Acts 15

Fei Figupuiaa ei Bauaniaa Jerusalem

Hefi'a wawane, noramiaa ro'ou Judea na dinaa Antioch ma feroinaa ei lofu: “Nabaa lomi hamona moro'aa hudii wawanei ale'ei fei mau feroiaa Moses, lomi hamo'aa tela.” A'a fei, Paul ma Barnabas, laguna fiharenii a'a ro'ou. Si'ei, rona uniaa Paul ma Barnabas mawe hefi'a ei narafawe'ia ba ronei dinaa Jerusalem ma re ma'a ei apostle ma ei bauaniaa losuu wagii fei manumanu fei. Ei losuia, rona aloaa ro'ou ma ei roi talailao yei Phoenicia ma Samaria, rona u'ufanaa ro'ou ba ei Gentile, rona filogii naranaraa ro'odu ma narafawe'i. Minaa ei lofu, ronamina ni'eni'e a'a feni u'uga feni. Ro'aa nopa'aloo Jerusalem, ei losuia ma ei apostle mawe ei bauaniaa losuu, rona taufagutanaa ro'ou. Ma ei noramiaa ro'ou Judea, rona u'ufanaa ro'ou minaa ei na biginaa ro'ou mei Haidaa.

Ma hefi'a ei narafawe'ia, hefi'a maroaa ei Pharisee, rona ufalarai ma ware, “Ei Gentile, ronei moro'aa hudii wawanei ma neneraa fei law Moses.”

Ei apostle mawe ei bauaniaa losuu, rona gutafipui ba ro'aa fiwarewareinaa feni. Ro'aa fiwarewareidii, Peter na asi'aa ma ware, “Ena lofuu, hamona aida ba ale'ei figa arewaa na didii, mei Haidaa na rafeinaa hemea dupuaa hamu'ou ba ei Gentile, ronei guainaa fei rawani'a warea a'a feni haba'umuu ma ronei narafawe'i. Ma a'a ro'ou, mei Haidaa, mei na fanunu'apa'aa ei naranaraa rama'a na fama'aia ba rona rawani. Ma na fanaa ro'ou fei Spiriti Apuna ana ale'ei i fanaa o'ou. Lomi ina nara ba rona u'ugai ma o'ou u'ugai, uaa ina fafafa'arainaa fei naranaraa ro'odu a'a fei narafawe'ia. 10 Si'ei, tani hamo'aa maniaa mei Haidaa ba hamo'aa fani rarabaa a'a ei Gentile, ei otalai nenera ba ronei harenaa fei manumanu, fei o'ou ma ei amaa o'ou lomi owe harepa'ia? 11 Agia! Ona aida ba a'a fei rawani'aa mei Fasuu o'ou Jesus, ona tela, ana ale'ei ro'odu.”

12 Minaa ei rama'a ronamina babanini ei ro'aa guainaa Barnabas ma Paul, lagu'ei u'ufanaa ro'odu ei fananawalaa puda ma hilalaa foigia laguna bigi'ia wagii fei faufau mei Haidaa i a'a ei Gentile. 13 Lagu'aa pedu, James, na ware, “Ena lofuu, hamonei guainau. 14 Simeon
15:14 Warea GreekSimeon, ana fei haraSimon; ana fei haraPeter
na u'ufanidigaa o'ou ba mei Haidaa nadii fama'aa o'odu ba hia na pa'i naranarana a'a ei Gentile uaa ina uniaa hefi'a ei Gentile ba rama'aa gufuna.
15 Ei ne'iaa ei mamama'a na fimina'ei a'a fei, uaa rona ne'inia ale'ei:

16 “‘Nenee fei, awe hadiwe'imai
ma fadudinaa fei humuu David, fei na worosi.
Ei memena awe fadudinia
ma auhadiwe'idinia
17 ba ei dufudufu rama'a ma minaa ei Gentile,
ei rona pa'i fei harau,
roneimina labaginaa mei Fasu,
ale'ei wareaa mei Fasu, mei i bigi'aa ei manumanu ei,’
18 ei rona guainamai mina.
15:17-18 Hefi'a ne'ia bamanumanu / 18 mei Fasu na apa'idigamai ei bigi'ana

19 “Ale'ei fanunuau ba onei'amina fatemuaa ei Gentile, ei rona momo'ainaa a'a mei Haidaa. 20 Ma'uaa onei ne'ifanaa ro'odu ba ronei'aa hanaiaa ei dufuu du'ua, ei rona hamamaninaa a'a ei haidaa sifisifi, o fitatafipa'ai, o hanaiaa pigio ei manulelele rona fifigia, o hunu namo. 21 Uaa mina, nopa'amii e'eni rona u'ugaa ei wareaa Moses a'a minaa ei gufu laloo minaa ei synagogue, minaa ei Sabbath.”

Fei Ne'ia i Dinaa a'a ei Gentile Narafawe'ia

22 Idii, ei apostle ma ei bauaniaa losuu ma minaa ei losuia, rona fiwarei ba ro'aa alofipuinaa a'a Paul ma Barnabas yei Antioch hefi'a maroaa ro'odu. Rona rafeinaa Judas (ana harana Barsabbas) ma Silas, laguei bauaniaa ei lofu ba lagunei aunu. 23 Laguna notonalao fei ne'iaa ro'ou ma fei ne'ia na ware ba:

Hai'ou apostle ma bauaniaa losuu, hai'ou ena lofuu hamu'ou, hai'ou'ei aloawii feni a'a ei Gentile narafawe'ia yei Antioch, Syria ma Cilicia:

Hamu'ou batanai?

24 
  • Hai'ouna guainia ba hefi'a hai'ou na dinaa a'a hamu'odu, ma'uaa lomi hai'ouna uga a'a ro'odu ba na rawani ma rona fani awataa hamu'odu a'a ei wareaa ro'odu.
25 Si'ei, minaa hai'ouna fiwarei ba hai'ou aloawii hini ei rama'a fipui a'a lagueni pa'aa tafii o'ou, Barnabas ma Paul, 26 laguei rama'a, laguna nigoaa ei manumanu na pa'i ma'ea wagina uaa fei haraa mei Fasuu o'odu, Jesus Christ. 27 Si'ei, hai'ou aloawii Judas ma Silas ba lagunei warefanaa hamu'odu ba feni ne'iaa hai'odu pa'aa fa'ua. 28 Ale'ei fanunuaa hai'odu ba wagii fei Spiriti Apuna hai'ounei'aa fatemuaa hamu'ou a'a hefi'adiai ei maumau hai'ou Jew, ma'uaa si'eni ua: 29 Hamonei'aa hanaiaa ei du'ua hefi'a rona fania a'a ei haidaa sifisifi, o hunu namo, o hanaiaa pigioo ei manulelele rona guafifigia, o fitatafipa'ai. Napa'aa rawani nabaa hamo'aa faraua a'a ei manumanu ei. Ma'adinaa hamu'odu. 30 Rona aloaa ei rama'a ei ma ei aloaa ro'ou, rona aununaa pu dinaa Antioch ma lala'amii ei losuia ba ro'aa fanaa fei ne'ia a'a ro'ou. 31 Ei rama'a rona igoia ma na ni'eni'e a'a fei ne'ia fei, uaa na farawaninaa naranaraa ro'ou. 32 Judas ma Silas, lagua mamama'a. Ma a'a watauda ei warea, laguna warefarawaninaa naranaraa ei lofu ma fawe'inaa ro'ou. 33 Lagu'aa gutafamadii ma'ida, ei lofu yei, rona aloaa lagua wagii fei hawegiaa fei gutafarawania ba lagunei hadiwe'idinaa a'a ei ro aloamiaa lagua.
15:33 Hefi'a ne'ia balagua, 34 ma'uaa Silas napa'aa nara ba i guta yei.
35 Ma'uaa Paul ma Barnabas, laguna guta yei Antioch fipui a'a wataudadiai ma rona feferoi ma u'ugaa fei wareaa mei Fasu.

Fipidawaiaa Paul ma Barnabas

36 Nenee hefi'adiai arewaa, Paul na warenaa a'a Barnabas, “Na rawani ba agu'aa hadiwe'inaa minaa ei gufu, ei agunadii u'ugaa fei wareaa mei Fasu ba agua gutafipui a'a ei lofu ma ma'aia ba rona rawani, o lo'e.” 37 Barnabas na nunuminia ba i nodugaa John, mei ana harana Mark ba nei aunuhugiaa lagua, 38 ma'uaa Paul na nara ba lomi na rawani ba lagu'aa dugia, uaa na di'ininaa ro'odu yei Pamphylia ma lomi na bigifipui wagii fei bigi'aa ro'odu. 39 Lagunamina fiharenii, si'ei laguna fidi'ininii. Barnabas na nodugaa Mark ma laguna tamanaa Cyprus, 40 ma'uaa Paul na nodugaa Silas ma aunu ma ei lofu, rona haweginaa lagua a'a fei rawani'aa mei Fasu. 41 Ina tatalainaa Syria ma Cilicia ma fawe'inaa ei losuia.

Copyright information for `WUV