Acts 16

Timothy na Talaihugiaa Paul ma Silas

Ina aununaa Derbe. Ma nene na aununaa Lystra ma hemea otalai nenera na guta yei, harana Timothy. Mei inana, Jew, hemea narafawe'ia, ma'uaa mei amana, Greece. Ei lofu yei Lystra ma Iconium, rona ware ba hia, rawani'a rama'a. Paul na nunuminia ba i nodugia wagii fei tatalaiana, si'ei na moro'aa hudii wawaneina uaa ei Jew yei, ronamina aida ba mei amana, Greece. Lagu'aa tatalailao a'a hepapalo gufu, laguna warefa'aiaa ro'odu fei naranaraa ei apostle ma ei bauaniaa losuu yei Jerusalem ba ei rama'a, ronei guaipa'aa wareana. Ma i nogipelao fei narafawe'iaa ei losuia ma fei puduu ro'ou ana fimina wataualao minaa ei arewaa.

Yei Troas, Paul na Mefi

Paul ma ei maroana, rona tatalai yei malalaa Phrygia ma Galatia, uaa fei Spiriti Apuna na lawaraa ro'ou ba ronei'aa u'u a'a ei gufu malalaa Asia. Ro'aa nofarafi'inamii Mysia ma ba ro'aa wadu'ainaa Bithynia, ma'uaa fei Spiritii Jesus, lomi na ugainaa ro'odu. Si'ei, rona farapa Mysia ma aunulao Troas. Ma a'a fei poi, Paul na fanunuaa fei ale'ei mefi ba hemea Macedonia na ufalarai ma i'igifawe'inia, “Nomai yeni Macedonia ma hadumaa hai'odu.” 10 Paul, i'a fanunudigaa fei, ana ei ua hai'ouna asi'aa ba hai'ou'aa aununaa Macedonia, uaa hai'ouna nara ba mei Haidaa na lala'aa hai'ou ba hai'ounei u'ufanaa ro'ou fei rawani'a warea.

Lydia na Filoginaa Naranarana yei Philippi

11 Yei Troas, hai'ouna ala ma tamafawanewanenaa Samothrace ma i arewadiai, hai'ouna dinaa Neapolis. 12 Hai'ouna ala yei, tamanaa Philippi, hepalo gufu Rome, fei baua gufu yei laloo Macedonia. Ma hai'ouna guta yei hefi'a arewaa.

13 Hefaa Sabbath, hai'ouna dinaa ano a'a fei gigei fei gufu, dinaa adii fei ranu ba hai'ou'aa labaginaa fawelei rona'aida lafulafu wagina. Hai'ouna guta ma wareware a'a ei pifine, ei rona figupui yei. 14 Hemea tapuu ro'ou fi gutaguguai, harana Lydia. Hia na'aida alo lawalawa, pomana purple na rata pono'ana. Gufuna Thyatira ma hia na'aida losuinaa mei Haidaa. Ma mei Fasu na gigiaa fei naranarana ba nei tonaa fei wareaa Paul. 15 Hia ma ei rama'aa humuna, ro'aa pudugufaidii, ina warenaa a'a hai'odu ba hai'ounei dinaa humuna. Ina ware, “Nabaa hamona nara ba yau hemea narafawe'ia a'a mei Fasu, te hamoneimii guta yeni humuu.” Ma ina warefawe'i a'a hai'odu.

Paul ma Silas i laloo Humuu Bobo'aia

16 Heai arewaa, hai'ou'aa dinaa a'a fei hai'ouna'o lafulafu, na nomai a'a hai'ou hemea nanao humuwa, hemea na wadu'ia fei mau pigea ba hia ale'ei mamama'a ba idii wareaa tamanu iwe nomai hinene. Ei fasuna rona'aida to watauda mugoo po'i a'a ei warewareaa mei nanao mei. 17 Mei nanao mei, na neneraa Paul mawe hai'ou ma memewai, “Eni rama'a eni, nafii mei Haidaa, mei na Pa'aa Pafeai ma ro'ei warefanaa hamu'odu fei tala ba hamowe tela.” 18 Ina bigi'ia ale'ei laloo watauda arewaa. Paul nawe nifi rawana, foisinaa a'ana ma warenaa a'a fei pigea, “I a'a fei haraa Jesus Christ a warefanio, wala'amai a'ana!” Ana ei ua fei pigea na di'ininia.

19 Ro'aa fanunu'apa'ia ei fasuu mei nanao humuwa ba fei talaa totoo mugoo po'ii ro'ou na pedu, rona panarofaa Paul ma Silas ma foraneneneinaa lagua fawelei rona aida alo'alo manumanu ba lagunei u i ma'aa ei bauana. 20 Rona duginamii lagua i ma'aa ei fadududua ma ware, “Lagueni rama'a lagueni, lagua Jew ma laguna fafeloaa feni gufuu o'odu uaa 21 laguna ware ba onei neneraa ei maumau ro'odu ma'uaa nabaa o'aa ugainia o nenegia, ona barafeaa ei law Rome.”

22 Fei gupuu rama'a ana rona haperaraiaa Paul ma Silas ma ei fadududua rona warefawe'i ba ronei alaraa lalawaa lagua ma hafugaa lagua. 23 Ro'aa hafufanima'adigaa lagua, rona siminaa lagua bobo'aia ma warefawe'i a'a mei oma'ama'aa ba nei oma'afarawaninaa lagua. 24 I guainia ale'ei, ina augaa lagua laloo fei pa'aa lalona ma faunaa pinee lagua alatai.

25 Ale'ei poi difa'u'u Paul ma Silas, lagu'ei lafulafunaa a'a mei Haidaa ma laugi'uduginia ma ei rama'a bobo'aia, rona guguainaa lagua. 26 Hai'ouna madu'ofo uaa namina rerefafelo fei malagufu ma fei e'eaa fei humuu bobo'aia anaa. Ana ei ua minaa ei gigei fei bobo'aia na gigi ma minaa ei alatai na ma'ala. 27 Mei oma'ama'aa na wera ma i fanunuia ba na gigi ei gigei, na tonaa fei waduna ba i fo'afama'eaa anaia, uaa ina nara ba rona ponipa'ai ei bobo'aia. 28 Ma'uaa na haroharo Paul, “Apuna apuguio! Minaa hai'ou yeni!”

29 Mei oma'ama'aa na haroharo ba ei maroana, ronei tonamai fei we'ai ma na poniwadu'ainaa fei pusu'o humuu Paul ma Silas, fei laguna bobo'ai lalona. Ina pasi i ma'aa lagua ma na funurerere. 30 Ma ina noduginaa lagua ano ma i'igai, “Megu, yau a bigi'aa tamanu ba a tela?”

31 Laguna ware, “Narafawe'i a'a mei Fasu Jesus ma o'aa tela—yoi ma ena maroamu i humumu.” 32 Ma laguna u'ufanaa fei u'ugaa mei Fasu a'ana ma a'a minaa ei rama'a laloo fei humuna. 33 I a'a fei poi fei, mei oma'ama'aa na dugaa lagua, fesuaa ei loraloraa lagua; ana ei ua, hia ma minaa ei gufuna i humuna, rona pudugufai. 34 Mei oma'ama'aa na dugamii lagua laloo humuna ma hasufani hanaa lagua; hia, namina ni'eni'e uaa hia ma minaa ei maroana i humuna, ronawe narafawe'i a'a mei Haidaa.

35 Heai arewadiai, ei fadududua, rona aloaa ei wareaa ro'ou a'a ei paniaa panii ro'ou dinaa a'a mei oma'ama'aa ale'ei, “Hamonei alaraa lagua.” 36 Mei oma'ama'aa na warenaa a'a Paul ba, “Ei fadududua na ware ba hai'ounei alaraa hamugua Silas. E'eni, hamunei dii. Aunufa'a'a ua.”

37 Ma'uaa Paul na warenaa a'a ei paniaa pani: “Rona hafugaa haigua pudaa rama'a, ma'uaa haigua rama'aa Rome. Lomi rona aunaa haigua dududua ma'uaa rona bobo'ainaa haigua. E'eni rona nunuminia ba ro'aa fa'asi'afagiginaa haigua ba haigunei babanini. Pa'aa lomi! Ana ro'ou, roneimii fa'asi'anaa haigua bobo'aia.”

38 Ei paniaa panii ro'odu, rona warefanaa fei a'a ei fadududua ma ro'aa guainia ba Paul ma Silas, lagua rama'aa Rome, rona ma'au. 39 Rona nomai ba ro'aa farawaninaa naranaraa lagua ma fa'asi'anaa lagua bobo'aia, talaifipui a'a lagua ma i'iginaa lagua ba lagunei di'ininaa fei gufu. 40 Paul ma Silas, lagu'aa asi'adii humuu bobo'ai, laguna dinaa humuu Lydia ma yei, laguna gutafipui a'a ei lofu ma warefawe'inaa naranaraa ro'ou ma lagunawe dii.

Copyright information for `WUV