Acts 22

“Ena lofuu ma ena amau, hamonei guainaa fei wareau ba a alarau.”

Ro'aa guainia ba ina warenaa warea Aramea a'a ro'ou, ronamina babanini.

Ma na ware Paul,
“Yau hemea Jew, waniniau Tarsus yei Cilicia, ma'uaa gipeau yeni a'a feni baua gufu feni. Gamaliel na feroifarawaninau a'a fei law ei amaa o'ou ma na pasirefurefu unuu a'a mei Haidaa ana ale'ei minaa hamu'ou wagieni. Una fo'afama'e ma haperaraiaa ei rona neneraa fei Tala. Na panarofaa ei wawane ma pifine ma bobo'ainaa ro'ou ma mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa ma minaa ei bauaniaa gufu ro'aa warefanaa hamu'ou ba pa'aa fa'ua fei. Ma una tonaa ne'iaa ro'odu ba a fanaa ei lofuu ro'odu yei Damascus ma aununaa yei ba a panarofaa ei rama'a ma duginamii ro'ou yeni Jerusalem ba hai'ou'aa fanima'aa ro'ou.

Paul na Wareaa fei Filogiaa fei Naranarana

(Acts 9:1-19; 26:12-18)

“Ale'ei haloaina una nofarafi'ilao Damascus, ana ei ua, hepalo we'aia noranarai pafea namina we'afaweloinau. Una pasinaa pu ma guainaa fei lao na warenaa a'au, ‘Saul! Saul! Tani o haperaraiau?’

“Ma una i'igai, ‘Yoi hini, mena Fasu?’

“Ina ware, ‘Yau Jesus, mei Nazareth, mei ona haperaraia.’
Ei ro'ou a'au, rona fanunupa'aa fei we'ai, ma'uaa lomi rona guai'apa'aa fei lao mei na warenaa a'au.

10 “Una i'igai, ‘Una fetanai e'eni, mena Fasu?’

“Ma ina ware, ‘Asi'aa ma dinaa Damascus. Hefi'a yei, rowe warefanio minaa ei i fanio mei Haidaa ba onei bigi'ia.’
11 Ei tafiu, rona tauaa paniu ma noduginaa yau Damascus uaa una pudawerai a'a fei we'ai.

12 “Hemea rama'a harana Ananias na nomai a'au. Hia, namina neneraa fei law ma na rawani i pudaa minaa ei Jew rona guta yei. 13 Inamii u papau ma ware, ‘Mena lofuu Saul, onei fanunudiai!’ Ana ei ma una fanunupa'ia.

14 “Ma ina ware: ‘Mei Haidaniaa ei amaa o'ou nadii rafeinio ba onei aida ei nunumiana ma fanunu'apa'aa mei Wanewanea ba onei guainaa ei wareaa umuna. 15 Yoi o u'ufa'uainaa tamanu ona fanunuia ma guainia a'a minaa ei rama'a. 16 Ma oi oma'aa tamanu eni? Asi'aa. Lala'aa fei harana; pudugufai ma fesuaa ei hafelo'amu.’

17 “A hadiwe'inaa Jerusalem ma lafulafu i laloo humuu mei Haidaa ma ale'ei una mefi 18 ma fanunupa'aa mei Fasu na ware ba, ‘Batafa! Di'ininaa Jerusalem e'eni, uaa lomi ba ro'aa nunuminaa fei u'ugau, fei ba o u'ufanaa ro'ou.’

19 “Una ware, ‘Mena Fasu, eni rama'a eni, rona aida ba yau, na dinaa a'a hepapalo synagogue ba a bobo'ai ma hafugaa hini ei rona narafawe'i a'amu. 20 Ma ei i wigii namoo Stephen, mei na ma'e a'a fei haramu,
22:20 O,mei u'ugaa fei haramu
yau yei ma ana na ugainia ma na oma'aa ei susuu ei rona fo'afama'eia.’

21 “Ma mei Fasu na warenaa a'au, ‘Nowau; Yau a alofarauaninio i a'a ei Gentile.’”

Paul, mei Rama'aa Rome

22 Ei rama'a rona guainaa fei u'ugaa Paul ma'uaa ei i wareaa fei, rona haropararai, “Farauaninia a'a feni ano! Inei'aa gutadimai!”

23 Ro'ei memewai ma siminaa lawalawaa ro'ou ma fapepe'aiaa ei pora 24 ma mei bauaniaa fo'aa na ware ba ronei noduginaa Paul yei laloo humuu ei fo'aa. Ina ware ba ronei babuinia ma i'iginia ba tani ro'aa sibamemewai a'ana ei rama'a. 25 Ro'aa fahainofolaginia ba ro'aa babuinia, Paul na i'iginaa mei centurion ba, “Na rawani a'a fei law nabaa o babuinaa hemea rama'aa Rome, hemea rotaa dududuia?”

26 I guainaa fei mei centurion, na dinaa a'a mei bauaniaa ei fo'aa ma na warefania, “O bigi'aa tamanu a'a feni. Uaa mei rama'a mei, hia rama'aa Rome.”

27 Mei bauaniaa fo'aa na dinaa a'a Paul ma i'iginia, “Ware fanau, yoi pa'aa rama'aa Rome?”

Ina ware, “Hi'i. Fa'ua.”

28 Ma mei bauaniaa fo'aa na ware, “Yau, una siminaa watauda mugoo po'i ba yau hemea rama'aa Rome.”

Paul na ware, “Ma'uaa yau, waniniau Rome.”

29 Ma ei ba ro'aa i'iginia ronawe u'ua. Ma mei bauaniaa fo'aa ana na ma'au uaa na aida ba ina faugaa Paul a'a ei alatai, hemea rama'aa Rome.

I Pudaa ei Sanhedrin

30 I arewadiai, si'ei ba mei bauaniaa fo'aa ba ipa'aa labaginia ba tani ro'aa ware ei Jew ba na tata Paul. Ina alagia ma ware a'a ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei bauaniaa gufu ba ronei papa'ifipuimai. Ma ina dugamii Paul ma fa'ufalarainia pudaa ro'ou.

Copyright information for `WUV