Acts 9

Saul na Filoginaa Naranarana

(Acts 22:6-16; 26:12-18)

Ma'uaa Saul, ana fi fifi'i ununa ba i fo'afama'eaa ei otalai neneraa mei Fasu. Na dinaa a'a mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa ma i'iginia ba nei ne'inaa a'a ei synagogue yei Damascus ba nabaa i labagipa'aa hini maroaa fei Tala—pifine o wawane—nei panarofaa ro'ou ma bobo'ainaa ro'ou Jerusalem. I norafi'inaloo Damascus a'a fei tatalaiana, ana ei ua, hepalo we'ai noramiana pafea na we'afaweloinia. Ina pasinaa malagufu ma guainaa hepalo lao na warenaa a'ana ba, “Saul, Saul, tani o haperararaiau?”

Saul na i'igai, “Yoi hini, mena Fasu?”

Ina ware, “Yau Jesus, mei o haperararaia.
Nadii. Asi'aa ma aununaa a'a fei baua gufu ma we guainaa tamanu ba nei bigi'ia.”

Ei ro talaihugiaa Saul rona u hawainaa poaa ro'ou; rona guainaa fei lao, ma'uaa, lomi na fanunupa'aa hemea rama'a. Saul na asi'aa a'a fei malagufu, ma'uaa, ba i werainaa pudana, lomi na fanunupa'i. Si'ei, rona tauaa panina ma duginaa hia Damascus. Laloo oduai arewaa ina wera pudana ma lomi na hanana o hunu.

10 Yei Damascus na pa'i hemea otalai nenera, harana Ananias. Mei Fasu na harofia a'a fei mefina, “Ananias!”

Ina ware, “Tani, mena Fasu?”

11 Mei Fasu na warenaa a'ana, “Dinaa a'a fei humuu Judas yei Tala Wanewane ma labaginaa hemea Tarsus harana Saul, uaa, ifi lafulafu eni. 12 I a'a fei mefina na fanunupa'aa hemea rama'a, harana Ananias na nomai augaa panina pafona ma faweradinaa pudana.”

13 Na ware Ananias, “Mena Fasu, yau na guainaa watauda u'ugaa mei rama'a mei ma minaa ei hafelo'a bigi'ana a'a ei apunaiaa mei Haidaa yei Jerusalem. 14 Ina nomai yeni uaa ei famamoaa humuu mei Haidaa rona faninaa panina ba nei panarofaa hini i lala'aa haramu.”

15 Ma'uaa, mei Fasu na warenaa a'a Ananias, “Aunu ua! Mei rama'a mei, una rafeinia ba waduu paniu talaitonaa harau i a'a ei Gentile ma ei haparaa ro'ou mawe ei Israel. 16 Ba a fama'aia batanai fi'ia i tonia a'a fei harau.”

17 Si'ei, Ananias na dinaa a'a fei humu ma wadu'ai. Na augaa panina pafoo Saul ma ware, “Mena lofuu Saul, mei Fasu—Jesus, mei i fa'arewa a'amu i ma'aa tala ei oi fi nomai yeni—na aloamiau ba onei fafanunudiai ma fei Spiriti Apuna neimina didifio.” 18 Ana ei ua, hefi'a manumanu ale'ei huna na pasilele'aa pudaa Saul ma na fanunupa'idiai. Ina asi'aa ma rona pudugufainia 19 ma i hananadii, na faufaudiai.

Saul Yei Damascus ma Jerusalem

Saul na gutafipui a'a ei otalai nenera yei Damascus ale'ei hefi'a arewaa.
20 Ana ei ma na u'u laloo ei synagogue ba Jesus, hia Na'uu mei Haidaa. 21 Minaa ei rona guainia na ba'arofo ma i'igai, “Haa, ana simeni, meni i fa'agu'agu ma fo'aiaa ei ro'aa lala'aa fei hara yei Jerusalem? Ma abaa eni i nomai yeni ba i patarobobo'inaa ro'ou ma duginaa ro'ou a'a ei famamoaa humuu mei Haidaa?” 22 Ma'uaa, Saul na to'apoidiai faufauna ma fapoapoainaa ei Jew ro'aa guta yei Damascus, uaa, na fa'arewaia ba Jesus, hia mei Christ.
9:22 O,Messiah


23 I nodigilao ale'ena hefiga arewaa, ei Jew na fiwarewareipa'ai ba ro'aa fo'afama'eia. 24 Ma'uaa Saul na guainia ba ale'ei warewareaa ro'ou. Arewaa ma poi, ronamina pupudainaa ei poaa fanefanee fei gufu ba ro'aa fo'afama'eia. 25 Ma'uaa, ei neneraa Saul na dugia poi ma fa'u'upuia laloo hepalo pa a'a fei walawalaa fei nono.

26 I nodigimai Jerusalem ba i bigifipui a'a ei otalai nenera, ma'uaa, minaa ro'ou na ma'auia ma nara ba hia abaa pa'aa otalai nenera. 27 Ma'uaa, Barnabas na duginaa hia a'a ei apostle. Ina warefanaa ro'ou batanai Saul ei i talaimai ma'aa tala na fanunupa'aa mei Fasu ma mei Fasu na warenaa a'ana ma batanai ba yei Damascus ina laugu'ua ei i wareaa fei haraa Jesus. 28 Si'ei, Saul na gutafipui a'a ro'ou ma tatalai yei Jerusalem ma u'ulaugu'uai a'a fei haraa mei Fasu. 29 Ina fiwarewarei ma fiharei a'a ei Jew Greece, ma'uaa, ba ro'aa fo'afama'eia. 30 Ro'aa guainaa fei ei lofu, rona duginaa hia Caesarea ma alonaa hia Tarsus.

31 Ma ei losuia yei Judea, Galilee ma Samaria, ronawe gutafarawani. Fei Spiriti Apuna na fawe'ia ma fa'unuwenuweaa naranaraa ro'ou ma na apoidiai puduu ro'ou ma rona gutama'auaa mei Fasu.

Aeneas ma Dorcas

32 Fi talai a'a ei gufu sugutata'aia Peter, na dinaa Lydda ba i ma'a ei apunaiaa mei Haidaa yei. 33 Yei ina bapa'aa hemea harana Aeneas, mei na ma'e raraa ununa na haino pafoo tawa ale'ei fainaroa igisimasi. 34 Peter na warenaa a'ana, “Aeneas, Jesus Christ, i fapedugaa funuamu. Asi'atonaa fei hafenaa nopamu.” Ana ei, na asi'aa Aeneas. 35 Minaa ei Lydda ma Sharon na fanunupa'aa mei ma neneraa mei Fasu.

36 Yei Joppa na pa'i hemea pifine otalai nenera, harana Tabitha (fei, ana fei hara Dorcas).
9:36 Guapaloei hara Tabitha (Aramaic) ma Dorcas (Greek) hanuu guapaloei bagazelle (hepalo mau manulelele).
Ma hia nafane bigi'aa ei rawani'a bigi'a ma hadumaa ei rama'a lomi na pa'i manumanu.
37 A'a fei au fei, hia na funuma'e ma rona nunufia ma fahainopia a'a hepalo tarea humu. 38 Lydda na rafi'inaa Joppa; si'ei, ro'aa guainia ei otalai nenera ba Peter yei Lydda, rona aloaa helagui a'ana ma laguna roroninia ba, “Nobatafamai e'eni!”

39 Na aunuhugiaa lagua Peter ma ro'aa nodigilao, rona duginaa hia a'a fei tarea humu. Minaa ei pifine ma'esuabea, rona u i a'ana. Rona ai'ai ma fama'aia ei hawaa ugu ma ei susu, ei tawi'aa Dorcas ei fido'o guta a'a ro'ou.

40 Peter na fa'asi'anaa minaa ro'ou i ano ma na fa'unaa du'una ma lafulafu. Oma'anaa a'a mei pifine ma'ea ma ware, “Tabitha, asi'aa!” Ina werainaa pudana ma i fanunupa'aa Peter, na asi'aguta. 41 Ina tauaa panina ma fa'ufalarainia. I dii, na lala'amii ei apunaia mawe ei ma'esuabea ma fa'ugia fininaa harenuana i pudaa ro'ou. 42 Minaa ei Joppa, rona guainaa fei ma watauda na narafawe'i a'a mei Fasu. 43 Peter na guta yei Joppa ale'ei hefiga arewaa a'a hemea na'aida naraiaa ei hudii manulelele, harana Simon.

Copyright information for `WUV