Acts 20

Aunu'ailao Macedonia ma Greece

I pedu fei fisibaia, Paul na lala'amii ei otalai nenera. I warehadudigaa ro'ou, na ware ba ma'adinaa hamu'ou ma na di'ininaa ro'ou ba i dinaa Macedonia. Ina tatalai yei ma wareaa watauda warea, ina nohadumaloo ei rama'a ma nawe nopa'aloo Greece ma guta yei oduai puda. Paul ba i tale'aununaa Syria, ma'uaa si'ei ba ei Jew rona fiwarewarei ba ro'aa fafeloia, ina nara ba i hadiwe'ainaloo Macedonia. Rona aunuhugiaa Sopater, hia na'uu Pyrrhus, baduu wawane, mei Berea ma Aristarchus ma Secundus noramiaa lagua Thessalonica ma Gaius, gufuna Derbe ma Timothy mawe Tychicus ma Trophimus noramiaa lagua fawelei Asia. Ei rama'a ei, ronado'o nonoo ma oma'aa hai'odu yei Troas. Ma'uaa hai'ouna aladi'ininaa Philippi nenee fei Hananaa fei Faraa Pidaua lo'e Fafuafua. Ma nenee haipanidiai arewaa, hai'ouna bapa'aa ro'odu yei Troas ma guta yei ale'ei oloromeai arewaa.

Yei Troas Eutychus na Asi'aa a'a fei Ma'ea

A'a fei rawarawa arewaa fei hefapagipagia hai'ouna nofipuimai ba hai'ou'aa hana faraa pidaua. Paul na wareware a'a ei rama'a ma ba i aunu narani, si'ei ina wareware nopa'aloo poidifa'u'u. Ina watauda ei we'ai laloo fei tarea humu, fei hai'ou'ei gutafiwarewarei lalona. Hemea baubara harana Eutychus na guta i laloo fei pusu'o ale'ei gigei lalarena ma na mama'igu pudana ba ipowe sinoro ei fi warewarelao Paul. I ma'igusinorolao, ina pasinaloo pu a'a fei fa'oduaiaa e'eaa fei tarea humu ma ro'aa poniporo'ia, na ma'edii. 10 Paul na upulao ma fapasihaino pafoo mei baubara, hapiroro'ia ma ware, “Hamonei'aa ba'arofo. Ina fawenai!” 11 Ma na tafanedinaa pafea ma na hana faraa pidaua. I wareware nopa'aloo asi'anaa fei halo, na aunu. 12 Ei rama'a rona noduginaa mei baubara humu, ina fawewenai ma namina rawani naranaraa ro'ou.

Paul na Di'ininaa ei Bauaniaa Losuu Ephesus

13 Hai'ounado'o nonolao a'a fei baua wa ma tamanaa Assos ba hai'ou fahuginaa Paul. Ina bigi'ia ale'ei ba i talai'uanaa pinena dinaa yei. 14 I bapa'aa hai'odu yei Assos, hai'ouna fahuginia ma tamanaa Mitylene. 15 I arewadiai, hai'ouna ala yei ma re pe'i yei Kios. I arewadiai hai'ouna dinaa Samos ma i arewadiai hai'ouna nope'ilao yei Miletus. 16 Paul na nara ba i farapadi'ininaa Ephesus ba lomi i guta yei Asia, uaa ba i aunubatafanaa Jerusalem nabaa i hawia ba i guta a'a fei rawarawa arewaa Pentecost.

17 Yei Miletus, Paul na lala'amiaa ei bauaniaa fei losuu yei Ephesus. 18 Ro'amii maua, ina warenaa a'a ro'ou, “Hamona aidadii fei mau gutanau ranimai a'a hamu'ou, a'a fei rawarawa arewaa a guta fawelei Asia nopa'amii wagieni. 19 Fa'ua ba ei Jew, ronamina maniau ba ro'aa fafeloau, ma'uaa una fafafaunau pu ma pasi ranu pudau ma na bigi'uaiaa fei bigi'aa mei Fasu. 20 Hamona aida ba lomi una fa'oa'oai u'ugaa tamanu i hadumaa hamu'ou, uaa una feroinaa hamu'odu i pudaa rama'a ma i a'a hepapalo humu. 21 Una warefawe'i a'a ei Jew ma ei Greece ba ronei filoginaa naranaraa ro'ou ma foisinaa a'a mei Haidaa ma narafawe'i a'a mei Fasuu o'ou, Jesus.

22 “Ma e'eni fei Spiriti Apuna na nunuminia ba unei dinaa Jerusalem, ma'uaa lomi una aida ba ro'aa bigi'aa tamanu a'au yei. 23 Fei apa'au, fei ba a'a minaa ei gufu, fei Spiriti Apuna na warefa'aiau ba fei bobo'aia ma ei hafelo'a na oa ma'au. 24 Ma'uaa fei harenuau, lomi rarabana a'au nabaa una fapedupa'aa fei fiwaleia ma fei bigi'a, fei na fanau mei Fasu Jesus, fei ba unei warefa'uainaa fei rawani'a wareaa mei Haidaa, fei na fa'arewainaa fei rawani'ana.

25 “Ma e'eni una apa'ia ba hamu'ou ena hamona guainau eni a u'ugaa fei haparaia, lomi hemea dupuaa hamu'ou i fanunudinau. 26 Si'ei, wagieni a warefawe'i a'a hamu'odu ba lomi a tonaa dududuau nabaa nemea i pa'ai. 27 Uaa, lomi una tamafoi ei a warefawe'iaa minaa ei nunumiaa mei Haidaa. 28 Oma'aiaa hamu'odu ma minaa ei sipsipi, ei na rafeinaa hamu'ou fei Spiriti Apuna ba oma'ama'aa
20:28 Ei warea pidaua babishop
ro'ou. Hamonei ale'ei oma'aa sipsipii ei losuu mei Haidaa,
20:28 Watauda ne'ia bamei Fasu
ei ina pononaa fei namona.
29 Una'aida ba nenee afadugau ena ponotoo podu rowe nomai i tapuu hamu'ou ma lomi rowe augaa ne'a sipsipi. 30 A'a hamu'ou anaa, hefi'a rowe asi'aa ma fapidawainaa fei fa'uaia ba ro'aa fahumanaa hefi'a otalai nenera a'a ro'ou. 31 Si'ei, hamonei ofafaufau! Hamonei nonominia ba laloo oduai igisimasi minaa ei poi ma arewaa, lomi fafau warewagi'inaa hememea hamu'ou ma na pasi ranuu pudau.

32 “E'eni una aunaa hamu'odu panii mei Haidaa ma fei wareaa fei rawani'ana, fei i fagipepa'aa hamu'ou ma fanaa ei manumanu ana ale'ei i fani a'a ei rona papaditai. 33 Lomi una nanamainaa ei silver, o gold, o lawalawaa hemea. 34 Ana hamona aida ba gueni paniu na bigifanaa tamanu yau ma ei tafiu na nunuminia. 35 A'a minaa ei bigi'au una fama'aa hamu'ou ba fei mau bigifawe'ia ale'ei onei bigifawe'i ba o'aa hadumaa ei lomi rona faufau ma nonominaa ei wareaa mei Fasu Jesus: ‘Fei ba o fani i muainaa fei ba o to.’”

36 I waredigaa fei, na fa'unaa du'una fipui a'a minaa ro'ou ma lafulafu. 37 Ronamina ai ei ro'ei hapiroro'ia ma hatofaa manufina. 38 Fei namina fafaloloa'inaa ro'odu, sifei wareana ba pa'aa lomi rowe fanunudinaa pudana. Ma rona talaisusuninia a'a fei baua wa.

Copyright information for `WUV