Acts 11

Peter na U'ugaa Hanuu ei Bigi'ana

Ei apostle ma ei lofu tadiwe'aiaa Judea, rona guainia ba ei Gentile ana rona tonaa fei wareaa mei Haidaa. Hee, ei i dinaa Jerusalem Peter, ei narafawe'ia, ei na moro hudii wawanei, rona warefania ba ina tata ma rona ware, “Yoi, ona wadu'ainaa ei humuu ei lomi na moro hudii wawanei ma ona hananafipui a'a ro'odu.”

Peter na asi'aa ma warefanaa ro'odu minaa ei manumanu: “Yau yei laloo fei baua gufu Joppa, fi lafulafu ma na mefi. Una fanunupa'aa hefaa manumanu ale'ei baua lawalawa na taularagio pafea a'a obao ei supuna fi aunugio i a'au. Una fanununaa lalona ma na fanunupa'aa ei manulelele, ei rona talai i malagufu a'a obao pine, ei manulelelee podu ma ei mau manulelele ale'ei wa'a ma wa'i mawe ei manufidufidu haroo pafea. Ma una guainaa hefaa lao na warenaa a'au, ‘Asi'aa, Peter. Fo'afama'eia ma hanana.’

“Una ware, ‘Pa'aa lomi, mena Fasu! Atawe fawadu'ainaa poau hepalo manumanu na loloa o lomi na fafa'arai.’

“Fei lao noranarai pafea na faguapoaidiai, ‘Onei'aa ware ba na loloa hepalo manumanu nabaa mei Haidaa na fafafa'arainia.’ 10 Feni na nomai a'au odupoa ma minaa ei manumanu ei, na hadiwe'aidinaa pafea.

11 “Ana ei ua ma o'oduei rama'a, ei aloamiaa ro'ou yei Caesarea, rona nomai a'a fei humu yau na guta wagina. 12 Fei Spiriti na warefanau ba unei'aa oa'oai aunuhugiaa ro'odu. Eni oloroa lofu eni, ana rona aunuhugiau ma hai'ouna wadu'ainaa fei humuu mei rama'a. 13 Ina warefanaa hai'odu ba hemea alo'alo na fa'arewa a'ana laloo humuna ma mei alo'alo na ware, ‘Alo alo'alomu dinaa Joppa ba ronei dugamii Simon, mei harana Peter. 14 I we warefanio ena warea, ena ba i fatela'anio ma ena maroamu.’

15 “Ana fi wareware ua, fei Spiriti Apuna na pasinaa pafoo ro'ou ana ale'ei i upugio pafoo o'ou farawarawa. 16 Ma una nonominaa ei wareaa mei Fasu ba: ‘John na pudugufainaa ranu,
11:16 O,laloo ranu
ma'uaa hamowe pudugufai a'a fei Spiriti Apuna.’
17 Ma nabaa mei Haidaa na fanaa ro'ou fei fana, fei na fanaa o'ou, o'ou ena na narafawe'i a'a mei Fasu Jesus Christ, nabaa ale'ei, yau hini ba a barafeaa mei Haidaa?”

18 Ro'aa guainaa fei, lomi rona fai wareware ma rona uduginaa mei Haidaa ma ware, “Ma'aia, mei Haidaa na fanaa ei Gentile fei ba ro filoginaa naranara ro'odu ma tonaa fei harenua lomi i pedutoo.”

Ei Losuia yei Antioch

19 Ma e'ei rama'a, e'ei rona ba'autorai a'a fei au hafelo, fei rona haperaraiaa Stephen wagina, e'ei rama'a e'ei, ana ronamina aununaa Phoenicia, Cyprus ma Antioch ma warefanaa ei Jew ua fei u'uga. 20 Ma'uaa, hefi'a ro'odu, ei noramiaa ro'ou Cyprus ma Cyrene, rona aununaa Antioch ma wareware a'a ei Greece anaa; rona u'ugaa fei rawani'a wareaa mei Fasu Jesus. 21 Fei panii mei Fasu na oafipui a'a ro'odu ma watauda, rona narafawe'i ma momo'ainaa a'a mei Fasu.

22 Ei losuia yei Jerusalem, rona guainaa fei u'uga fei ma rona aloaa Barnabas dinaa Antioch. 23 I nolao yei ma fanunupa'aa fei rawani'aa mei Haidaa, ina ni'eni'e ma warehadumaa ro'ou ba a'a minaa ei faufau ro'odu, roneimina ofawe'i a'a mei Fasu. 24 Hia hemea rawani'a rama'a ma fei Spiriti Apuna na didifia ma namina we'i fei naranarana ma watauda, rona nomai a'a mei Fasu.

25 I dii, Barnabas na aununaa Tarsus ba iree labaginaa Saul 26 ma i nopa'alao, na duginaa hia Antioch. Ma laloo heai igisimasi, Barnabas ma Saul, laguna gutafipui a'a ei losuia ma laguna feroinaa watauda rama'a. Yei Antioch rona roroinaa ei otalai nenera ba ro'odu Christian. Sifei fei rawarawa rororoia ale'ei.

27 A'a fei au fei, hefi'a mamama'a noramiaa ro'ou Jerusalem, rona dinaa Antioch. 28 Hemea ro'odu, harana Agabus na ufalarai ma i a'a fei Spiriti na ware ba neai arewaa fei baua mouabiabia i dinaa tadiwe'aiaa minaa ei gufuu Rome. (Hefei au mouabiabia na nomai a'a fei au i utonaa fei hapara Claudius.) 29 Ei otalai nenera, a'a ei apa'aa hememea ro'ou, rona narapa'ia ba ronei hadumaa ei lofu yei Judea. 30 Fei tala rona bigi'ia, sifei ba rona alofanaa ei bauaniaa losuu ei fanaa ro'odu a'a Barnabas ma Saul.

Copyright information for `WUV