Abaa minaa ei rama'a rona fanunuia. Ma'uaa, mei Haidaa nado'o uniaa hini ei rowe fanunuia, ale'ena hai'odu, hai'ouna hanana ma hunufipui a'ana nenee fei i asi'aa a'a ei ma'ea. 42 Ina ware ba hai'ounei u'ufanaa ei rama'a ma warefa'uai ba unaiaa mei na rafeinia mei Haidaa ba nei dududuaa ei rona guta ma ei rona ma'e. 43 Minaa ei mamama'a, rona warefa'uai wagina ba hini i narafawe'i a'ana, a'a fei harana, mei Fasu i futoaa ei hafelo'ana.”

44 Fi wareware Peter, fei Spiriti Apuna fi pasigio pafoo minaa ei rona guainaa fei warea. 45 Ei rona narafawe'i ma moro hudii wawanei, rona nohugiamii Peter. Rona ba'arofo ba fei fanaa mei Haidaa fei Spiriti Apuna na pasinaa pafoo ei Gentile anaa. 46 Uaa, ei ro nohugiamiaa Peter rona guainaa e'ei rama'a e'ei, rona warenaa wareaa hepapa gufu ma uduginaa mei Haidaa.

Ma na ware Peter,
47 “Na pa'i nemea i nara ba eni rama'a eni, ronei'aa pudugufai a'a fei ranu? Na rawani ba ro'aa pudugufai, hamatee rona todigaa fei Spiriti Apuna ana ale'ei o'odu.” 48 Si'ei, ina ware ba ronei pudugufai a'a fei haraa Jesus Christ. Ma rona warefanaa Peter ba nei gutafipui a'a ro'odu hefi'adiai arewaa.

Copyright information for `WUV