Acts 26

Ma Agrippa na warenaa a'a Paul, “Nadii. Onei wareaa pepei a'amu.”

Si'ei, Paul na pi'inaa panina ma wareaa pepei a'ana:
“Mena Hapara Agrippa, unamina ni'e wagieni ba una u i pudamu ma wareaa pepei a'au wagii minaa ei tata ei Jew rona ware ba una bigi'ia. Ma una ni'ediai uaa yoi, ona apa'ifarawaninaa minaa ei maumau ei Jew ma tamanu rona fiharenii wagina. Si'ei, amina i'iginio ba onei guaifarawaninau.

“Minaa ei Jew, ronamina apa'ifarawaninaa fei maumau ui badui nopa'amii wagieni, fei rawarawa maumau yei gufuu mawe yei Jerusalem anaa. Apa'aa ro'ou yau ana fiwanini'uamai nopa'amii wagieni ma nabaa ro nunuminia, ro'aa warefa'uai ba na pa'i hepalo maroa laloo fei losuu hai'ou namina waiwai nenerana ma yau hemea Pharisee wagina. Na o'onai unuu a'a tamanu mei Haidaa nadii fa'unainia a'a ei amaa hai'odu. Ma si'eni a u ma'aa feni dududua wagieni. Ma fei nadii fa'unainia mei Haidaa a'a ei hefua ma guapaloei pai Israel, ronamina neneraa mei Haidaa arewaa ma poi ba ro'aa fanunuaa tamanu mei Haidaa nadii fa'unainia ba i bigi'ia. Mena hapara, wagii feni o'onaia unuu, ei Jew rona ware ba una bigifatata. Tani hamo'aa hamamagua wagii fei ba mei Haidaa i fa'asi'anaa ei ma'ea?

“Yau ana na nara ba uneimina bigi'aa tamanu ba i fadugeaa fei haraa Jesus, mei Nazareth. 10 Ma sifei fei bigi'au yei Jerusalem. Ei famamoaa humuu mei Haidaa na ugainau ma una bobo'ainaa watauda ei apunaiaa mei Haidaa ma ana una uga ba ronei ma'e. 11 Watauda arewaa una dinaa a'a hepapalo synagogue ba a panarofaa ro'ou ma maniaa ro'ou ba ronei warefafeloaa mei Haidaa. Fei fifi'ii unu'uau a'a ro'ou ma ana una aununaa hefi'a gufu raua ba a haperaraiaa ro'ou.

Paul na Wareaa fei Filogiaa fei Naranarana

(Acts 9:1-19; 22:6-16)

12 “I a'a hepalo tatalaia ale'ei, ei famamoaa humuu mei Haidaa, rona fani forafora a'au ma aloau ba nei dinaa Damascus. 13 Mena hapara, ale'ei haloaina, ei fi talailao tala, una fanunupa'aa hepalo we'ai i pafea na muainaa we'aa fei halo, namina we'afaweloinau ma ei tafiu. 14 Hai'ounamina pasinaa pu ma una guainaa hepalo lao na warenaa a'au warea Aramea,
26:14 O,warea Hebrew
‘Saul, Saul, tani o haperaraiau? Napa'aa waiwai a'amu ba o'aa putotoraa ei nunumiau.’

15 “Unawe i'igai, ‘Yoi hini, mena Fasu?’

“Na ware mei Fasu, ‘Yau Jesus, mei ona haperaraia.
16 Nadii, asi'a'ufalarai. Una fa'arewa a'amu ba a rafeinio ale'ei nafi ba onei u'ugaa ei fanunuamu a'au ma tamanu awe fama'aio. 17 U'a fatelaio a'a ena gufumu mawe ena Gentile. A alonaa yoi a'a ro'ou 18 ba onei fa'arewaiaa pudaa ro'ou ma famomo'ainaa ro'ou a'a fei roromaa, foisinamii ro'ou a'a fei we'ai ma famomo'ainaa ro'ou i a'a fei faufau Satan, foisinamii ro'ou a'a mei Haidaa ba i futoaa ei hafelo'aa ro'ou ma ropowe oafipui a'a ei una papaditainaa ro'ou uaa rona narafawe'i a'au.’

19 “Ma si'ei, mena Hapara Agrippa, lomi una barafeaa fei fanunuau noranamai pafea. 20 Fama'a nado'o u'u a'a ei yei Damascus, nenee fei, yei Jerusalem ma tadiwe'aiaa Judea mawe ei Gentile anaa. Una u'u ba ronei filoginaa naranaraa ro'ou ma foisinaa a'a mei Haidaa ma fama'aia ba ronapa'aa filoginaa naranaraa ro'ou a'a ei bigi'aa ro'ou. 21 Sifei fei pa'afina ba ei Jew, rona panarofau yei malalaa fei humuu mei Haidaa ba ro'aa fo'afama'eau. 22 Ma'uaa fei hadumaa mei Haidaa na oa i a'au nopa'amii wagieni ma si'ei, una u yeni ba a u'ufanaa ei lomi haraa ro'ou mawe ei baua rama'a. Ei wareau, lomi na pafoinaa ei wareaa ei mamama'a ma Moses ba iwe nomai 23 mei Christ
26:23 O,Messiah
ma tonaa fi'ina ma hia, mei rawarawa asi'ana a'a fei ma'ea ba i u'ugaa fei we'ai a'a ei gufuna mawe ei Gentile.”

24 A'a fei, Festus na ba'ofaa wareaa Paul. Ina pararai, “Paul, yoi, ona poapoai. Fena baua apa'amu na fapoapoainio.”

25 Paul na ware, “Lomi una poapoai, mena rawani'a Festus. Tamanu eni wareau, pa'aa fa'ua ma na wanewane. 26 Mei hapara na apa'idigaa ena manumanu ena ma a warefa'a'a'ua i a'ana. Unapa'aa aida ba tamanu ei una wareia, hia na aidadii uaa abaa manumanu opa'aia. 27 Mena hapara Agrippa, ona nara ba fa'ua ei wareaa ei mamama'a? Una aidadii ba ona nara ba fa'ua.”

28 Si'ei, Agrippa na warenaa a'a Paul, “Naramu ba ma'ideni au ale'eni o foranotonaa naranarau ba yau hemea Christian?”

29 Paul na ware, “Na madii, o lo'e, a i'iginaa mei Haidaa ba yoi ma minaa ei rona guainaa ei warea, ronei ale'ei yau, ma'uaa hamonei'aa pa'i eni alatai.”

30 Mei hapara na asi'aa ma mei gavanaa ma Bernice mawe ei rona gutafipui a'a ro'odu. 31 Rona asi'adi'ininaa fei laloo humu ma ro'ei fiwarewareilao, rona ware, “Meni rama'a meni, lomi na bigi'aa hepalo manumanu ba pono'ana ma'ea o bobo'aia.”

32 Agrippa na warenaa a'a Festus, “Meni rama'a meni, ana ipa'aa ala nabaa lomi na ainaa a'a Caesar.”

Copyright information for `WUV