Hebrews 11

Wagii fei Narafawe'ia

Fei narafawe'ia sifei ba onapa'aa aida ba fei o'onaia unuu o'ou ba o pa'i, opa'aa pa'i ma onapa'aa aidadii ba tamanu lomi ona fanunupa'ia, inapa'aa fa'uai. A'a fei, mei Haidaa na ni'eni'e a'a ei rama'aa mina.

A'a fei narafawe'ia, ona aida ba minaa ei manumanu haroo pafea mamaraiamii ro'ou a'a fei wareaa mei Haidaa ma tamanu ona fanunuia e'eni, famamarana a'a tamanu lomi ona fanunupa'ia.

A'a fei narafawe'ia, Abel na fanaa mei Haidaa hefaa rawani'aa fanana laraa fei fanaa Cain. A'a fei narafawe'ia, hia hemea wanewanea rama'a ei i ware mei Haidaa ba fei fanana na rawani. Ma fa'ua ba ina ma'edii, ma'uaa a'a fei narafawe'ia, ana ifi wareware e'eni.

A'a fei narafawe'ia, mei Haidaa na nodugaa Enoch di'ininaa yeni ma lomi ina ma'e; lomi rona labagipa'ia, uaa ei itawe dugia, mei Haidaa na tenia ba hia rawani'a rama'a. Ma nabaa lomi fei narafawe'ia, pa'aa lomi ba i ni'eni'e mei Haidaa, uaa hini ba i nomai a'ana, inei aida ba mei Haidaa fi oa ma ba ana ifi farawaninaa ei ro'amina lalabaginia.

A'a fei narafawe'ia, Noah, ei i guainaa fei warefa'aia wagii ei manumanu ataa nomai ma atawe fanunu ba tamanu, ina ma'auaa fei warefa'aia ale'ei manumanu apuna ma na faduaa fei baua wa ba ro'aa tela ei maroana. A'a fei narafawe'iana, ina warenaa umuna ba na hafelo feni ano ma na tonaa fei wanewanea, fei i nofininamii fei narafawe'ia.

A'a fei narafawe'ia, Abraham, ei i tonaa fei warea ba inei dinaa a'a fei gufu, fei nene nawe tonia ba manu-manuna, ina neneraa fei warea ma na dii, ma'uaa lomi na aida ba i dinaia. A'a fei narafawe'ia, ina fa'u humuna i malalaa fei fa'unaia gufu ale'ei hemea rama'a abaa gufuna yei; ina ma'igu laloo ei pale poroporo ana ale'ei Isaac ma Jacob, laguei ana ale'ei hia a'a fei fa'unaia fei. 10 Uaa ifi lalabaginaa fei gufu na pa'i fasu'ufufugoina, fei pagipagia ma faduaa mei Haidaa.

11 A'a fei narafawe'ia, Abraham, hia napa'aa bau ma Sarah, hia pa'abeu, ma'uaa inawe oanaa ama uaa ina
11:11 O,A'a fei narafawe'ia Sarah, mei na sisiginaa raudei, ana ina hawia ba i wanini uaa ina
nara ba na fa'uai mei i fa'unai a'ana.
12 Ma si'ei, a'a mei hemea ua rama'a, mei ale'ei ba na ma'edii, namina watauda ei paina ale'ei ei pi'u pafea ma ale'ei piyee didipisii, ei lomi o wareipa'ia.

13 Minaa ei rama'a ei, ana roifi guta a'a fei narafawe'ia ei ro'aa ma'e; lomi rona tonaa ei manumanu wagii fei fa'unaia; rona hafo'uaiamai rauaa ma rona nunuminia, ma'uaa na raua. Ma rona aida ba ro'ou, rama'aa hepapa gufu ma abaa pa'aa rama'aa feni ano. 14 Fei mau naranara ale'ei, na unia ba ei rama'a ei, roifi lalabaginaa hepalo pa'aa gufuu ro'ou. 15 Nabaa fei naranaraa ro'ou ana fi ude a'a fei gufu rona di'ininia, na hawia ba ro'aa hadiwe'ai. 16 Ma'uaa rona nunuminaa hepalo gufu, fei gufu pafea, fei na rawani laraa fei. Si'ei, mei Haidaa lomi na mamafa ba hia Haidaniaa ro'ou, uaa ina pagidigaa hepalo gufuu ro'ou.

17 A'a fei narafawe'ia, Abraham, mei i tonaa fei fa'unaia, mei ba ana i fo'afama'eaa mei hemea ua na'una, na fanaa Isaac ale'ei fana ei i mania mei Haidaa, 18 ma'uaa mei Haidaa na warefanidigia ba “Ei paimu,
11:18 Warea Greek bafuamu
rowe nomai uaa Isaac.”
19 Abraham na nara ale'ei ba mei Haidaa na pa'i faufau ba i fa'asi'anaa ei ma'ea ma fei ba ina to hadiwe'inaa Isaac, ale'ei hanunu ba ina hadiwe'imai a'a fei ma'ea.

20 A'a fei narafawe'ia, Isaac na haweginaa Jacob ma Esau a'a tamanu itawe nomai a'a lagua.

21 A'a fei narafawe'ia, Jacob, ei ba i ma'e, ina haweginaa hememea na'uu Joseph ma na losui ei ifi faduge a'a fei ona.

22 A'a fei narafawe'ia, Joseph, ei i rarafi'i fei auna, na u'ugaa fei wala'anaa ei Israel yei Egypt ma na warenaa a'a ei maroana ba ronei bigi'aa tamanu a'a ei guina.

23 A'a fei narafawe'ia, mei ama ma inaa Moses, laguna opa'ainia ale'ei oduai puda nenee fei waniniana uaa laguna fanunu'apa'ia ba hia, abaa baduu ua ma lomi laguna ma'auaa fei wareaa mei hapara.

24 A'a fei narafawe'ia, Moses, ei i gipedii, lomi na nunumiai ba ro ware ba hia waniniaa mei na'uu Pharaoh. 25 Ina nunuminia ba i tonaa panirarataia a'a ei rama'aa gufuu mei Haidaa laraa fei ba i tonaa ei ro'oo ei hafelo'a, ei i pedu batafa ua. 26 Ina nara ba fei gutafafeloana uaa Christ, na awatadiai laraa ei watauda rawani'a manumanuu Egypt, uaa ifi guta'oma'a'uaiaa fei pono'ana, fei i nomai hinene. 27 A'a fei narafawe'ia, ina di'ininaa Egypt ma lomi na ma'au a'a fei sibaa mei hapara; ina ufawe'i, uaa ina fanunupa'aa mei na tapu a'a ei rama'a. 28 A'a fei narafawe'ia, ina bigi'aa fei Talai Falogia ma fei tafugaa fei namo ba mei ba i fama'eaa ei uma'ua, lomi ba i fama'eaa ei uma'ua na'uu ei Israel.

29 A'a fei narafawe'ia, ei rama'a, rona talai'ailao laloo fei Roa Agi
11:29 O,fei Agii Sipawa
ale'ei malagufu ma ei Egypt ba ana ro'aa bigi'ia, ma'uaa rona wawau'uma'e.

30 A'a fei narafawe'ia, ei nonoo Jericho na pasi nenee fei ro'aa talaifaweloinia laloo oloromeai arewaa.

31 A'a fei narafawe'ia, Rahab, mei pifinee tala, si'ei ba ina taufagutanaa ei farerefaia, lomi na ma'efipui a'a ei barafea.
11:31 O,ei abaa narafawe'ia


32 Ma tamanudiai ba a u'ugia? Lomi na pa'i au ba a u'ugaa Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel mawe ei mamama'a. 33 A'a fei narafawe'iaa ro'ou, rona muainaa ei fifo'aia a'a ei hapara, fawanewaneaa ei pidawaiaa gufu ma tonaa ei fa'unaia; rona totominaa poaa ei lion, 34 pereaa fei nalenaleaa fei hafi ma tela a'a fei wadu; ei rafileleaa ro'ou na filoginaa faufaua; ma oanaa faufaua a'a ei fifo'aia ma teteaa ei fo'aa ei gufuu raua. 35 Ei pifine, rona tohadiwe'inaa ei ma'eaa ro'ou, uaa rona asi'adiai. Hefi'adiai, rona nanamuinaa fei haperaraia ma rona ofasi'ia ba lomi ro'aa ala uaa rona nunuminia ba ineipa'aa rawani fei asi'anaa ro'ou. 36 Hefi'a, rona tonaa hararasia ma babu ma hefi'adiai rona faugaa ro'ou ma aunaa humuu bobo'aia. 37 Rona nafanaa ro'ou mugoo;
11:37 Hefi'a ne'ia mina banafanaa ro'ou mugoo; rona oa a'a fei manimania
rona walainaa ro'ou; rona fo'afama'enaa ro'ou wadu. Rona tatalai hawainaa ro'ou hudii sipsipi ma hudii memee ma lomi rona pa'i manumanu ma rona tonaa haperaraia ma panirarataia.
38 Fei maumau ro'ou namina mua laraa fei maumau feni ano. Rona tatalai fawelei lomi haihai o guana ma fawelei na pa'i maugeni ma i laloo ei walefoaa ei na'a ma ei walefoaa malagufu.

39 Minaa ro'ou, rona fani'eni'eaa mei Haidaa a'a ei narafawe'iaa ro'ou, ma'uaa lomi hemea ro'ou na tonaa tamanu ina fa'unainia. 40 Mei Haidaa na pagidigaa hepalo rawani'a manumanuu o'ou ma hinene, ena rona oafipui a'a o'ou, ropowe ale'ei nunumiaa mei Haidaa.

Copyright information for `WUV