Acts 8

Ma Saul, hia yei ma na ugainaa fei ma'eana.

Rona Haperararaia ma Faba'autorainaa ei Losuia

Ma a'a fei arewaa fei, na pa'i hefaa baua haperararaia a'a ei losuia yei Jerusalem ma minaa ro'ou, ronamina ba'autorainaa yei Judea ma Samaria ma ei apostle, lomi.
Ei ronapa'aa neneraa mei Haidaa, rona i'ifinaa Stephen ma ronamina faloloa'inia. Ma'uaa, Saul fipowe fafeloaa fei gutanaa ei losuia. Ina wadu'ainaa hepapalo humu ma foraneneneinaa ei wawane ma pifine ma aunaa ro'ou bobo'aia.

Philip Yei Samaria

Ei rama'a rona ba'autorai, rona u'ugaa fei rawani'a warea a'a ei gufu rona dinaa wagina. Philip na dinaa hepalo gufu yei Samaria ma u'ugaa mei Christ
8:5 O,Messiah
yei.
Ro'aa guainaa Philip ei gupuu rama'a ma fanunupa'aa ei hilalaa foigia ina bigi'ia, minaa ro'ou, rona guaifarawaninaa tamanu ei wareana. Ei spiriti hafelo,
8:7 Warea Greek baspiriti loloaa
rona iwa ma wala'amai a'a watauda rama'a ma watauda ma'eaa unu mawe ei iba'iba, hia na farawaninaa ro'ou.
Si'ei, na bauana fei ni'eni'ea laloo fei baua gufu fei.

Simon mei Puala

Na pa'i hemea rama'a harana Simon nafane bigi'aa fifinesi laloo fei gufu ma famalefaiaa minaa ei rama'aa Samaria. Ina warefa'agu'agu ba hia baua rama'a 10 ma minaa ei rama'a, ei bauana mawe ei rama'a ua, rona guainia ma ware ba, “Meni rama'a meni na pa'i faufau mei Haidaa, fei rona wareia ba fei Baua Faufau.” 11 Rona nenegia uatani, ranimai na famadi'aa pudaa ro'ou a'a fei fifinesina. 12 Ma'uaa ei pifine ma wawane, ei ro nara ba fa'ua fei u'ugaa Philip, rona pudugufai ei i u'ugaa fei rawani'a wareaa fei haparaiaa mei Haidaa ma fei haraa Jesus Christ. 13 Simon, ana na nara ba fa'ua fei ma na pudugufai. Ma ina talai neneraa Philip na dinaa hitani. Ma na malefa a'a ei baua hilala ma foigia ina fanunuia.

14 Ro'aa guainia ei apostle yei Jerusalem ba ei Samaria rona tonaa fei wareaa mei Haidaa, rona aloaa Peter ma John a'a ro'ou. 15 Lagu'aa nodigimai, laguna lafulafunaa ro'ou ba ronei tonaa fei Spiriti Apuna 16 uaa, fei Spiriti Apuna atawe pasiaa hemea ro'ou; rona pudugufai ua a'a
8:16 O,laloo
fei haraa mei Fasu Jesus.
17 Si'ei, Peter ma John, laguna au panii lagua pafoo ro'ou ma ronawe tonaa fei Spiriti Apuna.

18 Simon, i fanunuia ba laguei apostle na augaa panii lagua, hefi'adiai na tonaa fei Spiriti. Ma ba i fani mugoo po'i a'a lagua 19 na ware, “Fanau fena faufau fena, uaa ba minaa ei a augaa paniu pafoo ro'ou, ronei tonaa fei Spiriti Apuna.”

20 Peter na ware, “Fei mugoo po'imu nei madigefipui a'amu, uaa yoi ona nara ba o pono'aa fei fanaa mei Haidaa a'a mugoo po'i! 21 Lomi ona pa'i ma'ida bigi'amu a'a feni bigi'a, uaa fena naranaramu, lomi na rawani i pudaa mei Haidaa. 22 Filoginaa fena hafelo'a naranaramu ma lafulafunaa a'a mei Fasu. Woro i futoaa ena hafelo'a naranaramu. 23 Uaa una fanunu'apa'ia ba na para'a naranaramu ma na bobo'ainio fei hafelo'a.”

24 Ma Simon na ware, “I'iginaa mei Fasu ba inei'aa pa'au tamanu ona wareia.”

25 Lagu'aa u'udii ma waredigaa fei wareaa mei Fasu, Peter ma John, laguna hadiwe'inaa Jerusalem, no'u'ugaloo fei rawani'a warea a'a watauda ei gufu Samaria.

Philip ma mei Ethiopia

26 Ma hemea alo'aloo mei Fasu na warenaa a'a Philip, “Aununaa hara'uu a'a fei tala lomi guana o haihai, fei na upunaloo Jerusalem aununaa Gaza.” 27 Si'ei, ina aunu ma ei fi nolao na nobapa'aloo hemea Ethiopia,
8:27 Hefaa gufu fawelei opa'aloo Nile
lomi wawaneina, hemea nafii mei hapara pifine, mei oma'aa ei mugoo po'ii Candace. Mei rama'a mei na aununaa Jerusalem ba i losui.
28 Ma ifi hadiwe'inaa gufuna pafoo fei wana, igo'igoaa fei bu'uu mei mamama'a Isaiah. 29 Fei Spiriti na warenaa a'a Philip, “Dinaa a'a fena wa ma oafarafi'i papana.”

30 Si'ei, Philip na poni nopa'aloo fei wa ma guainaa mei rama'a mei fi igo'igoaa fei Bu'uu Isaiah, mei mamama'a. Na i'igai Philip, “Ana ona apa'ia hanuu fena igoamu?”

31 Ma ina ware, “A apa'ibatanainia rabaa na pa'i rama'a ba i warefa'arewaia a'au?” Si'ei, na i'iginaa Philip ba nei fanegutafipui a'ana.

32 Mei nafii mei hapara pifine fi igoaa feni paolaa wareaa fei Bu'u Apuna:

“Rona talaidugia ale'ei sipsipi ba i dinaa fei ma'ea
ma ale'ei na'uu sipsipi lomi waigiana ei ro'aa fapi'aa hugoo ununa,
ana lomi na gigiaa umuna.
33 Rona famamafaia ma lomi rona fania fei rawani'a dududua.
Hini mei ba i u'ufanaa ei paina?
Uaa, rona fapedugia yeni malagufu.”
34 Mei nafi mei na i'igainaa Philip, “Warefanau ba fi warewareaa hini mei mamama'a, hia o hemeadiai?” 35 Si'ei, Philip na igoaa fei ne'iaa fei Bu'u Apuna ma u'ufania fei rawani'a wareaa Jesus.

36 Ei lagu'ei nolao a'a fei tala, laguna nopa'aloo fei ranu, na ware mei nafi, “Fanunu, na pa'i ranu yeni. Na rawani ba a pudugufai?”
8:36 Hefi'a we ne'ia bapudugufai?” 37 Philip na ware, “Naba onamina narafawe'i a'a minaa ei naranaramu, hi'i.” Mei nafi na ware, “Una uga ba Jesus Christ, hia mei Na'uu mei Haidaa.”
38 Ma ina warenaa a'a ro'ou ba ronei fa'ugaa fei wa. Philip ma mei nafi, laguna u'upunaa fei ranu ma Philip na pudugufainia. 39 Lagu'aa asi'arai a'a fei ranu, fei Spiritii mei Fasu na notonaa Philip ma mei nafi, fai lomi na fanunupa'idinia ma na aununi'eni'enaa gufuna. 40 Ma'uaa, Philip na maua yei Azotus ma tatalai yei ma wareaa fei rawani'a warea a'a minaa ei gufu nopa'aloo Caesarea.

Copyright information for `WUV