Acts 6

Rona Rafeinaa ei Oloromeai

A'a ei arewaa ei, ei ipowe gipelao fei puduu ei otalai nenera, ei Greece Jew dupuaa ro'ou, rona bababau'unaa ei Hebrew Jew, uaa, lomi rona oma'afarawaninaa ei pifine ma'esuabea a'a ro'ou. Lomi rona fafanunuaa ro'ou wagii fei alagiaa du'ua hepapalo arewaa. Si'ei, ei Hefua ma Helagui, rona apaifigupuinaa ei otalai nenera ma ware, “Lomi na rawaninaa o'ou ba o'aa ba'ofaa fei bigi'aa fei u'ugaa fei wareaa mei Haidaa wagii fei alagiaa du'ua. Ena lofuu, hamonei rafeinaa oloromeai i dupuaa hamu'ou, ena rona pepesu a'a fei Spiriti ma fei apa'a. Ma o'aa fifaninaa feni bigi'a a'a ro'ou ma o'ou, o lafulafu ma u'ugaa fei warea.

Fei naranara fei, na rawani ua a'a minaa fei gupuu ro'ou. Rona rafeinaa Stephen, hemea namina we'i naranarana ma pepesu a'a fei Spiriti Apuna; ma Philip, Procorus, Nicanor, Timon, Parmenas ma Nicolas, mei Antioch, hemea na filoginaa losuna ba hia Jew. Rona fa'ugaa ei rama'a i a'a ei apostle. Ma ei apostle, rona augaa panii ro'ou pafoo ei oloromeai ma lafulafu.

Ma fei wareaa mei Haidaa na tale. Ma na apoidiai fei puduu ei otalai nenera yei Jerusalem ma watauda ei bauaniaa humuu mei Haidaa nawe neneraa fei mau we'iaa naranara.

Rona Panarofaa Stephen

Stephen, hia hemea na pepesu a'a fei rawani'a ma faufau mei Haidaa ma na bigi'aa hefi'a baua fananawalaa puda ma hilalaa fogia i pudaa rama'a. Ma'uaa, rona fiharei a'ana ei maroaa fei Synagogue ei Rona Ala (hara fei). Fei maroa fei, ro'ou Jew Cyrene ma Alexandria fipuinaa ei Jew yei laloo guei baua gufu fawelei Cilicia ma Asia. Rona fiharei a'a Stephen, 10 ma'uaa, lomi rona hawiaa fei apa'ana o fei Spiriti, fei na umuinaa hia.

11 Ma rona fiwarei'opa'ai ma u'ugainaa hefi'a ba ronei ware ale'ei ba, “Hai'ouna guainaa Stephen na warefafeloaa Moses ma mei Haidaa.”

12 Si'ei, rona fababainaa iaa ei rama'a ma ei bauaniaa gufu mawe ei feroiaa law. Rona panarofaa Stephen ma fa'ugia pudaa ei Sanhedrin. 13 Rona dugamii hefi'a rona u'ufasifi ale'ei ba, “Meni rama'a meni, lomi na fafaa warefafeloaa feni apunaia humu ma fei law. 14 Uaa, hai'ouna guainia na ware ba Jesus, mei Nazareth i fawata'o'oaa feni humu feni ma filoginaa ei maumau, ei na fanaa o'ou Moses.”

15 Minaa ei rona guta a'a ei Sanhedrin, rona fanunufa'u'uaa Stephen ma fanunupa'aa fei mau pudana ba ale'ei pudaa hemea alo'alo.

Copyright information for `WUV