Acts 27

Paul na Tamanaa Rome

Ro'aa ware ba hai'oupowe tamanaa Italy, Paul ma hefi'adiai bobo'aia, rona aunaa panii hemea centurion harana Julius, hia hemea maroaa ei fo'aa Rome. Hai'ouna hugi pafoo hepalo baua wa yei Adramyttium, hepalo ba i talelao a'a hefi'a gufu yei Asia ma hai'ouna ala. Aristarchus, hemea Macedonia gufuna Thessalonica ana a'a hai'ou.

Heaidiai arewaa, hai'ouna pe'i yei Sidon. Ma Julius ba i farawaninaa Paul, na ugainia ba neido'o aunu ma tatalai a'a ei tafina ba ro'aa hadumia a'a tamanu nunumiana. Ma yei, hai'ouna aladiai ma talenaa Cyprus fipepei lomi lalarena uaa fei lalarena na agisuafaa hai'ou. Hai'ou'aa fatalelao i lama papaa fei rau Cilicia ma Pamphylia, hai'ouna pe'i Myra yei Lycia. Yei, mei centurion na labagipa'aa hepalo wa Alexandria ba i dinaa Italy ma na fahuginaa hai'ou pafona. Hai'ouna talefagigilao watauda arewaa ma na waiwai ba hai'ou pe'i yei Cnidus. Namina rata fei lalarena ma si'ei lomi hai'ouna talefawanewane. Hai'ouna talenaa fipepei lomi lalarena yei Crete, papaa Salmone. Hai'ounamina oteifagigilao nopa'amii hefawala harana Fair Havens na rafi'inaa fei gufu Lasea.

Hefi'a au namina aunudigilao ma napa'aa fei au hafeloaa fei lama uaa rona pa'idigaa fei Au Fabaoa.
27:9 Fei Arewaa Atonement (Yom Kippur)
Si'ei, na warefa'aiaa ro'ou Paul,
10 “Me'o, na fanunupa'ia ba feni taleaa o'ou, i pa'aa o'ou hafelo'a ma i pa'ai feni baua wa ma ei manumanu pafona mawe o'odu.” 11 Ma'uaa, mei centurion, lomi na guainaa wareaa Paul. Ina neneraa wareaa mei rapi'a ma mei amaa fei wa. 12 Fei pe'iaa wa yei lomi na rawani ba hai'ou'aa pe'i famadii ale'ei figa puda. Ma watauda hai'ouna ware ba hai'ounei fatale'ualao ba hai'ou'aa dinaa Phoenix ma pe'i farereaa fei lalarena yei. Fei, hepalo pe'iaa wa yei Crete, oma'analoo hafa'ialama ma punenegufu. Ma ba hai'ou'aa pe'i famadii, ale'ei figa puda yei.

Fei Baua Lalarena

13 I nimanimaimai ma'ida fei lalarena, rona nara ba sifei fei talaa ro'ou. Si'ei rona fafaneaa fei hipo ma fatale'aunulao Crete. 14 Ataa madii, namina asi'aa fei baua lalarena. Haraa feni lalarena raihara'uu noranamai i a'a fei gufu. 15 Fei lalarena na fitaninaa ma'aa fei wa ma lomi na talepa'i ma si'ei, hai'ounawe talenenegi'uaia. 16 Hai'ouna lafelao rafi'inaa hepalo pusu'o gufu harana Cauda ma na waiwai ba hai'ou'aa faufarawaninaa hepalo pusu'o wa, fei rona taleforaia a'a fei wa bauana. 17 Ro'aa poro'aupa'idigaa fei pusu'o wa, rona tonaa hefi'a wao ma faufaweloinaa puguu fei baua wa ba ro'aa faufawe'ia. Si'ei ba rona ma'au ba fei lalarena i nafa'isiminaa ro'ou i piyee Syrtis, rona fapasiaa fei hipo ba nei falaporaa fei wa. 18 Fei agi namina fanima'aiaa hai'ou ma si'ei, iree arewa, rona siminaa agi ei manumanu pafoo fei wa. 19 A'a fei fa'oduaiaa arewaa, ronawe tonaa ei manumanu unuu fei wa ma porosiminia. 20 Ale'ei figa arewaa i didii lomi hai'ouna fanunupa'aa fei halo o ei pi'u ma fei agi namina weta ua. Nawe asisi naranaraa hai'ou ba lomi hai'ou'aa tela.

21 Figa arewaa na didii ma lomi rona hanana ei rama'a. Idii, Paul nawe u i pudaa ro'ou ma ware, “Ma'aia me'o? Nabaa hamona guainaa wareau ba onei'aa di'ininaa Crete, lomi hamo'aa pa'aa aree hamu'ou ale'eni ma ei manumanuu hamu'ou, lomi ba i pa'ai ale'eni. 22 Ma'uaa a warefanaa hamu'ou ba apuna fa'asisiaa naranaraa hamu'ou, uaa lomi nemea hamu'ou ba i pa'ai; uniaa feni wa. 23 Poi minoa hemea alo'alo na u papau. Mei alo'alo mei, hemea alo'aloo mei Haidaa, mei una bigi'aa bigi'ana. 24 Mei alo'alo na ware, ‘Apuna ma'au Paul. Yoi, o u i ma'aa Caesar ma mei Haidaa, i fani'uaio fei harenuaa ei ro'aa tamafipui a'amu.’ 25 Si'ei, hamonei fa'o'onainaa unuu hamu'ou me'o, uaa yau na pa'i narafawe'iau a'a mei Haidaa ba tamanu ei wareana a'au i pa'aa bigi'ia. 26 Ma'uaa o'ou, o'aa tafe a'a hepalo gufu.”

Fei Tafe'aa fei Wa

27 A'a fei fahefua ma gunaroaa poi, fei lalarena ana fi susuni'uamiaa hai'ou aunulao yei Agii Adriatic.
27:27 Mina mina, fei haraa fawelei na ude haroo Italy.
Ma ale'ei poidifa'u'u, ei bigibigi'a pafoo wa, rona nanamuinia ba roi fararafi'inaa fei gufu.
28 Rona fa'aunuaa fei wao ma fanunupa'ia ba walalona ale'ei odufua pa'ania ma oloromeai metre.
27:28 Warea Greek20 orguias (ale'ena 37 metres)
Madilao ma'ida, rona fa'aunudinia ma fanunupa'ia ba walalona ale'ei enu pa'ania ma oloromeai metre.
27:28 Warea Greek15 orguias (ale'ena 27 metres)
29 Rona ma'au ba fei mamaua i nafa'isiminaa hai'ou pafoo na'a. Si'ei, rona fapasidinaa obao hipo i mugii fei baua wa ma gutaroni ba nei arewa batafa. 30 Ba ro'aa di'ininaa fei baua wa, hefi'a bigibigi'a na alafapasiaa fei pusu'o wa. Ma ba ro'aa sifi'aa ei rama'a, rona fapasiaa hefi'adiai hipo i ma'aa fei baua wa. 31 Ma Paul na warenaa a'a mei centurion mawe ei fo'aa ba, “Nabaa lomi ro'aa gutapanarofaa feni baua wa, lomi hamo'aa tela.” 32 Si'ei, ei fo'aa na moro'aa ei wao, ei na panarofaa fei wa pusu'o ma fapasialao.

33 Anaa i arewa, na ware a'a ro'odu Paul ba ronei hanana. Ina ware, “Laloo ei hefua ma gunaroa arewaa i didii hamona gutanara watauda ma lomi hamona hanana. Lomi hamona hanaiaa hepalo manumanu. 34 E'eni a ware ba hamonei hanana ba lomi hamo'aa ma'e. Lomi ba i adudu hepalo hugo tabaa hemea hamu'ou.” 35 I waredii ale'ei, na tonaa hefi'a faraa pidaua ma i pudaa minaa ro'ou na ware ‘ta’ a'a mei Haidaa. Ma na itafia ma hanaia. 36 Namina fawe'idinaa naranaraa minaa ro'ou ma ana rona hanaiaa hefi'a du'ua. 37 Puduu hai'ou pafoo wa ale'ei enu pu'u ma oloromfua ma oloroa. 38 Ro'aa hananafamagudii, ba ro'aa fapapaiaa fei wa, rona siminaa agi ei du'ua.

39 I no'arewalao, lomi rona fanunu'apa'aa fei gufu ba tamanu, ma'uaa rona fanunupa'aa hefaa malouna ma na pa'i piye ma rona nara ale'ei ba ro'aa manima'a ba ro'aa fatafe yei. 40 Rona moro'aa ei hipo, famomogunaa agi ma alaraa ei wao, ei na faugaa ei poree rapirapi. Ma rona sugainaa pafea fei lawalawa a'a fei tala lalarena ma fatalenaa piye. 41 Ma'uaa fei wa na tafe a'a fei piye fawelei na parepare. Fei ma'aa wa na tafe. Lo'ediai ma'atalana ma fei mugii wa na aninimatala a'a fei mamaua.

42 Ei fo'aa, rona fiwarei ba ro'aa fo'afama'eaa ei bobo'aia uaa ba ronei'aa pai'aunu ma ponipa'ai. 43 Ma'uaa mei centurion lomi na nunumiai ba Paul i ma'e si'ei ina lawaraa ro'ou a'a fei naranaraa ro'ou. Ina ware a'a ei rona aida paia ba roneido'o rofo ma painaa piye. 44 Ma ei dufudufu ronei falafe pafoo ei memee haihai fei wa. Rona bigi'ia ale'ei ma si'ei, minaa ro'ou, rona pa'aa piye.

Copyright information for `WUV