Galatians 1

Yau Paul, hemea apostle—abaa aloaa ei rama'a, o hemea rama'a, ma'uaa Christ Jesus mawe mei Haidaa, mei Ama, mei na fa'asi'ania a'a fei ma'ea— feni ne'ia, noranamai a'au mawe ei lofu i a'au,

I dinaa a'a ei losuu i Galatia:

Ina ude i pafoo hamu'ou fei rawani'a ma gutafarawaniaa mei Haidaa, mei hia Ama mawe mei Fasu Jesus Christ, mei na fanaa anaia uaa ei hafelo'aa o'ou ba i fatela'anaa o'ou a'a feni hafelo'a au e'eni, ale'ei nunumiaa mei Haidaa, mei Amaa o'ou. Fei hawera i ude i a'ana ranimai ranimai. Amen.

Hepalo ua Rawani'a Warea

Una ba'arofo ba lomi na madii ma hamona ponidi'ininaa mei na lala'aa hamu'ou wagii fei rawani'aa Christ ma hamona momo'ainaa a'a hepalo u'ugai rawani'a warea— fei abaa pa'aa rawani'a warea. Na fafanunu ale'ei ba hefi'a, ba ro'aa fapoapoainaa hamu'ou ba ro'aa haduaa fei rawani'a wareaa Christ. Ma'uaa, nabaa ana hai'ou o nemea alo'alo noramiana pafea i u'ugaa hepalo rawani'a warea, hepalo na u'ugai laraa fei hai'ounado'o u'ufanaa hamu'ou, ana hia ipa'aa tonaa fei arena lomi i pedutoo! Ale'ei hai'ouna waredii, hee, e'eni a warediai: nabaa nemea i u'ufanaa hamu'ou hepalo rawani'a warea na u'ugai a'a fei hamona todigia, ipa'aa tonaa fei arena lomi i pedutoo!

10 Haa, e'eni ba a tonaa fei ugaiaa rama'a, o ugaiaa mei Haidaa? O, ba a fani'eni'eaa rama'a? Nabaa yau ana fi fani'eni'eaa rama'a, yau abaa hemea nafii Christ.

Paul, mei Rafeiaa mei Haidaa

11 Ena lofu, nunumiau ba hamonei aida ba fei rawani'a warea, fei a u'ugia, abaa bigi'uaa rama'a. 12 Abaa tonau a'a hemea rama'a, ana abaa feroiaa ro'ou yau; agia, una tonia a'a fei fa'arewaiaa Jesus Christ.

13 Uaa hamona guaidigaa fei mau talaiau a'a fei mau losuu ei Jew ba batanai a haperaraiaa fei losuu mei Haidaa ma birosia. 14 Yau namina fanima'aiaa fei mau losuu ei Jew ma muainaa watauda ei rorou a'a ei Jew ma unamina pasirefurefu a'a ei maumau ei amau. 15 Ma'uaa wagii fei rawani'ana, mei Haidaa na ni'eni'e ma na rafeinau ei fi wanini'uamai
1:15 O,ei fi oa watauu inau
16 ba i fa'arewaiaa mei Na'una i a'au ba unei u'ugia a'a ei Gentile, lomi una fa'i'iginaa hemea rama'a. 17 Ana lomi una dinaloo Jerusalem ba aree ma'a ei ro'ou do'o apostle fama'a laraa yau, ma'uaa unado'o adigupenaa Arabia ma hinene na hadiwe'inaa Damascus.

18 I dii, nenee oduai igisimasi, una dinaa Jerusalem ba ado'o apa'ifarawaninaa Peter
1:18 Warea Greek baCephas
ma na gutafipui a'ana hefua ma haipani arewaa.
19 Lomi una ma'a hemeadiai apostle—uniaa James, mei lofuu mei Fasu. 20 U'eipa'aa warefafa'uai a'a hamu'ou i pudaa mei Haidaa ba tamanu ei ne'iau, abaa sifisifi. 21 Nene na dinaa Syria ma Cilicia. 22 Lomi ronamina apa'au ei losuu yei Judea, ei rona oa a'a Christ. 23 Rona guai ua fei warea ba: “Mei rama'a, mei nado'o haperaraiaa o'ou mina, e'eni ifi u'ugaa fei narafawe'ia, fei ba i do'o fapedugia.” 24 Ma rona uduginaa mei Haidaa uaa yau.

Copyright information for `WUV