Hebrews 1

Mei Na'u na Pafeainaa ei Alo'alo

A'a ei mamama'a mina, mei Haidaa na warenaa a'a ei amaa o'ou watauda au ma wagii hefi'a tala; ma'uaa laloo eni a'apoo arewaa eni, ina warenaa a'a o'ou a'a mei Na'una, mei ba ipowe tonaa minaa ei manumanu, mei i a'ana na bigi'aa minaa ei manumanu haroo pafea. Mei Na'u, hia ale'ei fei haweraa mei Haidaa ma hia pa'aa maumau fei maumauna ma ba i fani haduma a'a minaa ei manumanu wagii fei wareana, fei na faufau. Nenee fei fafafa'araiana ei hafelo'aa ei rama'a, inawe guta pepei ma'au mei Hapara pafea. Si'ei, hia napa'aa pafeai laraa ei alo'alo ana ale'ei fei hara i tonia, na muainaa ei haraa ro'ou.

Hamatee, a'a hini alo'alo mei Haidaa na ware ale'ei ba,

“Yoi, Na'uu;
wagieni, una oanaa Amamu”?
1:5 O,una fuainio

O, ba,

“Yau, awe oanaa Amana,
ma hia, iwe oanaa Na'uu”?
1:5 2 Samuel 7:14

Ma hepalodiai, mei Haidaa, ei i fatoroaa mei uma'ua na'una yeni malagufu ina ware ba,

“Minaa ei alo'aloo mei Haidaa, ronei uduginia.”
1:6 labaginaa Dead Sea Scrolls ma Septuagint

Mei Haidaa na u'ugaa ei alo'alo ale'ei ba,

“Na bigi'aa ei alo'alona ale'ei lalarena,
ma ei nafina ale'ei fei weguweguaa hafi.”
Ma'uaa ina u'ugaa mei Na'una ale'ei ba,

“Mena Haidaa, fena gutanamu, gutanaa hapara,
imina udelao ranimai, ranimai,
ma o haparai fininaa wanewanea.
Yoi, ona haguaa fei wanewanea ma fabidinaa unumu ei hafelo'a;
si'ei, yau, meni Haidaniamu, una fapafeainio a'a ei tafimu,
ei a ipiaa fei pao ni'eni'ea a'amu.”
10 Ana ina ware ba,

“A'a fei rawarawa, mena Fasu, ona augaa fei fasu'ufufugoi feni malagufu,
ma ei manumanu haroo pafea, bigi'aa panimu.
11 Ro'apowe apa'ai, ma'uaa yoi, o oalao;
minaa ei manumanu ei, ro'aa madige ale'ei lawalawa.
12 O'aa du'umaa ro'ou ale'ei hawaa ugu;
ana ale'ei lawalawa ro'aa filogii.
Ma'uaa yoi, ana minaa ale'ei,
ma ei igisimasimu, lomi i pedutoo.”
13 Mei Haidaa, lomi na ware a'a hemea alo'alo ale'ei ba,

“Guta i pepei ma'auu
nopa'aloo fei ba unawe aunaa ei bidibidii unumu
lalabeni pinemu”?
14 Haa, a'a ba minaa ei alo'alo ale'ei spiritii oma'ama'aa ma ina aloaa ro'ou ba ronei hadumaa ei ba ro'aa tonaa fei tela'ana?

Copyright information for `WUV