Hebrews 10

Fei Hepoa ua Ma'eaa Christ na Hawiaa Minaa ei Rama'a

Fei law ale'ei haduoo ei rawani'a manumanu ba ro nomai—abaa ale'ei pa'aa manumanu. Si'ei ba ale'ei, ei fo'ama'ea, ei rona'aida bigi'ia hepapalo igisimasi, lomi na hawia ba i fafafa'arainaa ei rona nofarafi'imai ba ro'aa losui. Nabaa na hawiaa ei fo'afama'ea ei, lomi ba ro'u bigi'uaia. Uaa nabaa na hawia ba i fafafa'arainaa ei losuia a'a ei hafelo'aa ro'ou, hepalo fo'afama'ea ua na hawidigia ma lomidiai ba ro'aa nanamuinia ba rona hafelo. Ma'uaa hepapalo igisimasi, ei fo'afama'ea ei, na'aida fanonominaa o'ou ba ona hafelo, uaa ei namoo buduma'ao ma memee, pa'aa lomi ba iwe fapedupa'aa ei hafelo'a.

Si'ei, i nomai Christ a'a feni ano, na ware:

“Lomi ona nunuminaa ei fo'afama'ea ma ei fana,
ma'uaa ona fanau feni hudi unu ba unei rawa'a'afainia;
lomi ona ni'eni'e
a'a ei fana rona gu'a
ma ei fana ba i fapedugaa ei hafelo'a.
Ma una ware, ‘Yau meni—ina pa'i u'ugau a'a fei ne'ia—
fei pa'afii fei noramiau ba a bigi'aa ei nunumiamu, mena Haidaa.’”
Fama'a ina ware ba, “Lomi ona nunuminaa ei fo'afama'ea ma ei fana, ei rona gu'a ma ei fana ba i fapedugaa ei hafelo'a. Ma lomi ona ni'eni'e a'a e'ei” (fa'ua ba fei law na ware ba ronei bigi'ia). Ma hinene ina ware, “Yau, meni; ei a nomai ba a bigi'aa ei nunumiamu, mena Haidaa.” Ina au'u'uginaa fei rawarawa ba i fa'asi'anaa fei faguapaloana. 10 Ma a'a fei nunumiana, minaa o'ou na fafa'arai a'a fei fo'afama'eaa fei hudi unuu Jesus Christ—ma hepoa ua na hawiaa minaa ei rama'a.

11 Hepapalo arewaa hememea ei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, na ufalarai ma bigi'aa fei bigi'ana a'a fei losuia; ina'aida bigi'aa ana minaa fei fo'afama'ea ranimai, fei ba pa'aa lomi i fapedugaa ei hafelo'a. 12 Ma'uaa meni bauaniaa humuu mei Haidaa meni, na rawa'a'afainaa anaia—hepoa ua na hawia ba i fapedugaa ei hafelo'a ranimai ranimai. Ei i bigi'aa fei, inawe guta pepei ma'au mei Haidaa. 13 A'a fei au fei ma nolao, ifi oma'aa fei arewaa ba ei bidibidii ununa, rowe oanaa labenaa pinena, 14 hamatee, a'a hepalo ua fama'eaa ro'ou hia, ina bigi'ia ba ranimai ranimai ronawe fafa'arai, ei na fafafa'arainaa ro'ou.

15 Fei Spiriti Apuna, ana na warefa'aiaa o'ou fei manumanu fei. Fei rawarawa wareana ale'ei:

16 “Mei Fasu na ware ba, nenee fei au fei,
a bigi'aa feni fi'ugaia feni a'a ro'ou.
A augaa ei law una pa'i laloo iaa ro'ou,
ma ne'inia laloo naranaraa ro'ou.”
17 Ma ana ina ware ba:

“Ei hafelo'aa ro'ou mawe ei barafeaa ro'ou fei law,
lomi a fai nonomidinia.”
18 Ma si'ei ba ina futoaa e'ei, lomi pa'afina ba i pa'idiai fo'afama'ea ba ponoponoo hafelo'a.

Ufawe'i

19 Ena lofuu, o'ouna pa'i laugu'aa o'ou ba o'aa wadu'ainaa Fawelei Pa'aa Apunaia wagii fei namoo Jesus. 20 Ma wagii fei manufau rawani'a tala na pa'i harenua, fei na gigi a'a fei rapirapi, ana fei hudi ununa. 21 Si'ei ba ona pa'i hemea bauaniaa humuu mei Haidaa, hemea na ona'onai, i oma'aa fei humuu mei Haidaa. 22 Ma si'ei ba ei manumanu ei napa'aa fa'uai, onei nofarafi'ilao a'a mei Haidaa fininaa fei pa'aa laloo iaa o'ou wagii fei laugu'aa fei narafawe'ia ba laloo iaa o'ou na fafa'arai wagii ei marapuaa naranaraa o'ou ma ana ale'ei ba ei unuu o'ou na nunudii a'a fei malewaa ranu, fei lomi na loloa. 23 Onei panarofawe'inaa fei o'onaia unu, fei ona ware ba ona pa'i, uaa mei i fa'unai, ipa'aa bigi'ia. 24 Ma narama'aia batanai ona fa'asi'anaa naranaraa hememea o'ou ba o'aa bigi'aa fei mau hagua mawe ei rawani'a bigi'a. 25 Onei'aa fapedugaa fei mau gutafipuiaa o'ou, ale'ei mau bigi'aa hefi'a, ma'uaa farefurefuaa unuu hememea o'ou—ma fa'apoidinalao ena ona fanunuaa fei Arewaa ba fi nomai.

26 Nabaa omina'u bigi'uaialoo ei hafelo'a nene tonaa o'ou fei apa'aa fei fa'uaia, lomi na pa'i fei namoo ponoponoo hafelo'a a'a o'odu, 27 ma'uaa uniaa fei ba onei fatano'unaa walai o'ou wagina, fei dududua mawe fei nalenaleaa hafi, fei ba i gu'apedugaa ei na bidibidi unuu ro'ou a'a mei Haidaa. 28 Hini na barafeaa fei law Moses, nabaa helagui o o'odui na fanunuaa fei barafea fei, lomi ro'aa faloloa'inia; ro fo'afama'e'uaia. 29 Nabaa ale'ei, po'o batanaidiai tonana fagianana mei i hapuninaa mei Na'uu mei Haidaa ma lomi na fahonuaa fei namoo fei fi'ugaia, fei na papaditainia. Mei rama'a ale'ei, ana na warefafeloaa fei Spiritii fei rawani'aa mei Haidaa. 30 Uaa ona apa'aa mei na ware ba, “Manumanuu fanaa fagianaa a'a ei rama'a hafelo; awe fawanewaneia,” ma hepalodiai ba, “Mei Fasu i dududuaa ei rama'aa gufuna.” 31 Pa'aa famama'au naba o tonaa fei dududuaa mei Haidaa, mei fi oalao.

32 Narahadiwe'idinaa ei arewaa, ei hamodo'o tonaa fei we'ai, ei hamo'aa ufawe'i fininaa baua fi'ia i ma'aa fei haperaraia. 33 Hefarani rona warefafeloaa hamu'ou ma haperararaiaa hamu'ou i pudaa rama'a; hefaranidiai hamona ufipui a'a hefi'adiai rona tonaa fei. 34 Hamona faloloa'ihugiaa ei bobo'aia ma ni'e ua ei ro'aa tonaa manumanuu hamu'ou, uaa hamona aida ba hamona pa'i hefi'adiai manumanu na mua laraa e'ei ma lomi i pedutoo.

35 Si'ei, apuna fa'asisiaa naranaraa hamu'ou; uaa i bauanai fei rawani'a pono'a hamopowe tonia. 36 Hamonei ufawe'i, uaa ena hamona bigi'aa fei nunumiaa mei Haidaa, hamowe tonaa fei fa'unaiana. 37 Lomi i madii ma,

“Mei ba i nomai, iwe nomai, a'a ba i famamadii.
38 Ma'uaa ei wanewane rama'aa gufuu,
10:38 Hepalo ne'ia mina baMa'uaa ei wanewanea
ro'aa oa fininaa fei narafawe'ia.
Ma nabaa nemea i fa'asisi,
lomi a ni'eni'e a'ana.”
39 Ma'uaa abaa o'ou a'a ei rona fa'asisi ma tonaa fei fagianaa, uaa o'ou a'a ei narafawe'ia, ei rona tela.

Copyright information for `WUV