Acts 12

Peter na Tela a'a fei Humuu Bobo'ai

I a'a feni au feni, mei hapara Herod na panarofaa hefi'a losuia ba i haperaraiaa ro'ou. Ei maroana, rona fo'afama'eaa James, mei lofuu John a'a hepalo wadu. I'a fanunupa'ia ba fei na fani'eaa ei Jew, inaree panarofaa Peter anaa. Ina bigi'aa fei a'a fei au Hananaa fei Faraa Pidaua Lomi Fafuafua. I panarodigia, ina aunaa hia i laloo humuu bobo'aia di aunaa panii ei oma'ama'aa. E'ei oma'ama'aa e'ei, gunaroa gupu ma hepapalo gupu na pa'i gunaroa rama'a. Herod na nunuminia ba i dududuia i pudaa minaa ei rama'a nenee fei Talai Falogia.

Hee, Peter rona faroro'inia i laloo humuu bobo'ai, ma'uaa ei losuia, ronamina lafulafunia a'a mei Haidaa.

Fei poi ana i pa'aa fei arewaa ba Herod i aunaa hia dududua, Peter na ma'igu watolaa helagui fo'aa, rona faroro'ainia a'a guapalo alatai ma ei oma'ama'aa rona u i poaa fanefanee humu. Ana ei ua, hemea alo'aloo mei Fasu na fa'arewa ma fei we'ai na we'apapa'arai i lalona. Ina pa'igueinaa haparanonoo Peter ma funia. Ina ware, “Batafa! Asi'aa!” Ma ei alatai na ma'ala i panii Peter.

Mei alo'alo na warenaa a'ana, “Fareaa fena lawalawamu ma ena hafena pinemu.” Ma Peter na bigi'ia. Mei alo'alo na ware, “Fareaa fena hawaa ugumu ma nenerau.” Peter na nenegia ma laguna wala'aa a'a fei humuu bobo'aia. Ma'uaa, lomi ina aida ba mei alo'alo napa'aa bigi'ia; ina nara ale'ei ba mefina. 10 Laguna talaidi'ininaa ei rawarawa ma ei faguaiaa oma'aa ma laguna nomai a'a fei gigei iron, u'unii fei baua gufu. Fei gigei na gigi'ualao ma laguna asi'alao wagina. Ei lagu'aa talaifamalalao ma'ida a'a fei tala, mei alo'alo na di'ininia.

11 Peter nawe aida ma na ware, “E'eni unaminapa'aa aida ba mei Fasu na aloamii mei alo'alona ma na fatelaiau panii Herod mawe minaa ei manumanu ei Jew rona nunuminia.”

12 Ipowe arewa a'ana, ina aununaa fei humuu Mary, mei inaa John, mei ana harana Mark, i fawelei rona figupui watauda rama'a ma roi lafulafu a'a mei Fasu. 13 Peter na faba'aba'a a'a fei gigei ano ma hemea nafi pifine, harana Rhoda na nomai ba i gigiaa fei gigei. 14 I guaipa'aa fei lao Peter, namina ni'eni'e ma lomi na gigiaa fei gigei. Na ponihadiwe'ai ma na warefatemutemu, “Peter, hia a'a fei gigei!”

15 Rona warenaa a'ana, “Onapa'aa poapoai.” Ma'uaa, lomi na babanini; namina'u wareware ua ma ronawe ware ba, “Woro mena alo'alona.”

16 Ma'uaa Peter na u faba'a ua a'a fei gigei ano ma ro'aa gigiaa fei gigei ma ro'aa fanunupa'ia, namina nanawala pudaa ro'odu. 17 Peter na pi'inaa panina ba ronei babanini ma na u'ufanaa ro'ou batanai mei Fasu i fatela'ania humuu bobo'aia. Ina ware, “Warefanaa James ma ei lofu feni manumanu feni.” Ma na di'ininaa ro'odu dinaa a'a hepalodiai gufu.

18 I nomafufuoilao, ei fo'aa, ronamina hautata a'a fei ba na ba'uanaa hitani Peter. 19 Herod namina lalabaginia ma'uaa, lomi na labagipa'ia. Ma si'ei, namina i'iginaa watauda i'igaia a'a ei oma'ama'aa ma nawe ware ba hefi'adiai fo'aa nei fo'afama'eaa ro'odu.

Fei Ma'eaa Herod

I dii, Herod na di'ininaa Judea dinaa Caesarea ma na guta famadii ma'ida yei.
20 Fama'a ina fiharenii a'a ei Tyre ma Sidon. E'eni, ei rama'aa guapaloei gufu, rona fihupu'ii ba ro'aa ma'a hia. Ma hemea rama'a, harana Blastus na waredii ba iwe hadumaa ro'odu. Blastus, hia hemea rawani'a nafii mei hapara ma mei hapara na apa'ifarawaninia. Rona i'igai ba mei hapara nei fapedugaa fei fisisibaia watolaa ro'odu, uaa rona'aida to du'ua a'a fei gufuu mei hapara.

21 A'a fei arewaa ba ro'aa figupui, Herod na fareaa ei lawalawaa hapara ma guta pafoo fei gutanaa hapara ma wareaa hepalo wareana a'a ei rama'a. 22 Rona haromemewai ba, “Pa'a sifeni fei lao hemea haidaa, abaa lao rama'a.” 23 Ana ei ua, hamatee Herod lomi na uduginaa mei Haidaa, hemea alo'aloo mei Fasu na fo'aia ma na pasinaa pu. Ma ei wa'awa'a na hanaia ma na ma'e.

24 Ma'uaa fei wareaa mei Haidaa fimina gipelao ma aununaa watauda gufu.

25 Barnabas ma Saul, lagu'aa fapedugaa ei bigi'aa lagua, laguna nodugamii John, ana harana Mark. Noramiaa ro'odu, Jerusalem.
12:25 Hefi'a ne'ia baRona dinaa Jerusalem.


Copyright information for `WUV