Acts 23

Paul na fanunufawanewanenaa a'a ei bauaniaa gufu ma ware, “Ena lofuu, una bigifarawani ua i pudaa mei Haidaa ma na nanamuinia ba lomi tatau nopa'amii wagieni.” A'a fei wareana fei, mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, Ananias na warenaa a'a ei rona u papaa Paul ba ronei hafugaa umuna. Ma Paul na warenaa a'ana, “Mei Haidaa iwe hafugio, yoi mena ware'oni! Ona guta yena ba o dududuau a'a fei law, ma'uaa ana yoi na barafeaa fei law uaa ona ware ba ronei hafugau!”

Ei ro'aa u papaa Paul, rona ware, “Haa? Ba o warefafeloaa mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, mei na rafeinia mei Haidaa?”

Paul na ware, “Ena lofuu, lomi una aida ba hia, mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, uaa na ude fei ne'ia ba, ‘Apuna warefafeloaa hemea bauaniaa gufuu hamu'odu.’”

Ma Paul na aida ba hefi'a ro'ou, maroaa ei Sadducee ma hefi'a ro'ou, maroaa ei Pharisee ma na haronaloo a'a ei bauaniaa gufu, “Ena lofuu, yau hemea Pharisee, ana yau na'uu ei Pharisee. Ma pa'afii fei ba una ufalarai a'a feni dududua, sifei ba na o'onai unuu ba ei ma'ea, rowe asi'aa.” I wareaa fei, ei Pharisee ma ei Sadducee, rona fiharenii ma na guapaloi naranaraa ro'ou. (Ei Sadducee rona ware ba ei ma'ea lo'e ba ro'aa asi'aa ma ba ana lomi na pa'i alo'alo o spiriti, ma'uaa ei Pharisee rona ware ba na pa'i e'ei manumanu e'ei.)

Inawemina bauana fei fisibaiaa ro'ou. Ma hefi'a ei feroiaa law, hefi'a Pharisee, rona ufalarai ma warefawe'i, “Lomi ba hai'ouna labagipa'aa hepalo tataa meni rama'a meni. Tani na'aa po'o hefaa spiriti o alo'alo na warenaa a'ana?” 10 Fei fiwareiaa ro'ou nawemina babaifafelo ma mei bauaniaa fo'aa na naranara ba ropowemina fagianainaa Paul. Ina warenaa a'a ei fo'aa ba ronei upulao ma rapuforaiamii Paul ma wadu'ainodugia laloo fei humuu ei fo'aa.

11 Iree poidiai, mei Fasu na ufalarai papaa Paul ma ware, “Onei laugu'ai! Ana ale'ei o u'ugau yei Jerusalem, ana onei u'ugau yeni Rome.”

Fei Ware'opa'aia ba nei Ma'e Paul

12 I mafufuoilao, ei Jew rona fiwarei ma fa'unai ba pa'aa lomi ba rowe hanana o hunu hawina rona fo'afama'eaa Paul. 13 Puduu ei rama'a ei, na muainaa gunaroa pa'ania. 14 Rona dinaa a'a ei famamoaa humuu mei Haidaa ma ei bauaniaa gufu ma ware, “Hai'ouna fa'unaidii ba pa'aa lomi ba hai'ou'aa hanaiaa hepalo manumanu hawina hai'ouna fo'afama'eaa Paul. 15 Si'ei, hamu'ou ma ei bauaniaa gufu, hamonei i'igifasifi a'a mei bauaniaa fo'aa ba ronei dugiamai a'a hamu'ou ba hamo'aa tofarawani fafasuii feni dududuana. Ma hai'ouna ofafaufaudii ba hai'ou'aa fo'afama'eia ena rona nomai.”

16 Ma'uaa i guainia mei na'uu mei agii Paul, ina wadu'ainaa fei humuu ei fo'aa ma warefanaa Paul.

17 Ma Paul na harofaa mei centurion ma ware, “Dugawii meni baubara a'a mei bauaniaa fo'aa. Na pa'i hepalo manumanu ba i warefania.” 18 Si'ei, ina nodugia dinaa a'a mei bauaniaa fo'aa.

Mei fo'aa na ware, “Paul, mei bobo'aia, na lala'au ma ware a'au ba unei dugamii meni baubara a'amu, uaa ina pa'i manumanu ba u'ufanio.”

19 Mei bauaniaa fo'aa na tauaa panii mei baubara, dugia ma i'iginia, “Tamanu fei ba o warefanau?”

20 Ina ware: “Ei Jew na fiwarewarei ba ro'aa sifi'io ma i'iginio ba onei dugaloo Paul i pudaa ei bauaniaa gufu narani ba ro'aa tofarawani fafasuii fei dududuana. 21 Onei'aa ugainaa ro'ou, uaa puduu ro'ou na muainaa gunaroa pa'ania ma ro'ei opa'ai eni ba ro'aa panarofia. Rona fa'unaidii ba pa'aa lomi ba ro hanana o hunu hawina rona fo'afama'eia. Rona ofafaufaudii ma roi oma'aa fei ba o'aa ugainaa fei i'igaiaa ro'ou.”

22 Mei bauaniaa fo'aa na aloaa mei baubara ma warefawe'i a'ana, “Apuna warefanaa nemea ba ona warefanau feni.”

Rona Alonaa Paul Caesarea

23 Ma ina lala'aa helagui centurion ma ware a'a lagua, “Harofaa enu pu'u fo'aa rona talainaa pinee ro'ou ma oloromfua pa'aniadiai pafoo manulelele ma enu pu'udiai panarofaa hio
23:23 Lomi ronapa'aa apa'aa hanuu fei warea Greek feipanarofaa hio.
ba ronei dinaa Caesarea poi wagieni ale'ei faimheai ido'o.
24 Fani tawaa Paul manulelele ma oma'afarawaninia dinaa a'a Gavanaa Felix.”

25 Ma ina ne'i'aloaa feni:

26 Yau Claudius Lysias.

Ma una ne'inaa feni a'a mei Rawani'a, Gavanaa Felix:

Hagu'u.

27 
  • Meni rama'a meni, ei Jew, rona panarofia ma ana ba ro'aa fo'afama'eia, ma'uaa una nofipuimai a'a ei maroau fo'aa ma hai'ouna alagia, uaa una guainia ba hia rama'aa Rome.
28 Una nara ba unei tofarawaninaa fafasuina ba tani ro'aa ware ba ina bigifatata, si'ei una nodugalao a'a ei bauaniaa gufu. 29 Unawe fanunu'apa'ia ba fei wareaa ro'ou ba ina bigifatata, manumanu a'a fei law ro'odu. Ma'uaa lomi ba na bigi'aa hepalo tata ba nei ma'e, o unei bobo'ainia. 30 Ma a guainia ba rona ware'opa'ai ba ro'aa fo'afama'eia, una alobatafanamai a'amu. Ma ana na warefanaa ei rona ware ba hia na tata, ba ronei u'ufanio tamanu ei tatana. 31 Si'ei, ei fo'aa, rona bigi'aa fei wareaa mei bauaniaa ro'ou ma nodugaa Paul poi ma aunu nopa'aloo Antipatris. 32 Heaidiai arewaa rona aloia a'a ei fo'aa pafoo manulelele ma ro'ou, rona hadiwe'idinaa fei humuu fo'aa. 33 Ro'aa nopa'aloo Caesarea ei fo'aa pafoo manulelele, rona fanaa fei ne'ia a'a mei Gavanaa ma fifaninia panina. 34 Mei Gavanaa na igoaa fei ne'ia ma i'igai ba noranamai hitani gufu. I guainia ba noranamai Cilicia, ina ware, 35 “Awe guainaa fena dududuamu rona nomai yeni ena ro'aa dududuio.” Ma ina ware ba ronei augaa Paul laloo fei humuu Herod, fei humuu hapara ma oma'afarawaninia.

Copyright information for `WUV