Acts 13

Rona Aloaa Barnabas ma Saul

A'a fei losuu yei Antioch, na pa'i hefi'a mamama'a ma feroia: Barnabas, Simeon ana harana Niger, Lucius mei Cyrene, Manaen (mei ana roroo Herod mei hapara) ma Saul. Rona uduginaa mei Fasu ma fabao ma fei Spiriti Apuna na ware, “Au'u'uginaa Barnabas ma Saul ba lagunei bigi'aa fei bigi'a u'a fanaa lagua.” Ro'aa fabaodii ma lafulafudii, rona augaa panii ro'ou pafoo lagua ma aloaa lagua.

Yei Cyprus

Fei Spiriti Apuna na aloaa lagua ma lagunado'o dinaa Seleucia ma laguna tamadinaa Cyprus. Lagu'aa fatetedii Salamis, laguna u'ugaa ei wareaa mei Haidaa laloo ei synagogue ei Jew. John i a'a lagua ba i hadumaa lagua.

Rona talaifaweloipedugaa fei gufu ma nopa'aloo Paphos. Yei rona bapa'aa hemea pualaa ei Jew, hemea mamama'a sifisifi, harana Bar-Jesus. Hia hemea na o oa a'a mei gavanaa, mei harana Sergius Paulus. Mei gavanaa na bauanai fei apa'ana. Ma na lala'aa Barnabas ma Saul uaa na nunumiai ba i guainaa fei wareaa mei Haidaa. Ma'uaa, Elymas, mei puala (hamatee fei hanuu Elymas, puala), na fadugeaa ro'odu ba i famomo'inaa fei naranaraa mei gavanaa a'a fei narafawe'ia. Si'ei, fei Spiriti Apuna na didifaa Saul, ana harana Paul ma na fanunufa'u'uaa Elymas ma ware, 10 “Yoi hemea na'uu hani'u ma ona fadugeaa minaa ei wanewanea manumanu! Yoi ona pepesu a'a watauda ei mau sifisifi ma ei maumau hafelo. Tani, lomi ba o fapedugaa fei barafeamu a'a fei rawani'aa maumau mei Fasu? 11 Si'ei, fei panii mei Fasu na fadugeio. Yoi, owe pudawerai ma iwe pa'i fei au lomi ba owe fanunupa'aa fei we'aa fei halo.”

Ana ei ua, fei tapu ma fei roromaa na weloinia ma itaitatalabaginaa hemea ba nei tauaa panina ma i nenegia.
12 I fanunuia ale'ei mei gavanaa, na narafawe'i uaa na madu'ofo a'a fei feroiaa mei Fasu.

Yei Pisidian Antioch

13 Paul ma ei maroana, rona di'ininaa Paphos ma tamanaa Perga, yei Pamphylia. Ma yei, na di'ininaa ro'ou John ma hadiwe'inaa Jerusalem. 14 Rona asi'aa Perga dinaa Pisidia i Antioch. A'a fei Sabbath rona wadu'ainaa fei synagogue ma guta. 15 Ro'aa igodigaa fei Bu'uu Law ma ei Mamama'a, ei bauaniaa fei synagogue, rona warenaa a'a ro'ou, “Ena lofu, nabaa hamona pa'i hefaa warea ba i hadumaa ei rama'a, te hamonei ware.”

16 Paul na ufalarai ma pi'inaa panina ma ware, “Hamu'ou ena Israel ma ena Gentile, ena hamona ma'auaa mei Haidaa, hamonei guainau! 17 Mei Haidaniaa ei Israel, hia na rafeinaa ei amaa hai'ou. Ina fagipeaa minaa ei manumanuu panii ro'odu ei ro'ou guta yei Egypt. A'a fei bauanai faufauna na fa'u'unainaa ro'ou di'ininaa fei gufu. 18 Ina utonaa fi'iaa naranarana a'a ro'odu
13:18 Hefi'a ne'ia baIna roinaa ro'ou
ale'ei gunaroa pa'ania igisimasi yei fawelei lomi haihai o guana.
19 Ina fo'afapasiaa oloromeai gufu yei fawelei Canaan ma fanaa ei gufuu ro'ou a'a ei rama'aa gufuna ale'ei hemea ama i fani hapee na'una. 20 Minaa ei manumanu ei, ina bigi'ia laloo gunaroa pu'u ma haipani pa'ania igisimasi.

“Nenee fei, mei Haidaa na fani rama'a fadududua a'a ro'odu nopa'aloo fei au Samuel, mei mamama'a.
21 Nenee fei, ei rama'a na i'iginia ba ronei pa'i hemea hapara ma ina augaa Saul, mei na'uu Kish noranamai a'a fei pai Benjamin ma na utonaa fei hapara gunaroa pa'ania igisimasi. 22 I fapedugaa Saul, na augaa David ba haparaa ro'odu. Ina warewareia, ‘Una fanunupa'ia ba David, mei na'uu Jesse, imina neneraa fei naranarau. Iwe bigi'aa minaa ei manumanu una nunuminia ba inei bigi'ia.’

23 “A'a fei pai mei rama'a mei, mei Haidaa na aloaa mei Fatela'ana Jesus yei Israel, ana ale'ei ena warefa'uaiana mina. 24 Ei atawe nomai Jesus, John na u'u a'a minaa ei Israel ba ronei filoginaa naranaraa ro'odu ma pudugufai. 25 Ei i fapedugaa ei bigi'ana John, ina ware, ‘Hamona nara ba yau hini? Abaa yau mena. Agia. Ma'uaa iwe nomai neneu ma lomi na rawani ba a alaraa wao hafenaa pinena.’

26 “Ena lofuu, ena na'uu Abraham ma hamu'ou ena Gentile, ena hamona ma'auaa mei Haidaa, fei u'ugaa tela'ana na nodigimai. 27 Ei rama'aa Jerusalem ma ei bauaniaa ro'odu, lomi rona fanunu'apa'aa Jesus, ma'uaa, ei ro'aa ware ba ro'aa fo'afama'eia, ronapa'aa bigi'aa tamanu rona wareia ei mamama'a mina, ei warea o'ouna'aida igoia minaa ei Sabbath. 28 Fa'ua ba lomi rona labagipa'aa hepalo tatana, ma'uaa rona i'igainaa Pilate ba nei fo'afama'eia. 29 Ro'aa bigidigaa minaa ei ronadii ne'inia ei mamama'a, rona porofa'upuiamai a'a fei haihai ma fahainopia laloo huapu a'a fei na'a. 30 Ma'uaa mei Haidaa na fa'asi'ania a'a fei ma'ea 31 ma rona fanunupa'ia laloo watauda arewaa, ei rona tatalaifipui a'ana yei Galilee dinaa Jerusalem. Rona fanunupa'ia ma e'eni rona warefanaa ei rama'a gufuu o'ou.

32 “Hai'ou warefanaa hamu'ou fei rawani'a warea: Tamanu nadii fa'unai a'a ei amaa hai'ou mei Haidaa, 33 ina bigidigia a'a hai'odu eni na'uu ro'odu, uaa ina fa'asi'anaa Jesus. Ana ale'ei fei ne'iaa fei faguaiaa lauga laloo fei Bu'uu Lauga:

“‘Yoi mena na'uu;
wagieni yau nawe oanaa Amamu.’
13:33 O,nawe tonio ba na'uu

34 Fei fa'ua warea ba mei Haidaa na fa'asi'ania a'a fei ma'ea ma lomi ba iwe raia, na ude a'a eni paolaa warea eni:

“‘Awe fanaa hamu'ou ei hawegia, ei na apunai.
Apowe fanaa hamu'ou eni hawegia, eni una fa'unainia a'a David.’
35 Ma ana na udedii ei ne'ia:

“‘Lomi owe uga ba mei Apunaiamu i raia.’
36 “David, i'a bigidigaa ei nunumiaa mei Haidaa a'a fei au gutanana, ina ma'igu; rona i'ifinia a'a ei amana ma fei ununa na raia. 37 Ma'uaa mei i fa'asi'ania mei Haidaa, lomi na raia.

38 “Si'ei, ena lofuu, nunumiau ba hamonei aida ba i a'a Jesus ei hafelo'aa hamu'ou, ipowe futo ale'ei yau fi warefa'aiawii hamu'ou. 39 I a'ana hini i narafawe'i, iwe wanewane wagii ei hafelo'ana, ei lomi ba fei law Moses na hawia ba i fawanewaneia. 40 Hamonei oma'aa hamu'odu ba tamanu ei ronadii wareia ei mamama'a, lomi i tonaa hamu'odu:

41 “‘Ma'a, hamu'ou ena hamona falalasi.
Hamonei naranara watauda ma ma'e,
uaa awe bigi'aa hefaa manumanu a'a fena au hamu'odu
ma nabaa nemea nadii warefa'aiaa hamu'odu ba iwe pa'i fei manumanu fei,
lomi ba hamu'ou nara ba fa'ua.’”
42 Paul ma Barnabas, lagu'ei di'ininaa fei synagogue, ei rama'a rona i'iginaa lagua ba lagunei u'udinaa ei manumanu ei laloo fei Sabbath na nomai. 43 Ro'aa asi'aa a'a fei synagogue ei rama'a, watauda ei Jew mawe ei rama'a ro filogitonaa fei losuu ei Jew, rona neneraa Paul ma Barnabas. Ma laguna warewarefipui a'a ro'ou ma warefanaa ro'odu ba ronei oa ua a'a fei rawani'aa mei Haidaa.

44 Hepalodiai Sabbath ma ale'ei minaa fei rama'a gufu, rona nomai ba ro'aa guai fei wareaa mei Fasu. 45 Ro'aa ma'apa'aa ei gupuu rama'a ei Jew, ronamina punepune ma warefafeloaa tamanu na u'ugia Paul.

46 Si'ei, Paul ma Barnabas laguna warefalaugu'ai: “Fama'a, fei baua manumanu ba haiguneido'o warefanaa hamu'odu, fei wareaa mei Haidaa. Ma'uaa hamona ofadugia ma lomi hamona nara ba hamo'aa tonaa fei harenua lomi i pedutoo. Si'ei, e'eni, haiguna oma'anaa a'a ei Gentile. 47 Uaa mei Fasu na ware ba haigunei bigi'aa feni wareana:

“‘Yau na aunaa hamu'ou
13:47 O,yoi
we'ai a'a ei Gentile
ma ana fatela'anaa ei rama'a minaa feni malagufu.’”
48 Ei Gentile, ro'aa guainaa fei, rona ni'eni'e ma fahonuaa fei wareaa mei Fasu. Ma minaa ei nadii unidigaa ro'odu mei Fasu ba rowe pa'i harenua lomi i pedutoo, rona narafawe'i.

49 Fei wareaa mei Fasu na talepedunaa feni baua gufu. 50 Ma'uaa ei Jew, rona fani tabaa ei pifine, ei rona ma'auaa mei Haidaa. Ma ana ei pifine ei, rona pa'i baua haraa ro'odu mawe ei wawane, ei ro'ou bauaniaa fei gufu. Ma minaa ro'ou, rona fa'asi'anaa fei naranaraa ei rama'a ba ro'aa haperaraiaa Paul ma Barnabas ma rona teteaa lagua a'a fei gufuu ro'odu. 51 Si'ei, lagunadii foifoiaa poraporaa pinee lagua, hanuna ba lomi rona farawaninaa lagua. Ma laguna dinaa Iconium. 52 Ma ei otalai nenera namina ni'eni'e ma fei Spiriti Apuna na didifaa ro'ou.

Copyright information for `WUV