Acts 2

Fei Spiriti Apuna na Nomai wagii fei Au Pentecost

I nodigimai fei arewaa Pentecost, rona oafipui hefawala. Ana ei ua, na meme'ai fei ale'ei hefaa baua lalarena noranarai pafea ma namina fapepesuaa fei humu rona guta wagina. Rona ma'apa'aa fei ale'ei mau ale'aleaa hafi na tafola ma faloro pafoo hememea ro'ou. Fei Spiriti Apuna namina didifaa minaa ro'ou ma rona wareaa hefi'adiai wareagufu
2:4 O,hefi'adiai rawerawe; v. 11 anaa
ale'ei i fawareaa ro'ou fei Spiriti Apuna.

Ma a'a fei au fei, yei Jerusalem na pa'i hefi'a Jew rona ma'auaa mei Haidaa; noramiaa ro'ou a'a minaa ei gufu a'a feni ano. Ro'aa guainaa fei meme'aiaa fei, rona nofigupuimai fininaa tano'uawalai ro'ou, uaa hememea na guainia ba rona warenaa wareagufuna. Ronamina maduofo ma i'igai: “Haa, eni rama'a roi wareware eni, abaa ro'ou Galilee? Na'aa ale'ei, tani hememea o'ou na guaipa'aa ro'ou ale'ei wareagufuu o'ou? Ale'ei wareaa ei Parthia, Media ma Elam; ei ro guta Mesopotamia, Judea ma Cappadocia, Pontus ma Asia, 10 Phrygia ma Pamphylia, Egypt ma ei gufu i Libya na rafi'inaa Cyrene; ei noramiaa ro'ou Rome 11 (minaa eni—ei Jew mawe ei rona filoginaa losuiaa ro'ou ba ro'ou Jew); ei Crete ma ei Arab—ona guainia ba ro'ei u'ugaa ei fananawalaa puda bigi'aa mei Haidaa a'a ei wareagufuu o'ou!” 12 Rona maduofo ma poapoai wagina ma fi'i'igai: “Tamanu hanuna fei?”

13 Ma'uaa hefi'a, rona fadinaa ro'ou ba: “Namina rata hunumaa ro'ou, wine.”
2:13 O,hunumaa ro'ou fei ro'oha'u'uaa wine


Peter na Warenaa a'a fei Gupuu Rama'a

14 Si'ei Peter na ufalaraifipui a'a ei hefua ma hemea ma warefabauanai a'a fei gupuu rama'a: “Hamu'ou ena maroau Jew mawe hamu'ou ena hamona guta Jerusalem, yau ba a u'ugaa feni a'a hamu'ou; guaifarawaninaa tamanu a wareia. 15 Eni rama'a eni, lomi rona hunu poapoai ale'ei naraa hamu'ou. Faimeiai ido'o mafufuo ua eni! 16 Agia. Feni, fei nadii wareia mei mamama'a Joel:

17 “‘A'a ei a'apoo arewaa, mei Haidaa na ware,
yau, a aloarai fei Spiritiu pafoo minaa ei rama'a.
Ena na'uu hamu'ou pifine ma wawane, ro'adii wareaa tamanu ba i nomai,
ei baubaraa hamu'ou, ro'aa fanunuaa hefi'a manumanu laloo naranaraa ro'ou ale'ei mau foigia
ma ei bau gufuu hamu'ou, ro'aa mefinaa hefi'a manumanu ale'ei mau foigia.
18 Ma a'a ei paniaa paniu anaa, pafoo minaa lagua, ei wawane ma pifine,
awe ipiaa fei Spiritiu a'a ena arewaa ena,
ma rowedii wareaa tamanu ba i nomai.
19 Awe au fananawalaa puda i pumanugawe
ma hilala yeni malagufu
ale'ei raraa, hafi ma hagu.
20 Fei halo, iwe filoginaa roromaa
ma fei puda, iwe filogii ale'ei raraa
hinene iwe nomai fei baua arewaa fininaa fei haweraa mei Fasu.
21 Ma hini ei rona lala'aa
fei haraa mei Fasu, ro'aa tela.’
22 “Ena Israel, guainaa feni: mei Haidaa na fa'arewaiaa Jesus, mei Nazareth a'a hamu'ou wagii ei foigia, fananawalaa puda ma hilala, ei na biginaa hia a'a hamu'ou mei Haidaa, ei hamona apa'idigia. 23 Mei rama'a mei, rona aloia a'a hamu'ou ma mei Haidaa na aida ba i ale'ei ma nado'o naradigia; ma ei hafelo'a rama'a
2:23 O,naradigia; ma ei lomi rona pa'i fei law (ei Gentile)
rona bigi'aa fei nunumiaa hamu'ou ma hamona fo'afama'eia ei hamo'aa fatawaia pafoo fei hawafolo.
24 Ma'uaa, mei Haidaa na fa'asi'ania a'a fei ma'ea ma alagia a'a fei fi'iaa fei ma'ea, uaa pa'aa lomi na hawia ba fei ma'ea i panarofia. 25 David na warewareia ba:

“‘Ranimai una fanunupa'aa mei Fasu i ma'au.
Si'ei ba hia i pepei ma'auu, lomi ba a fa'asisi.
26 Si'ei, na ni'eni'e fei naranarau ma fei raweraweu na lalaugi;
fei hudi unuu, ana i ude o'onai
27 uaa, lomi o rawanaa yau a'a fei huapu,
ma ana lomi ba o uga ba nei raia fei hudi unuu mei Apunaiamu.
28 Ona fama'aiau fei talaa faweweni;
owemina fani'eni'eau inamoamu.’
29 “Ena lofu, apa'aa warefa'uai a'a hamu'ou ba mei amaa o'ou David na ma'e ma na i'ifai ma fei huapuna ana yeni nopa'amii wagieni. 30 Ma'uaa, hia hemea mamama'a ma na aida ba mei Haidaa na fa'unai a'ana ba i fagutanaa nemea upuna a'a fei gutanana, guta hapara. 31 Na apa'idigia ba tamanu i nomai ma'a na warewareaa fei asi'anaa mei Christ
2:31Messiah. “Mei Christ” (Greek) ma “mei Messiah” (Hebrew) hanuu guapaloei ba “Mei rona ipinaa tabana pao.”
ba mei Haidaa, lomi i rawafanaa fei huapu ma ana lomi i wafuu fei hudi ununa.
32 Mei Haidaa na famama'aa meni Jesus. Ma minaa o'ou na fanunupa'ia ba pa'aa fa'ua fei. 33 Mei Haidaa na poro'aunaa hia i pepei ma'auna ma mei Ama na fania fei Spiriti Apuna, fei ina fa'unainia ma ipia ale'eni hamona fanunuia ma guainia e'eni. 34 Uaa, David lomi na dinaa pafea, ma'uaa ana na ware,

“‘Mei Fasu na warenaa a'a mei Fasuu:
“Guta i pepei ma'auu
35 nopa'aloo fei ba unawe aunaa ei bidibidii unumu
lalabenii pinemu.” ’
36 “Si'ei, minaa ei Israel, roneipa'aa aida feni, ba: mei Haidaa na fa'oanaa meni Jesus meni, meni hamona fatawaia ba hia Fasu ma Christ.”

37 Ro'aa guainaa fei ei rama'a, namina nafa'aa paruu ro'ou ma rona warenaa a'a Peter ma hefi'adiai apostle, “Ena lofu, o'aa bigi'aa tamanu wagii fei?”

38 Na ware Peter, “Minaa hamu'ou nei filoginaa naranaraa hamu'ou ma pudugufai a'a fei haraa Jesus Christ ba i futo ei hafelo'aa hamu'ou. Ma hamo'aa tonaa fei Spiriti Apuna. 39 Fei fa'unaia, manumanuu hamu'ou ma ei na'uu hamu'ou mawe minaa ei rona raua—a'a minaa ei na lala'aa ro'ou mei Fasu, mei Haidaniaa o'ou.”

40 A'a wataudadiai warea, na aweinaa ro'ou ma i'igifawe'i a'a ro'ou ba, “Hamonei fawala'anaa hamu'ou a'a eni mau hafelo'aa feni tawe feni.” 41 Ei ro'aa guaitonaa u'ugana, rona pudugufai ma ale'ei odufua pufaba'a na rarafiaa fei puduu ro'ou fei arewaa fei.

Fei Gutafipuiaa ei Narafawe'ia

42 Rona fafefenaa ro'ou a'a ei feroiaa ei apostle, fei gutafipuia, fei hananafipuia ma lafulafua. 43 Minaa ro'ou na fani ma'aua uaa ei watauda fananawalaa puda ma ei hilalaa foigia bigi'aa ei apostle. 44 Minaa ei narafawe'ia na gutafipui ma tamanu hememea na pa'i, manumanuu minaa ro'ou. 45 Rona aloaa ei hape ma ei finefinee ro'ou ma fanaa hini lomi na pa'i manumanuna. 46 Minaa ei arewaa rona'aida figupui i malalaa fei humuu mei Haidaa. Rona hananafipui faraa pidaua laloo humuu ro'ou ma wagii hepalo ua ni'eni'eaa naranara, 47 rona uduginaa mei Haidaa. Ma minaa ei rama'a, rona ni'eni'e a'a ro'ou. Ma a'a ei rona tela, mei Fasu na fahono'aa puduu ro'ou laloo hepapalo arewaa.

Copyright information for `WUV