Acts 3

Peter na Farawaninaa mei Noinoi Iba'iba

Heai arewaa Peter ma John, lagu'ei dinaa humuu mei Haidaa a'a fei au lafulafua ale'ei oduai ido'o fafi. Ma hemea rama'a, hemea na torotonamii fei iba'ibana, rona poronaa hia poaa fanefanee fei humuu mei Haidaa, fei rona roroinia Fananamai, fawelei rona fagutania hepapalo arewaa ba i noinoi a'a ei rona wadu'ainaa malalaa fei humuu mei Haidaa. I fanunupa'aa Peter ma John ba ana lagu'aa wadu'ai, ina i'iginaa lagua ba fani mugoo po'ina. Peter ma John, laguna fanunufawanewanenaa a'ana. Ma na ware Peter ba, “Fanununamii a'a haigua!” Si'ei, ina fanununaa a'a lagua hamatee na nara ba lagu'aa fani manumanuna.

Ma na ware Peter ba, “Silver o gold lomi una pa'i, ma'uaa tamanu na pa'i a fanio. Wagii fei haraa Jesus Christ mei Nazareth, talai.” Ina tauaa fei panina pepei ma'au, fa'asi'ania ma ana ei ua, ei pinena na aloeloe ma nawe pa'i faufauna. Ina'aa ufalarainaa pinena ma talai. Ma na nogiaa lagua dinaa i malalaa fei humuu mei Haidaa. Na tatalai, palapala ma uduginaa mei Haidaa. Ro'aa fanunupa'ia ei rama'a ba na tatalai ma uduginaa mei Haidaa, 10 rona fanunu'apa'ia ba ana mei na'aida guta noinoi i poaa fanefanee fei humuu mei Haidaa, fei rona roroinia Fananamai. Ma ronamina naranara watauda ma maduofo a'a fei rawani'ana.

Peter na Warenaa a'a ei Ofafanunua

11 Ei fi panarofaa Peter ma John mei noinoi, minaa ei, ronamina ba'arofo ma ponimai a'a ro'ou fawelei rona roroinia ba Palee Solomon. 12 I fanunupa'aa fei Peter, na warenaa a'a ro'ou ba: “Ena Israel, tani i faba'arofoaa hamu'ou feni? Tani hamo'aa fanunufa'u'uaa haigua bana'aa ale'ei ei faufau haigua o fei nenegifarawaniaa haigua mei Fasu na fatalainaa meni rama'a meni? 13 Mei Haidaniaa Abraham, Isaac mawe Jacob, mei Haidaniaa ei amaa o'ou, hia na fani hawera a'a mei nafina Jesus. Hamona fifaninia panii hefi'a ba ronei fo'afama'eia ma ware ba lomi hamona nunuminia i pudaa Pilate, ei i nara ba i alagia. 14 Lomi hamona nunuminaa mei Apunaia, mei Wanewanea ma hamona i'igai ba ronei alafanaa hamu'ou mei na fo'afama'e rama'a. 15 Hamona fo'afama'eaa mei fafasui fei faweweni, ma'uaa, mei Haidaa na fa'asi'ania a'a fei ma'ea. Ona fanunudigaa fei manumanu fei. 16 A'a fei narafawe'ia wagii fei haraa Jesus, meni hamona fanunuia ma apa'ia, hia na to faufau. A'a fei narafawe'ia wagii fei haraa Jesus, meni rama'a meni namina rawani'apoi ma minaa hamu'ou na fanunuaa fei.

17 Si'ei, ena lofuu, una aida ba lomi hamona apa'aa tamanu hamona bigi'ia, ana ale'ei ei bauaniaa hamu'ou. 18 Ma'uaa, sifei fei tala ba i bigi'aa tamanu nadii wareia a'a ei mamama'a mei Haidaa ei i ware ba mei Christ
3:18 O,Messiah; v. 20 anaa
i to fi'ia.
19 Si'ei, filoginaa naranaraa hamu'ou ma momo'inaa a'a mei Haidaa ba ei hafelo'aa hamu'ou i futo ma fei au gutafawenaia nei norai a'a mei Fasu 20 ma ba i aloaa Jesus mei Christ, mei na rafeinia uaa hamu'ou. 21 Inei guta pafea nopa'aloo fei au ba mei Haidaa i auhadiwe'inaa minaa ei manumanu ale'ei fei fa'unaiana mina a'a ei apunai mamama'a. 22 Uaa, Moses na ware ba: ‘Mei Fasu, mei Haidaniaa hamu'ou i fa'asi'anaa nemea mamama'a ale'ei yau noramiana a'a fei maroaa hamu'ou; hamonei guainaa minaa ei warefanana hamu'ou. 23 Hini lomi i guainaa wareana ipowemina fi'alagii a'a ei maroana.’

24 “Hi'i. Minaa ei mamama'a a'a fei au Samuel ma nolao, hini ro'ou na wareware, ronadii wareaa eni arewaa eni. 25 Ma hamu'ou pai ei mamama'a ma wagii fei fi'ugaia watolaa mei Haidaa mawe ei amaa hamu'ou. Ina warenaa a'a Abraham, ‘A'a fei paimu, minaa ei rama'aa feni malagufu, ro'aa to hawegia.’
3:25 Genesis 26:4
26 Mei Haidaa na fa'asi'anaa mei nafina ma nado'o aloiamai a'a hamu'ou ba i haweginaa hamu'ou wagii fei ba i famomo'ainaa hememea a'a ei hafelo'ana.”

Copyright information for `WUV