Acts 4

Peter ma John i Ma'aa ei Sanhedrin

Ei bauaniaa humuu mei Haidaa ma mei bauaniaa ei oanananaa fei humuu mei Haidaa mawe ei Sadducee, rona dinaa a'a Peter ma John ei lagu'ei warewarenaa a'a ei rama'a. Ronamina narafafelo hamatee ei apostle, ro'ei feroinaa ei rama'a ma u'u ba ei ma'ea, ro'aa asi'adiai uaa Jesus. Rona panarofaa Peter ma John ma si'ei ba na fafidii, rona au'uaa lagua humuu bobo'aia nopa'aloo mafufuo. Ma'uaa, watauda ei rona guainaa fei u'uga nawe narafawe'i wagina ma puduu ei naweree ale'ei haipani pufaba'a.

I no'arewalao, ei hapara, ei bauaniaa gufu mawe ei feroiaa law, rona figupui i Jerusalem. Annas, mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, hia yei ma ana Caiaphas, John, Alexander mawe ei wawane, maroaa mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa. Rona fa'ugaa Peter ma John i ma'aa ro'ou ma i'iginaa lagua ba: “A'a tamanu faufau o hara hamuna bigi'aa feni?”

I dii, fei Spiriti Apuna na didifaa Peter ma ina warenaa a'a ro'ou: “Hamu'ou ena hapara ma bauaniaa ei rama'a! Nabaa hamo'aa labaginaa fei pa'afii fei rawani'a bigi'a a'a mei iba'iba ba batanai i rawanidiai, 10 te, hamu'ou mawe minaa ei Israel, hamonei apa'aa feni: Meni i ufalarai i ma'aa hamu'ou ina rawani uaa fei haraa Jesus Christ, mei Nazareth, mei hamona fatawaia ma na fa'asi'ania a'a fei ma'ea mei Haidaa. 11 Hia fei

“‘mugoo, fei rona siminia ei fadufadua
ma nawe oanaa fafasui
4:11 O,oanaa fafasuii fei fasu'ufufugoi
fei humu.’
12 Fei tele'ana lomi a'a nemeadiai, uaa lomidiai hepalo hara yeni haroo pafea ba o'aa tela wagina.”

13 Ro'aa fanunupa'aa fei laugu'aa Peter ma John ma apa'ia ba lomi laguna dinaa feferoia ma lagua ale'ei rama'a ua, rona maduofo ma narapa'ia ba laguna tatalaifipui a'a Jesus mina. 14 Ma'uaa, si'ei ba rona fanunupa'ia ba na ufalaraifipui a'a lagua mei na pedu iba'ibana, lomi ba rona wareaa hepalo warea. 15 Si'ei, rona ware ba laguneido'o di'ininaa ei Sanhedrin ba ro'aa fiwarewarei. 16 Rona fi'i'igai: “O bigi'aa tamanu a'a lagua? Minaa ei rama'a Jerusalem, rona aida ba lagunamina bigi'aa hepalo baua foigia ma lomi owe opa'aipa'aa fei. 17 Ma'uaa, fapapaunii feni manumanu feni ba nei'aa talaidiai a'a ei rama'a, o warefawe'i a'a lagua ba lagunei'aa waredinaa feni hara feni a'a nemea.”

18 Ma rona lala'idinamii lagua ma warefawe'i a'a lagua ba lagunei'aa fai u'u o feroinaa fei haraa Jesus. 19 Ma'uaa laguna ware Peter ma John ba, “Hamonei narama'aia. I rawani i pudaa mei Haidaa ba haigu'aa guainaa hamu'ou laraa hia? 20 Uaa, lomi ba haiguwe u'u'aupa'ainaa tamanu haiguna fanunuia ma guainia.”

21 Ro'aa warefamama'audigaa lagua, ronawe rawaiaa lagua. Lomi rona narapa'i ba batanai ro'aa fanima'aiaa lagua, uaa, minaa ei rama'a, rona uduginaa mei Haidaa a'a fei bigi'aa lagua. 22 Uaa, mei na pedu iba'ibana a'a fei foigia na muainaa gunaroa pa'ania igisimasi.

Fei Lafulafuaa ei Narafawe'ia

23 Lagu'aa aladii Peter ma John, laguna hadiwe'inaa a'a ei maroaa lagua ma u'ugaa minaa ei rona wareia a'a lagua ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei bauaniaa gufu. 24 Ro'aa guainaa fei, a'a hepalo ua naranara, rona lafulafunaa a'a mei Haidaa. Rona ware ba, “Mena Fasu, mena ona bigi'aa tamanu nunumiamu, ona famamaraa fei pafea, feni malagufu ma fei agi ma minaa ei manumanu wagii ro'ou. 25 Wagii fei Spiriti Apuna, mei nafimu David, mei amaa hai'ou, na wareaa ei wareamu ba:

“‘Tani ei baua gufu, ro'aa siba
ma ei rama'a, rona naranara ba ro'aa bigi'aa hefi'a hafelo'a manumanu?
26 Ei haparaa feni ano, rona ufawe'i
ma ei bauana, rona papa'ifipui
ba ro'aa fadugeaa mei Fasu
mawe mei Papaditaiana.’
4:26mei Christ omei Messiah

27 Herod ma Pontius Pilate, laguna ma'adii ei Gentile mawe ei Israel yeni a'a feni baua gufu ma fiwarei ba batanai ro'aa fadugeaa Jesus, mei apunai nafimu, mei papaditaiamu.’ 28 Rona bigi'uaiaa tamanu onadii naraia ba ronei bigi'ia uaa fei faufaumu ma nunumiamu. 29 Si'ei, mena Fasu, narama'aiaa ei warefama'auaa ro'ou hai'ou ma hadumaa eni nafimu ba hai'ounei wareaa ei wareamu fininaa baua laugu'a. 30 Roainaa panimu, farawaninaa ei funua, bigi'aa ei hilalaa foigia ma fananawalaa puda a'a fei haraa mei nafimu Jesus, mei na apunai.”

31 Ro'aa lafulafudii, na rerere fawelei ro'aa figupui wagina. Ma fei Spiriti Apuna na didifaa minaa ro'ou ma rona u'ugaa fei wareaa mei Haidaa fininaa laugu'a.

Ei Narafawe'ia, Rona Fifaninaa ei Manumanuu Ro'ou

32 Minaa ei narafawe'ia, rona pa'i hepalo ua pa'afi ma naranaraa ro'ou. Lomi hemea na ware ba ei manumanuna ana pa'aa manumanuna, ma'uaa, rona fifaninaa ei manumanuu ro'ou. 33 A'a fei baua faufau, ei apostle rona'aida u'ugaa fei asi'anaa mei Fasu Jesus ma fei baua rawani'aa mei Haidaa na ude pafoo ro'ou. 34 Lomi hemea dupuaa ro'ou ba lomi manumanuna. Uaa, o nefarani, ei rona pa'i ano ma humuu ro'ou, rona aloaa e'ei, tonamai fei mugoo po'i wagina 35 ma augia i igoaa ei apostle ma rona fi'alaginia a'a ei lomi rona pa'i.

36 Joseph, mei Levi, noramiana Cyprus, mei rona roroinia ei apostle ba Barnabas (hanuna ba Fararawanii Naranara), 37 hia, na aloaa hefaa hapena ano ma tonamai fei mugoo po'i ma augia i igoaa ei apostle.

Copyright information for `WUV