Hebrews 12

Mei Haidaa na Sualaparaa ei Na'una

Si'ei ba na pa'i watauda rona fama'adigaa o'ou fei maumau fei, rawa'a'afainaa minaa ei manumanu na fatautauaa o'ou mawe ei hafelo'a, ei na fa'alabe'aa o'ou, uaa onei ponifawe'i a'a fei fiwaleia na ude ma'aa o'ou. Onei fanunu'uanaa a'a Jesus, mei fafasui ma fapedupeduu fei narafawe'iaa o'ou. Uaa a'a fei ni'eni'ea i ma'ana, ina apitainaa fei fi'iaa fei hawafolo ma lomi na naranara watauda a'a fei famamafaa ro'ou hia a'a fei hawafolo ma nawe guta i pepei ma'au fei gutanaa mei hapara, mei Haidaa. Hamonei narama'aiaa mei na apitainaa fei fadugeaa ei rama'aa hafelo ba hamonei'aa tarere ma fa'asisi.

A'a ei ote'oteiaa hamu'ou wagii ei hafelo'a, hamotawe fadugepa'aa fei ba i wigii namoo hamu'ou. Ma ana hamona madi'inaa fei warea fa'unuwenuwea, fei i ware ba hamu'ou, na'u:

“Mena na'uu, apuna nara ba fei sualaparaa mei Fasu abaa baua manumanu,
ma apuna fa'asisiaa fei naranaramu ei na sualapagio,
uaa mei Fasu, i sualaparaa ei na haguaa ro'ou,
ma fanima'aiaa minaa ei taweana ba na'una.”
Ei waiwaiaa manumanu, hamonei tonia ale'ei sualapara. Mei Haidaa na bigi'ia ale'ei, uaa hamu'ou, na'una. Haa, hini lomi i sualapagia mei amana? Ma nabaa lomi hamo'aa tonaa fei sualapara (ma minaa ei, rona tonaa fei sualapara), hanuna ba hamu'ou ama lomi ma abaa pa'aa na'u. Ma ana, minaa o'ou, ona pa'i amaa o'ou ma ei amaa o'ou, rama'a ua. Rona sualaparaa o'ou ma ona ma'auaa ro'ou a'a fei. Si'ei, inei bauanadiai fei ma'auaa o'ou a'a mei Amaa ei spiritii o'ou ba o'aa gutafarawani! 10 A'a fei apa'aa ei amaa o'ou, ale'ei ba tamanu ina rawani, rona sualaparaa o'ou ei oi guta a'a ro'ou; ma'uaa mei Haidaa na sualaparaa o'ou ba fararawani o'ou ba onei oafipui a'a fei apunaiana. 11 Lomi hefaa sualapara ona nara ba na rawani ei oi tonia, ma'uaa ale'ei fi'ia. Ma'uaa hinene, ei rona tofarawaninia, ro'aa hufu'aa fuaa fei wanewanea ma gutafarawania.

12 Si'ei, hamonei fawe'iaa ei rafileleaa pani ma du'uu hamu'ou. 13 “Papafarawaninaa ei talaa pinee hamu'ou,” ba ei afetoo, lomi ro'aa afetodiai, ma'uaa ro'aa talaipa'i.

Fei Warefa'aia ba Onei'aa Fadugeaa mei Haidaa

14 Onei bigifawe'i ba o gutafarawani ua a'a minaa ei rama'a ma fafafa'arai; lomi nemea ba i ma'a mei Fasu nabaa lomi ina fafa'arai. 15 Oma'aa hamu'ou ba nemea nei'aa rapuaa fei rawani'aa mei Haidaa ma nei'aa nusu bauanai fei para'aa wara ba i fa'asi'anaa fisibaia ma fafeloaa watauda. 16 Oma'aa hamu'ou ba lomi nemea i bigi'aa fei fitatafipa'aia ma hamonei'aa ale'ei Esau, mei lomi na ma'auaa mei Haidaa ma fei ba i tonia a'a amana uaa hia uma'ua na'u wawane, ina alo'uaia a'a hepalo ua du'ua. 17 Hamona aidadii ba nenee fei, ei ba i tonaa fei hawegia, lomi na ugainia amana. Fa'ua ba na pasi ranu pudana ei ba i tonaa fei hawegia, ma'uaa lomi na filogipa'aa fei naranarana.

18 Lomi hamona nomai a'a hepalo maugeni ba hamo'aa idoia, hepalo ina pa'i hafi, o a'a fei roromaa ma fei na fawawa'au, o fei baua lalarena; 19 lomi hamona nomai a'a fei inaiaa fei maniwa, o a'a fei lao, fei rona guainia ma ronamina ai'i'igai ba inei'aa waredinaa hepalo warea a'a ro'ou, 20 uaa lomi ro'aa harepa'aa fei rarabaa warea ba, “Nabaa ana hefaa manulelele na no'ido'uaialoo fei maugeni, hamonei nafafama'eia.” 21 Hefei fanunuana, namina famama'au ma si'ei, na ware Moses ba, “Unamina ma'aufunurere!”

22 Ma'uaa hamona nodigimai i Maugeni Zion, fei Jerusalem i pafea, fei gufuu mei Haidaa, mei fi oalao. Hamona nobapa'amii pufaba'aba'a alo'alo, ei roifi ni'eni'efipui, 23 dinamii a'a fei losuu ei uma'ua, ei na panadii haraa ro'ou i pafea. Hamona nodigimai a'a mei Haidaa, mei fadududuaa minaa ei rama'a, a'a ei spiritii ei rona wanewane, ei rona fafa'araidii, 24 bapa'amii Jesus, mei fawanewaneaa watola, mei na bigi'aa fei manufau fi'ugaia ma hamona nopa'amii fei ugu'uguaa namo, fei na mua laraa fei namoo Abel.

25 Oma'aa hamu'ou ba hamonei'aa barafeaa mei fi ware. Nabaa fa'ua ba lomi ro'aa tela ei ro barafeaa mei na warefa'aiaa ro'ou yeni malagufu, batanai ba o'aa tela nabaa ona barafeaa wareaa mei i guta pafea? 26 Fei au fei, fei laona na nueinaa feni malagufu, ma'uaa e'eni ina fa'unai ba, “Hepoadiai a farereaa feni malagufu, ma'uaa a'a ba feni malagufu ua, hamatee fei haroo pafea anaa.” 27 Fei hanuu fei warea “Hepoadiai” sifei ba i ha'esiminaa ei na tatawei—ei famamarana ma ei lomi na tataweipa'i, i ude.

28 Si'ei ba oi tonaa hepalo ale'ei gufuu hapara, fei lomi i tataweipa'i, onei ware ‘ta’ ma si'ei, losuinaa mei Haidaa ale'ei nunumiana fininaa ma'aua ma honua, 29 uaa, “mei Haidaniaa o'ou, hia fei hafi masianaa lomi.”

Copyright information for `WUV