Acts 28

Yei Piyee Malta

Hai'ou'aree pa'aa piye, hai'ouna no'apa'alao ba fei gufu, harana Malta. Ei rama'aa fei gufu fei, ronamina farawaninaa hai'ou. Rona pa'aiaa fei hafi ma taufa'ugaa minaa hai'ou uaa na roparopa fei maunu ma hai'ouna waiwa. Paul na poro'amai hefi'a taloa, puguminalao a'a fei hafi ma hepalo wa'a hafelo na teteiamai fei babaia, na taduaa panina ma lomi na rawa. Ro'aa fanunupa'aa fei wa'a ba na tausisigai panina rona fiwarewarei ba, “Meni rama'a meni, woro hia rama'aa fo'afama'ea. Fa'ua ba ina tela a'a fei agi ma'uaa fei dududuana ipowe fama'eia.” Ma'uaa Paul na hubisiminaa fei wa'a a'a fei hafi ma lomi na to hafelo'ana wagina. Ei rama'a, rona nara ba i popola, o ba i pasima'e, ma'uaa ro'aa guta'oma'oma'a ma lomi rona fanunupa'aa bibiyeiana, ronawe nara ba woro hia hemea haidaa.

Na pa'i hefaa baua humu na rafi'i, humuu Publius, mei bauaniaa fei gufu fei. Ina taufagutanaa hai'ou i humuna ma laloo oduai arewaa namina farawaninaa hai'odu. Mei amana na funuhaino pafoo tawa. Na babai ununa ma na pepeaa raraa. Paul na wadu'ai ba i ma'a hia. I lafulafudii, na augaa panina pafona ma fapedugaa funuana. Ro fanunuia ale'ei, minaa ei funua a'a fei gufu fei, rona nomai ma ina fapedugaa funuaa ro'ou. 10 Rona farawaninaa hai'ou a'a watauda manumanu. Ma ei ba ana hai'ou ala, rona fanaa hai'ou ei manumanu hai'ouna nunuminia.

Pe'i Yei Rome

11 Nenee oduai puda, hai'ouna hugi a'a hepalo wa, hepalo na pe'i opa'ai yei a'a fei au hafelo. Fei wa fei, wa Alexandria ma i ma'aa fei wa na pa'i baua hanunuu laguei wata haidaa sifisifi Castor ma Pollux. 12 Hai'ouna pe'i Syracuse ma guta yei oduai arewaa. 13 Ma yei hai'ouna ala ma pe'i yei Rhegium. Heaidiai arewaa, na asi'aa fei lalarena, noramiana ale'ena hara'uu ma heaidiai arewaa, hai'ounaree pe'i yei Puteoli. 14 Ma yei hai'ouna bapa'aa hefi'a lofu ma rona dugaa hai'ou ba hai'ounei gutafipui a'a ro'ou ale'ei heai hefapagipagia. Ma nenee fei ba hai'ouna dinaa Rome, 15 ei lofu yei fawelei, rona guainia ba hai'oufi talailao, rona nofarauamai ba ro'aa oma'aa hai'ou yei Forum Appius ma yei Odumanu Tavern. I fanunupa'aa ei rama'a ei, Paul na ware ‘ta’ a'a mei Haidaa ma na refurefu ununa. 16 Hai'ou'aa nopa'aloo Rome, rona uga ba Paul nei guta'u'ugai unaiana, ma'uaa nei pa'i hemea fo'aa oma'ana.

Paul na U'u Yei Rome ei Ro'aa Oma'aia

17 Nenee oduai arewaa ina lala'aa ei bauaniaa ei Jew. Ro'aa nofipuidigimai, na ware Paul a'a ro'ou, “Ena lofuu, yau lomi na bigi'aa hepalo tata a'a ei gufuu o'ou, o a'a ei maumau ei upuu o'ou, ma'uaa, rona panarofau yei Jerusalem ma fifaninau a'a ei Rome. 18 Rona dududuau ma ba ro'aa alarau uaa lomi rona labagipa'i tatau ba pono'ana ma'ea. 19 Ma'uaa ei Jew, rona siba wagina, si'ei, una ainaa a'a Caesar. Ma'uaa lomi ba a dududuaa ei gufuu o'odu. 20 Sifei fei fafasuina a lala'aa hamu'ou ba o'aa fiwarewarei. Fei fafasui fei ba na bobo'ai, sifei ba na pa'i o'onai unuu o'ou Israel.”

21 Rona ware, “Lomi hai'ouna to ne'ia fi warewareio noramiana Judea ma lomi hemea lofu na nomai yei na u'u o wareaa hepalo hafelo'amu a'a hai'odu. 22 Ma'uaa ba hai'ou'aa guai tamanu naranaramu, uaa hai'ouna aida ba watauda rama'a, rona warefafeloaa feni maroaa losuu.”

23 Rona fiwarewarei ba ro'aa ma'a Paul a'a fei arewaa fei ma nenee fei, wataudadiai rona nomai a'a fei humu ina guta wagina. Mafufuo ma ama'analoo poi ina u'ufanaa ro'ou fei haparaiaa mei Haidaa ba i fawe'iaa naranaraa ro'ou a'a Jesus wagii tamanu na wareia fei Law Moses ma ei Mamama'a. 24 Hefi'a ro'ou, rona nara ba fa'ua ma hefi'a, lomi. 25 Rona fiharenii ma aunu nenee i wareaa feni Paul ba, “Fei Spiriti Apuna warefa'uai a'a ei upuu hamu'ou ei i umuinia mei mamama'a Isaiah:

26 “‘Aununaa a'a eni rama'a eni ma ware,
“Hamomina guguai, ma'uaa lomi hamo'aa apa'aa hanuna;
hamomina fafanunu, ma'uaa lomi hamo'aa fanunupa'i.”
27 Uaa, fei naranaraa eni rama'a eni, namina waiwai.
Lomi rona guaipa'inaa adiaa ro'ou
ma rona ma'igunaa pudaa ro'ou.
Nabaa abaa ale'ei, ro'aa fanunupa'inaa pudaa ro'ou
ma ro'aa guaipa'inaa adiaa ro'ou,
narapa'i ma foisimai
ma yau a fapedugaa funuaa ro'ou.’
28 “Si'ei, nunumiau ba hamonei aida ba fei tela'ana, mei Haidaa na alodigia a'a ei Gentile ma ropowe guguai!”
28:28 Hefi'a ne'ia baropowe guguai!” 29 I'a waredigaa fei, rona aunu ei Jew ma fiharenii.


30 Laloo heguai igisimasi, Paul na guta laloo fei humuna, fei ina'o pono'ia ma taufagutanaa hini ei ronamii ma'a hia. 31 Lomi na warefamamafa ma lomi hepalo manumanu na lawagia ei i u'ugaa fei haparaiaa mei Haidaa ma feroifanaa ro'ou mei Fasu Jesus Christ.

Copyright information for `WUV